2020-2021
 Liceul Teoretic ,,Dumitru Tăuțan”Florești     Regulamentul Intern        

Dezbătut si avizat in Consiliul Profesoral

Aprobat in Consiliul de Administrație

CUPRINS

 CAPITOLUL I  Dispoziţii generale…………………………………………………………………3

 CAPITOLUL  II Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al

înlăturării     oricărei forme de încălcare demnităţii……………………………………..3

 CAPITOLUL  III  Reguli privind igiena…………………………………………………………..4

 CAPITOLUL  IV Reguli privind securitatea şi sănătatea în munca……..………5

 CAPITOLUL  V Reguli privind disciplina muncii în unitate ………………………..16

 CAPITOLUL  VI  Codul de conduită al elevilor ……………………………………………20  

CAPITOLUL  VII Procedura de soluţionare a cererilor

sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor ………………………………………………30

 CAPITOLUL  VIII    Abateri disciplinatre şi sancţiuni aplicabile …………………30

 CAPITOLUL  IX       Evaluarea profesională a angajaţilor ……………………………32

CAPITOLUL  I

 Dispoziţii generale

Prezentul regulament conţine prevederi privind organizarea şi funcţionarea Liceului Teoretic “Dumitru Tăuțan” cu clase de la Pregătitoare până la  clasa a –XII-a.

Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de Administraţie, cu participarea organizaţiilor sindicale recunoscute la nivel de ramură, existente în şcoală, şi cuprinde  reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.  Regulamentul intern se propune, se dezbate şi se  avizează de către consiliul profesoral, la care participă, cu drept de vot,  personalul didactic auxiliar şi nedidactic  şi  reprezentanţi  ai părinţilor.  Prezentul regulament se aplică tuturor salariaţilor, indiferent de durata contractului de muncă, completare de catedră sau plata cu ora. 

ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 În Liceul Teoretic “Dumitru Tăuțan” funcţioneză clase de nivel primar (Pregătitoare-IV), gimnazial ( V-VIII) şi liceal (IX-XII).

 Programul unităţii se desfăşoară între orele 9,00- 15,00. După  ora 16,00 persoanele rămase în şcoală trebuie să aibă aprobarea direcţiunii. Persoanele străine părăsesc şcoala cel târziu la orele 16,00. Prezenţa în şcoală în afara orelor de curs, pentru orice activitate, inclusiv consultaţii, este permisă numai cu acordul scris al directorului şcolii.

Prezentul regulament se aplică tuturor elevilor care frecventează cursurile liceului  precum  şi  părinţilor/reprezentanţilor  legali ai  acestora.Aceştia vor fi informaţi de diriginţi asupra prevederilor care îi privesc. Un exemplar din Regulamentul  de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, elaborat de M.E.N. , un exemplar al ROFUIP ,un exemplar al ROFS al scolii precum şi un exemplar din Regulamentul intern se află la biblioteca şcolii  pentru a putea fi consultat de orice angajat al şcolii, de elevi şi de părinţi.

ART.1. Prezentul regulament stabileşte îndatoririle generale ale conducerii şcolii, personalului didactic, personalului didactic auxiliar, personalului nedidactic, îndatoririle elevilor, relaţiile care trebuie să existe între aceştia în vederea menţinerii şi întăririi disciplinei în şcoală şi a asigurării unui climat favorabil  desfăşurării activităţii.

ART.2. Conceperea Regulamentului de ordine interioară a avut la bază: Codul Muncii, Legea 53/2003 -Codul Muncii – reactualizată si  publicată in  Monitorul Oficial nr. 644 din 07 august 2017 (art.5,art.241,art.242,art.243,244, Legea Educației Naționale nr.1/2011, ROFUIP nr. 5079/2016 completat cu O.M.E.N.nr.3027/2018, Legea 86/2006 pentru aprobarea OUG nr.75/2005 privind asigurarea calitatii; OMECT nr.140920.06.2007 cu privire la Reducerea
fenomenului de violenta in unitatile de invatamant preuniversitar, O.M.E.N.C.S Nr.4742 / 10.08.2016 pentru aprobarea Statutului Elevului,O.M.E.N.C.S. Nr. 6134 / 2016           privind interzicerea      segregarii scolare in unitatile de invatamant preuniversitar, Contractul colectiv de muncă Legea 477/2004-Codul de conduita  al personalului contractual din autoritatile si Institutiile Publice,  Legea 47/200 6 actualizata in 2018,  Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca precum şi alte reglementări ale activităţii din învăţământ.

Capitolul II

Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii

 ART.3 În conformitate cu  Codul Muncii Art. 5 în unitatea noastră se respectă următoarele prevederi:

 (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.

 (2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă.

(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2) , care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.

(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2) , dar care produc efectele unei discriminări directe. 

ART.4. În conformitate cu    L.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în unitatea noastră se asigură egalitatea de șanse și tratament pentru angajații liceului fie bărbați sau femei.    

 ART.5. Cadrele didactice din unitatea şcolară  urmăresc, conform Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului:  formarea şi dezvoltarea elevilor în spiritul respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţi fundamentale;  educarea elevilor pentru toleranţă şi prietenie între toţi oamenii indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă religioasă;  creşterea elevului în spiritul respectului faţă de valorile culturale şi spirituale ale poporului nostru şi faţă de părinţi;  dezvoltarea personalităţii copilului şi tânărului în sensul asumării  responsabilităţii acţiunilor proprii;  educarea viitorului adult în spiritul respectului pentru adevăr, bine şi frumos, pentru valoare şi pentru natură.

 ART.6. În incinta şcolii sunt interzise crearea şi funcţionarea oricărei formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate,  punând în pericol sănătatea fizică şi morală a elevilor

CAPITOLUL  III Reguli privind igiena  

ART.7 În stabilirea regulilor de igienă se respectă prevederile Legii 95/2006  – Reforma în domeniul sănătății şi ale Ordinul Ministrului Sănătății 1955 din 18/10/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor

ART.8 Normele de igienă respectate în unitatea noastră sunt : 1) întretinerea igienică permanentă a terenului, instalatiilor si mobilierului; 2) măturarea umedă sau aspirarea  a prafului, zilnic sau ori de câte ori este nevoie, precum si deratizarea și dezinsecția periodică si în functie de necessitate; 3) întretinerea permanentă a stării de curătenie generală si a grupurilor sanitare, prin dotarea si folosirea corespunzătoare a materialelor de curătenie si a substantelor dezinfectante si prin spălarea si dezinfectarea zilnică sau în caz de necessitate; 4) întretinerea stării permanente de curătenie în spatiile de învătământ si în spatiile exterioare clădirii unitătii; 5) dezinsectia si deratizarea încăperilor si a anexelor, periodic sau ori de câte ori se constată prezenta insectelor si a rozătoarelor; 6) asigurarea curăteniei zilnice în clase şi generale săptămânal, înainte de reluarea activitătii după vacantele scolare , sau la nevoie; 7) personalul nedidactic, pe  toată durata serviciului auâre obligaţia să asigure curăţenia şi paza unităţii şcolare şi să sesizeze conducerea şcolii pentru toate neregulile din şcoală; 8)  la efectuarea curăţeniei în clase personalul de îngrijire are obligaţia să deschidă geamurile când se mătură şi se spală pe jos, să cureţe băncile de resturile de hârtii şi să le şteargă de praf; 9) dacă elevii lasă clasele foarte murdare personalul de îngrijire are obligaţia să sesizeze conducerea şcolii pentru a lua măsurile necesare; 10) instalatiile interioare de distributie a apei potabile si de evacuare a reziduurilor, sifoanele de pardoseala, obiectele sanitare (closete, pisoare, lavoare, bai, dusuri) vor fi mentinute in permanenta stare de functionare si curatenie si vor fi dezinfectate periodic cu solutii in concentratii eficiente (substante clorigene 2-5% in functie de instalatiile respective etc.); in cazul aparitiei de boli transmisibile cu poarta de intrare digestiva (hepatita virala acuta, dizenteria), concentratia la grupurile sanitare se va dubla; 11) pentru efectuarea dezinfectiei (prin stergere) a grupurilor sanitare vor exista 4 stergatoare de culori diferite: una pentru manerele usilor cabinelor closetelor si pentru manerul lantului de tras apa din rezervor, alta pentru peretii si usa cabinei, o a treia pentru colacul vaselor closetelor si ultima pentru podeaua acestora.

CAPITOLUL  IV Reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă

ART.9  Normele de securitate şi sănătate în muncă sunt conforme prevederilor  Legii  securităţii  şi  sănătăţii  in  muncă  nr.  319/2006  şi  Normele metodologice de aplicare a Legii  319/2006, standardelor şi altor reglementări în domeniu, la condiţiile   concrete   de   executare   a   activităţilor   din   şcoală,   astfel   încât   să   fie   stabilite modalităţile de acţiune pentru prevenirea tuturor riscurilor posibile de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

 IV.1)  INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE SĂLILOR DE CLASĂ ŞI BIROURILOR

 Art. 10. Fiecare angajat şi elev trebuie să cunoască şi să aplice instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă la locul de muncă  în care îşi desfăşoară activitatea.

Art. 11. Se urmăreşte asigurarea condiţiilor de iluminat şi microclimat în spaţiile şi locurile de organizare a activităţilor instructiv-educative şi în birouri.

 Art. 12. Starea mobilierului din dotare se controlează periodic şi se iau măsuri pentru repararea sau îndepărtarea obiectelor deteriorate care pot produce accidente.

 Art. 13. Tablourile şi vitrinele din sălile de clasă şi birouri precum şi tablele din sălile de clasă trebuie ancorate şi fixate bine, pentru prevenirea accidentelor provocate prin căderea acestora.

 Art. 14. Pardoselile din încăperi trebuie să fie întreţinute, iar urmele de ulei şi apă trebuie înlăturate pentru a se evita alunecările. Orice defecţiune în pardoseli va fi semnalată (spărturi sau rupturi de linoleum, covoare, etc.) pentru a se evita împiedicările.

 Art. 15. Înainte de folosirea unui scaun, trebuie controlată starea lui, după care se potriveşte într-o poziţie stabilă, evitându-se aşezarea pe marginea lui.

 Art. 16. Înainte de îndepărtarea unui scaun de birou, trebuie să se asigure că nu există pericol de a se răsturna sau a lovi altă persoană.

Art. 17.  Este  interzisă  mişcarea  de  legănare  pe  două  din  picioarele  scaunului  sau  de răsturnare pe spate.

 Art.  18. Este  interzisă  urcarea  pe  scaunul  cu  melc  (rotativ)  pentru  a  lua  un  obiect  aflat  la înălţime.  Pentru  această  activitate  se  recomandă  un  taburet  solid,  un  podium  sau  o  scară corespunzătoare.

 Art.  19.  Pentru  evitarea  accidentărilor,  sertarele  birourilor, fişetelor  sau  ale  dulapurilor trebuie ţinute închise.

 Art. 20. În sertare trebuie aranjate obiectele tăioase sau ascuţite (creioane, cuţite, lame etc.) în compartimente separate.  Atunci  când  se  foloseşte  un  cuţit  de  mână,  lamă  sau  cuter  pentru  tăierea  hârtiei, degetele trebuie ţinute cât mai departe de tăişul lamei.

 Art. 21. La producerea unei tăieturi sau răniri accidentale se va folosi trusa de prim-ajutor sau se va cere intervenţie de specialitate.

 Art. 22. Când trebuie luat un obiect aflat la înălţime, obligatoriu se va folosi o scară sigură. Este  interzis  să  se  improvizeze  podeţe  din  scaune,  cutii,  sertare,  aşezate  unele  peste  altele, deoarece, nefiind stabile, se pot răsturna.

 Art. 23. Pentru ridicarea obiectelor mai grele, efortul trebuie făcut cu muşchii picioarelor şi nu cu muşchii spatelui. Trebuie evitate întinderile rapide ale braţelor şi întoarcerile bruşte.

 Art.  24.  Orice  deplasare  dintr-o  încăpere  în  alta  se  va  efectua  atent,  cu  faţa  înainte. Deschiderea uşii se va efectua lent pentru a nu accidenta persoana aflată în imediata apropiere a ei.

 Art. 25. În timpul deplasărilor se priveşte in direcţia de mers, iar atunci când se transportă pachete în braţe, acestea nu trebuie să împiedice vizibilitatea.

 Art. 26. Angajaţii şi elevii trebuie să cunoască schema de evacuare din clădirea şcolii şi să conştientizeze necesitatea deplasării în ordine în localul şi în incinta şcolii pentru evitarea accidentelor pe scări, în sălile de clasă, în curte, etc.

 Art. 27. Circulaţia pe scări se va efectua respectându-se următoarele reguli: – se va merge încet, unul după altul în şir simplu; – nu se va merge distrat, sărind cate doua, trei trepte deodată – vor  fi  îndepărtate  de  pe  trepte  toate  obiectele  care  ar  putea  provoca  alunecarea; – se va sprijini de mâna curentă; – nu se va citi în timp ce se urcă sau coboară pe scări;

 Art. 28. La ieşirea din clădire, orice persoană se va asigura În toate direcţiile pentru a nu fi surprinsă de vreun mijloc de transport.

 Art. 29. Pentru protecţia personalului care face curăţenie, cioburile de sticlă vor fi învelite şi depuse  astfel  încât  să  poată  fi  uşor  identificate  de  acest  personal,  de  preferat  să  fie  lăsate  la vedere.

 Art. – orice accident cunoscut în incinta şcolii; – toate situaţiile periculoase de muncă; – toate pagubele materiale produse în urma unui accident.

 IV.2) UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL ÎN BIROURI

 Art. 31. Activităţile  de  prelucrare  automată  a  datelor  vor  fi  planificate  si  organizate  astfel încât activitatea zilnică in faţa ecranului să alterneze cu alte activităţi.

 Art. 32. În cazul în care alternarea activităţilor nu este posibilă, iar sarcina de muncă impune utilizarea ecranelor în cea mai mare parte a timpului de lucru, se vor acorda pauze suplimentare faţă de cele obişnuite (7,5 – 10 minute la fiecare oră, sau o pauză de 15- 20 minute la fiecare două ore, iar timpul total de lucru la video-terminale să nu depăşească 6 ore/zi).

 Art. 33. Amenajarea posturilor de muncă intr-o încăpere trebuie realizată astfel încât să se asigure: – accesul uşor şi rapid al utilizatorilor la locul de muncă; – accesul  rapid  al  personalului  de  întreţinere  la  toate  părţile  echipamentului,  !a  poziţiile cablurilor şi la prizele electrice, fără întreruperea activităţii in desfăşurare sau cu o întrerupere minimă; –  un  spaţiu  de  lucru  care  să  răspundă  nevoilor  de  spaţiu  personal,  de  comunicare  intre indivizi şi de intimitate.

 Art. 34. Se interzice lucrătorilor să utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc şi pentru care nu au instruirea necesară.

 Art. 35. Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor de calcul.

 Art. 36. Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fără legătură la pământ.

 Art. 37. Funcţionarea echipamentelor  de calcul va fi permanent supravegheată pentru  a se putea interveni imediat ce se produce o defecţiune.

 Art. 38. Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci când se constată o defecţiune a acestuia.

 Art. 39. Remedierea  defecţiunilor  se  va  realiza  numai  de  către  personalul  de  întreţinere autorizat. 

 Art. 40. Punerea in funcţiune a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai după ce personalul  autorizat să efectueze revizia sau reparaţia confirmă in scris că echipamentul respectiv este in bună stare de funcţionare.

 Art. 41. La  utilizarea  imprimantelor  de  mare  viteză  se  vor  evita  supraîncălzirile  care  pot conduce la incendii.

 Art. 42. În timpul lucrului cu video-terminale, se va evita purtarea ochelarilor coloraţi.

 Art. 43. Conductorii electrici si cablurile trebuie sa respecte următoarele condiţii : –  să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol; – să aibă o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale şi previzibile ale utilizatorilor, inclusiv în cazul unei reamenajări a încăperii30. Personalul tehnico-administrativ este obligat să semnaleze:

– să asigure accesul uşor, iar întreţinerea să se efectueze fără întreruperea activităţii; – conductorii  electrici  nu  vor  traversa  căile  de  acces  fără  a  fi  protejaţi  împotriva  deteriorărilor mecanice.

 Art. 44. Se  interzice  personalului  de  deservire  a  echipamentelor  de  calcul  să  intervină  la tablouri  electrice,  prize,  fişe,  cordoane  de  alimentare,  grupuri  stabilizatoare,  instalaţii  de climatizare sau la orice alte instalaţii auxiliare specifice.

 Art. 45. Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personalul autorizat in acest scop.

 Art. 46. La încheierea programului de lucru, se vor lua măsuri de deconectare a tuturor instalaţiilor electrice: iluminat, scoatere din priza a aparaturii utilizate (maşini de calcul sau marcat, reşouri, fierbătoare, veioze etc.). Se vor face verificări asupra lichidării oricăror surse de foc. Această operaţiune revine ultimului lucrător care părăseşte încăperea.

 IV.3) INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE LABORATOARELOR DE INFORMATICĂ

 Art. 47. Accesul şi desfăşurarea activităţii în laborator se face numai sub supravegherea profesorului.

 Art. 48. La punerea sub tensiune a calculatoarelor se vor respecta, în ordine, următoarele prevederi: – verificarea temperaturii şi umidităţii din laborator; – verificarea conectării tabloului de alimentare; – punerea sub tensiune a unităţii centrale, prin acţionarea butonului corespunzător de pe panoul unităţii centrale; – punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin acţionarea butoanelor corespunzătoare de pe panourile de comandă, în succesiunea indicată în documentaţia tehnică a calculatorului.

 Art. 49. Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor se va realiza în succesiunea inversă celei prevăzute la punerea sub tensiune.

 Art. 50. Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor de calcul.

 Art. 51. Se interzice efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării echipamentului de calcul.

 Art. 52. Funcţionarea  echipamentului de calcul va fi permanent supravegheată pentru a putea intervenii imediat ce se produce o defecţiune.

 Art. 53. Dacă în timpul funcţionării echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite, acesta va fi oprit şi se va anunţa informaticianul şcolii pentru control şi remediere.

 Art. 54. Punerea în funcţiune a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai după ce informaticianul şcolii confirmă  că echipamentul respectiv este în bună stare de funcţionare.

 Art. 55. Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fără legătură la pământ.

 Art. 56. Se interzice profesorilor şi elevilor să intervină la tablourile electrice, prize, fişe, cordoane de alimentare sau orice alte instalaţii auxiliare specifice.

Art. 57. În timpul funcţionării echipamentelor de calcul, uşile de acces în laborator nu se vor bloca sau încuia, pentru a permite evacuarea rapidă, în caz de pericol, a elevilor şi profesorului.

 Art. 58. În cazul unui început de incendiu în laborator se va acţiona cu stingător cu praf şi dioxid de carbon.

 Art. 59. Se interzice consumul alimentelor pe masa de suport a calculatorului sau deasupra tastaturii.

 Art. 60. În timpul lucrului la video-terminale, se va evita purtarea ochelarilor coloraţi.

 Art. 61. Video-terminalele vor fi astfel amplasate încât direcţia de privire să fie paralelă cu sursele de lumină (naturală şi artificială).

 Art. 62. Pentru a păstra o poziţie de lucru confortabilă şi pentru a evita reflexiile şi efectul de orbire, utilizatorul trebuie să încline, să basculeze sau să rotească video-terminalul.

 Art. 63. Înălţimea optimă a centrului ecranului trebuie să corespundă unei direcţii de privire înclinate între 10° şi 20° sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor.

 Art. 64. Înălţimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între braţ şi antebraţ de minimum 90°.

 Art. 65. În poziţia aşezat, distanţa dintre planul de lucru şi suprafaţa de şedere trebuie să fie cuprinsă între 200 mm şi 260 mm.

 Art. 66. Ecranul, suportul de documentare şi tastatura trebuie amplasate la distanţe aproximativ egale faţă de ochii utilizatorului, respectiv 600mm ± 150 mm.

 Art. 67. Utilizatorul sistemului de calcul trebuie să cunoască necesitatea şi posibilităţile de reglare a echipamentelor şi mobilierului de lucru

 Art. 68. Amenajarea sistemelor de calcul în laborator trebuie realizată astfel încât să se asigure: – accesul uşor şi rapid al elevului la sistemul de calcul; – accesul uşor şi rapid al personalului de întreţinere la toate părţile echipamentelor, la poziţiile cablurilor şi prizele electrice, fără întreruperea activităţii în desfăşurare sau cu o întrerupere minimă; – un spaţiu de lucru care să răspundă nevoilor de spaţiu personal, de comunicare între indivizi şi intimitate.

 Art. 69. Conductorii electrici si cablurile trebuie sa respecte următoarele condiţii : –  să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol; – să aibă o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale şi previzibile ale utilizatorilor, inclusiv în cazul unei reamenajări a încăperii; – să asigure accesul uşor, iar întreţinerea să se efectueze fără întreruperea activităţii; – conductorii  electrici  nu  vor  traversa  căile  de  acces  fără  a  fi  protejaţi  împotriva  deteriorărilor mecanice.   

 Art. 70. La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea părţilor fierbinţi.

Art. 71. Orice intervenţie în timpul funcţionării imprimantelor, permisă în documentaţia tehnică, se va realiza cu luarea măsurilor de evitare a antrenării părţilor corpului de către imprimantă.

 Art. 72.  La terminarea lucrului, echipamentele vor fi deconectate de la reţeaua de alimentare.

 Art. 73. La încheierea programului de lucru, se vor lua măsuri de deconectare a tablourilor de alimentare cu tensiune a echipamentelor din laborator. Se vor face verificări asupra lichidării oricăror surse de foc. Aceste obligaţii revin ultimului profesor care are ore în laborator în ziua respectivă.

 IV.4) INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE LABORATOARELOR DE FIZICĂ

 Art. 74. Experienţele la care se utilizează curenţi sau tensiuni periculoase le executată numai profesorul de specialitate.

 Art. 75. Înainte de începerea experienţelor se iau următoarele măsuri de securitate şi sănătate în muncă:

 (1) Planul de desfăşurare a experienţelor va fi dinainte stabilit iar personalul va fi instruit în prealabil.

 (2) De pe locul unde se desfăşoară experienţele se vor îndepărta toate obiectele care nu sunt necesare.

 (3) Masa de lucru trebuie să fie suficient de mare pentru a permite plasarea în bune condiţii a întregului aparataj.

 (4) Pardoseala din jurul locului unde se desfăşoară experienţele trebuie să fie uscată sau acoperită cu un covor izolant.

 (5) Alimentarea de la reţea se va face de la un tablou cu siguranţe fuzibile calibrate sau întrerupătoare automate; în cazul când se foloseşte o priză, aceasta va fi în prealabil verificată şi asigurată prin siguranţe fuzibile.

 (6) Părţile metalice ale aparatelor care ar putea intra accidental sub tensiune vor fi legate la pământ.

 (7) Racordurile dintre părţile componente ale montajului se vor face, în mod obligatoriu, prin cordoane în bună stare, perfect izolate şi corespunzătoare tensiunilor folosite în experienţa respectivă.

 (8) Uneltele de lucru (şurubelniţă, patent, etc.) vor fi prevăzute cu mânere izolante, rezistente la tensiunile care se află în instalaţie.

 (9) Realizarea montajului sau a oricărei modificări a montajului existent precum şi introducerea sau scoaterea instrumentelor de măsurat din circuit se va face cu întregul aparataj scos de sub tensiune.

 (10) Elevii vor fi instruiţi de către profesorul instructor privind modul de utilizare a aparaturii de laborator şi respectării normelor de electrosecuritate specifice fiecărui aparat.

 (11) Înainte de conectarea instalaţiei la sursa de curent electric, se va face o ultimă verificare generală a aparatelor, legăturilor, izolaţiei etc.

Art. 76. În timpul desfăşurării experienţelor se iau următoarele măsuri de securitate şi sănătate în muncă:

 (1) În timpul experienţelor, pe masa de lucru nu se va găsi, în afara părţilor componente ale montajului, nici un obiect care ar putea, accidental, antrena legăturile montajului sau ar putea stabili contactul cu părţile aflate sub tensiune.

 (2) Cei care efectuează experienţele vor avea o îmbrăcăminte adecvată (strânsă pe corp, mâneci bine încheiate), de preferinţă halate de laborator.

 (3) În timpul funcţionării montajului, este interzisă atingerea parţilor neizolate (schimbarea legăturilor, atingerea becurilor, intercalarea aparatelor de măsură).

 (4) Este interzisă părăsirea sau lăsarea fără supraveghere a montajului aflat sub tensiune.

 (5) Se recomandă ca, la instalaţia aflată sub tensiune, toate manevrele să se facă cu o singură mână.

 (6) Pentru prevenirea accidentelor după terminarea experienţelor, montajul va fi scos obligatoriu de sub tensiune; orice intervenţie asupra instalaţiei electrice trebuie să fie făcută de un electrician autorizat iar lucrarea să aibă caracter definitiv.

 Art. 77. Pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare în laboratoare se iau următoarele măsuri de securitate şi sănătate în muncă:

 (1) Toate părţile metalice care pot intra accidental sub tensiune se vor lega la centura de pământ.

 (2) Elementele sub tensiune vor fi protejate de carcase, împiedicându-se astfel atingerea acestora.

 (3) Tablourile electrice de alimentare cu tensiune vor fi prevăzute cu siguranţe fuzibile calibrate sau întrerupătoare de protecţie automate şi se interzice folosirea sârmelor groase, a cuielor etc., în locul siguranţelor calibrate.

 (4) La alimentarea aparatelor electrice portative se vor folosi tensiunile reduse prevăzute în normele de electrosecuritate.

 (5) Instalaţiile electrice şi aparatele din laborator se vor revizuii periodic de către personal calificat.

 (6) Elevii nu au voie să efectueze manevre de conectare/deconectare a întrerupătoarelor automate, butoanelor şi comutatoarelor de pe tablourile electrice de alimentare cu tensiune.

 (7) Staţiile de amplificare, aparatele şi utilajele electrice vor fi instalate numai în încăperi uscate şi curate; alimentarea acestora, prin derivaţii provizorii, de la tabloul de distribuţie este interzisă.

 (8) Se interzice utilizarea maşinilor şi utilajelor la puteri nominale mai mari decât suportă reţeaua.

Art. 78. În caz de electrocutare, măsurile de prim ajutor trebuie luate în funcţie de starea în care se găseşte accidentatul, astfel: 

 (1) Scoaterea rapidă a accidentatului de sub tensiune prin întreruperea circuitului respectiv, cu respectarea tuturor prevederilor din normele în vigoare, deoarece, dacă accidentatul este atins de o persoană înainte de scoaterea lui de sub tensiune, aceasta poate fi electrocutată.

 (2) Cel care oferă ajutorul va folosi obiecte din materiale uscate, rău conducătoare de electricitate (ţesături, funii, prăjini, mănuşi, covoare şi galoşi de cauciuc etc.), iar la instalaţiile de înaltă tensiune este obligatorie folosirea mănuşilor şi a cizmelor din cauciuc electroizolant; îndepărtarea conductoarelor căzute la pământ se va face cu o prăjină uscată din lemn, iar ruperea lor se face prin lovirea, de la distanţă, cu corpuri rău conducătoare de electricitate.

 (3)  În cazul când accidentatul este în stare de leşin, trebuie chemat neîntârziat un medic școlar sau asistenta medicală sau/și 112; până la sosirea acestora, persoana accidentată se va aşeza într-o poziţie comodă, liniştită, îmbrăcămintea îi va fi desfăcută pentru facilitarea respiraţiei, accidentatului dându-i-se în acelaşi timp să miroasă o soluţie de amoniac; dacă accidentatul a încetat să mai respire sau respiră anormal, rar, convulsiv, i se va face imediat respiraţie artificială.  Pentru reanimarea accidentatului, fiecare secundă este preţioasă. Dacă scoaterea de sub tensiune şi începerea respiraţiei artificiale se fac imediat după electrocutare, readucerea la viaţă reuşeşte de cele mai multe ori. De aceea, primul ajutor trebuie acordat fără întârziere, chiar la locul accidentului. 

 Art. 79. La încheierea programului de lucru, se vor lua măsuri de deconectare a tablourilor de alimentare cu tensiune a echipamentelor din laborator. Se vor face verificări asupra lichidării oricăror surse de foc. Aceste obligaţii revin ultimului profesor care are ore în laborator în ziua respectivă

 IV.5)  INSTRUCŢIUNI SSM SPECIFICE LABORATOARELOR DE CHIMIE, BIOLOGIE

 Art. 80. La lucrările de laborator unde se utilizează substanţe chimice se iau următoarele măsuri de securitate şi sănătate în muncă:

 (1) Lucrările de laborator şi aplicaţiile practice se efectuează cu cantităţile de substanţă, cu concentraţiile, cu vasele şi aparatele indicate în proceduri, în manuale şi în instrucţiunile de folosire a materialelor respective, după ce în prealabil profesorul instructor a verificat exactitatea datelor. 

 (2) Efectuarea experienţelor este permisă numai după verificarea prealabilă a aparaturii respective.

 (3) Efectuarea experienţelor în vase murdare este interzisă; imediat după terminarea experienţei, vasele utilizate trebuie să fie spălate.   (4) Vasele de laborator se spală cu amestecuri oxidante sau detergenţi şi apă distilată fără a se utiliza nisipul, care provoacă fisuri şi la încălzire sticla se va sparge uşor.   (5) Vasele care conţin substanţe toxice vor purta etichete avertizoare şi vor fi păstrate la locuri sigure, sub cheie. Nu este permisă depozitarea alăturată a vaselor cu substanţe care produc reacţii violente prin contact; nu este permisă păstrarea substanţelor în vase neetichetate.

(6) La identificarea substanţelor pentru experienţe, se citeşte cu atenţie eticheta; dacă există cea mai mică îndoială asupra conţinutului unui vas, acesta se va trimite laboratorului de analize chimice, pentru identificare.

 (7) Trebuie să existe la îndemână un set de Fişe tehnice de securitate pentru toate substanţele şi preparatele chimice periculoase folosite astfel încât proprietăţile fizico-chimice şi toxicologice, efectele asupra sănătăţii, măsurile de protecţie necesare la manipularea lor şi procedurile în caz de urgenţă să fie cunoscute.   (8) Elevilor le este interzis să guste sau să miroasă substanţele, să se aplece asupra vaselor fără avizul profesorului de specialitate, deoarece acţiunea multor substanţe este puternic toxică, chiar dacă aceasta nu se manifestă imediat.   (9) Toate substanţele chimice se păstrează în dulapuri încuiate; nu este permisă înstrăinarea substanţelor din laborator.   (10)  Purtarea ochelarilor de protecţie este obligatorie la toate experienţele cu substanţe chimice agresive.

 (11)  Eprubeta în care se încălzeşte un lichid se ţine înclinată (nu spre cel care lucrează, sau spre vecin); de asemenea, eprubeta nu trebuie încălzită numai la partea de jos, ci pe toata lungimea ocupată de substanţă; susţinerea eprubetei se va face cu un suport special construit, nu improvizat.

 (12)  Rămăşiţele substanţelor periculoase (metale alcaline, fosfor, baze, substanţe caustice) nu trebuie aruncate la întâmplare, ci separat în vase destinate acestui scop, pentru a fi apoi cât mai repede neutralizate (făcute inofensive prin metode corespunzătoare).

 (13) – În cazul efectuării unor experienţe cu aparate în care se pot iniţia substanţe gazoase, se va face, în prealabil, verificarea tuburilor de legătură (etanşeitate, îndoire sau lipire), pentru a nu se produce vreo scăpare de gaze din cauza unor suprapresiuni. 

 Art. 81. La mânuirea substanţelor chimice se iau următoarele măsuri de securitate şi sănătate în muncă: (1) Experienţele în care se produc substanţe gazoase sau vapori trebuie făcute sub nişă.   (2) Fărâmiţarea alcaliilor, a iodului, a sărurilor acidului cromic, ca şi a altor substanţe care dau o pulbere toxică, se va face de asemenea, sub nişă. Totodată, după caz, este obligatorie şi folosirea ochelarilor de protecţie. 

   Art. 82. La depozitarea substanţelor chimice se iau următoarele măsuri de securitate şi sănătate în muncă: (1) Depozitarea se face într-o încăpere separată şi nu în laborator; depozitul trebuie semnalizat cu semne grafice de avertizare.   (2) Magazia trebuie să fie bine ventilată.   (3) Depozitul trebuie să fie dotat cu mijloace adecvate şi suficiente de stingere a incendiilor.  

(4) Substanţele/ produsele chimice periculoase trebuie să fie etichetate şi ambalate în recipiente corespunzătoare.   (5) La depozitare se va ţine cont de incompatibilităţile la depozitare.

 (6) Toate chimicalele împrăştiate accidental trebuie să fie curăţate imediat; trebuie să existe la îndemână mijloace de neutralizare, curăţare şi EIP adecvat.   (7) Instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă trebuie să fie afişate în loc vizibil pentru a avertiza personalul didactic şi elevii cu privire la măsurile de securitate necesare. 

 Art. 83 La mânuirea recipientelor cu acizi concentraţi sau amoniac se iau următoarele măsuri de securitate şi sănătate în muncă:

 (1) Vasele mari trebuie ţinute în ambalaje integre, etanşe şi din materiale rezistente la conţinut.   (2) Turnarea lichidelor se face numai prin pâlnie.

 (3) Acidul clorhidric concentrat, acidul azotic, soluţiile concentrate amoniac etc. trebuie turnate sub nişă.   (4) La diluarea acidului sulfuric concentrat, se toarnă încet acidul, apoi apa.

 (5) Dacă într-un laborator sau într-o sală de clasă se produce, dintr-o cauză oarecare, o cantitate de substanţe gazoase sau de vapori toxici (ex. spargerea unui vas cu brom, a unei butelii de acid azotic concentrat sau defectarea robinetului la un balon cu clor etc.), concomitent cu evacuarea celor prezenţi din încăpere (fără panică), se deschid ferestrele pentru aerisirea completă a încăperii, se închid uşile pentru a preveni împrăştierea gazelor şi se întrerup eventualele surse de căldură.   (6) La începutul şi sfârşitul oricărei experienţe, mâinile se spală cu apă şi săpun. 

 Art. 84. La experienţele care pot provoca explozii, stropiri sau împrăştieri violente de substanţe se iau următoarele măsuri de securitate şi sănătate în muncă:

 (1) În cazul experienţelor cu vase în care se pot dezvolta presiuni periculoase, trebuie luate măsuri de protecţie speciale contra împrăştierii cioburilor în caz de spargere, prin îngrădirea cu plase metalice sau cu paravane de sticlă armată.   (2) La pregătirea amestecurilor oxidante se fărâmiţează oxidanţii în stare pură, frecându-se cu precauţie doze mici într-un mojar absolut curat; amestecarea oxidanţilor cu alte substanţe fărâmiţate nu se face niciodată prin frecare în mojar, ci prin agitare într-un balon sau prin amestecare cu o spatulă sau o linguriţă de os pe o foaie de hârtie velină cretată.   (3) La experienţele executate în vid (distilare) se vor folosi ochelari de protecţie; de asemenea, se vor utiliza numai baloane mici cu fund rotund, din sticlă rezistentă la flacără.

 (4) Buteliile (baloanele, tuburile, recipientele) cu gaze lichefiate sau comprimate trebuie ferite de surse de încălzire; în laborator nu este permis să se afle mai mult de o butelie încărcată cu acelaşi gaz; buteliile trebuie ferite de căderi şi lovituri; robinetele buteliilor de oxigen vor fi păstrate curate (nu vor fi

este obligatorie dotarea buteliilor cu manometre, prevăzute cu plombă de verificare metrologică şi având marcată cu culoare roşie diviziunea de pe scală care indică presiunea maximă de folosire a buteliei; consumarea gazelor lichefiate sau comprimate se va face exclusiv prin reductoare de presiune; robinetele trebuie deschise şi închise încet, fără a fi bruscate, chiar dacă ele funcţionează greu. 

 Art. 85.  La folosirea sticlăriei de laborator se iau următoarele măsuri de securitate şi sănătate în muncă: (1) Introducerea unui dop de plută sau de cauciuc într-un tub de sticlă se face ţinându-se tubul cu mâna cât mai aproape de capătul de introdus (mâna înfăşurată într-o batistă şi fără a se forţa tubul).   (2) Atunci când se introduce un dop într-un vas cu pereţi subţiri, vasul nu se ţine pe masă, ci de gât şi cât mai aproape de locul de introducere a dopului.   (3) Încălzirea substanţelor în vase de laborator cu pereţi subţiri se face pe o sită sub agitare continuă.   (4) Baloanele, paharele şi celelalte vase în care se află lichid fierbinte nu se pun direct pe masă, ci pe o placă din material termoizolant.   (5) Paharele mari cu lichid se ridică numai cu ambele mâini şi se ţin în aşa fel, ca marginile răsfrânte ale paharului să se sprijine pe degetele mari şi pe degetele arătătoare.

 (6) Prinderea în stative a baloanelor de distilare, a biuretelor şi a refrigerentelor se efectuează cu ajutorul clemelor prevăzute cu apărători de plută sau cauciuc. 

 Art. 86. La manevrarea aparatelor de încălzire (sursele de căldură) se iau următoarele măsuri de securitate şi sănătate în muncă:

 (1) La plecarea din laborator, chiar şi pentru scurt timp, este interzis să se lase aprinse becuri de gaz, lămpi cu spirt sau alte aparate de încălzire.  

(2) În cazul în care se descoperă pierderi de gaze combustibile (cu miros specific) sau vapori de benzină, se procedează astfel:  a. se sting toate becurile de gaz de la ventilul principal precum şi celelalte surse de încălzire;  b. concomitent cu evacuarea persoanelor din cameră, se deschid ferestrele sau gurile de ventilaţie şi apoi se închid uşile; se aeriseşte încăperea pâna la dispariţia completa a mirosului de gaz;  c. nu se aprinde şi nici nu se stinge lumina electrică;  d. se caută sursele de scurgere a gazului sau vaporilor (garnituri defecte, robinete deschise, tuburi de cauciuc sau conducte perforate etc.) şi se iau măsurile necesare pentru îndepărtarea defectelor;  e. la întrebuinţarea becurilor de gaz se urmăreşte ca aprinderea să se facă treptat şi flacăra să nu pătrundă în interiorul becului; dacă flacăra totuşi pătrunde, se închide robinetul, se lasă becul să se răcească complet şi numai după aceea se aprinde din nou, micşorând în prealabil curentul de aer. 

 Art. 87. La desfăşurarea lucrărilor de disecţii şi de conservare a materialului biologic se iau următoarele măsuri de securitate şi sănătate în muncă:

 • Instrumentarul trusei de disecţie şi microscopie să fie folosit corect, sub directa îndrumare şi supraveghere a profesorului.  

Animalele de disecţie (ex. broaşte) să fie ţinute cu mâna acoperită cu o mănuşă de protecţie sau cu o bucată de pânză.   (3) După terminarea lucrărilor elevii să se spele pe mâini şi să se dezinfecteze cu alcool.   (4) Instrumentele de disecţie să se sterilizeze, după care vor fi uscate pe o bucată de tifon, reaşezarea în cutia trusei făcându-se numai după o uscare completă.   (5) Lucrările de conservare a materialului biologic şi de folosire a substanţelor chimice se vor desfăşura sub directa îndrumare a profesorului. 

 Art. 88. În laborator trebuie să se găsească, la loc vizibil, mijloacele de prim ajutor iar în caz de accidente (răniri, arsuri, otrăviri etc.) se vor lua următoarele măsuri:

 (1) Accidentele de natură mecanică pot avea ca efect tăieturi, zgârieturi, înţepături, zdrobiri şi striviri; în cazul leziunilor grave este necesară chemarea medicului/asistentului, iar când rănile sunt uşoare, se spală cu apă curată, se dezinfectează cu apă oxigenată şi se bandajează cu tifon sterilizat; când se produc hemoragii, se procedează de urgenţă la oprirea sângelui, dezinfectarea şi bandajarea rănii şi transportarea accidentatului la spital. 

 (2) Accidentele termice (arsuri, opăriri) se tratează după gravitatea lor; arsurile profunde şi pe suprafeţe mari (de gradul II şi III) necesită internarea de urgenţă în spital. 

 (3) Manipularea substanţelor chimice agresive se va face folosind echipamentul de protecţie corespunzător (şorţuri de protecţie, mănuşi, ochelari etc.).

 (4) În fiecare laborator trebuie să existe o trusă sanitară cu următoarele materiale: apă oxigenată, alcool sanitar, tinctură de iod, jecolan, acid boric, fiole de cofeină, pense, foarfecă, vată, tifon, leucoplast, o soluţie neutralizantă pentru cazul stropirii cu sub-stanţe; medicamentele care au termen de valabilitate vor fi înlocuite periodic.

 (5) Când o picătură de reactiv pătrunde în ochi, este foarte important ca ochii să fie spălaţi imediat cu jet de apă şi apoi supuşi unui examen medical.

 (6) În cazul intoxicaţiilor acute sau al sufocărilor cu substanţe gazoase sau cu vapori toxici, până la sosirea medicului, cel în cauză va fi scos din atmosfera toxică şi va fi dus într-un loc bine aerisit, i se va desface haina la gât şi i se va face respiraţie artificială. 


IV.6)  INSTRUCȚIUNI SSM  PRIVIND ACTIVITATEA  DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI  SPORT


1. Elevul are obligaţia de a-şi atesta starea de sănătate printr-o adeverinţă eliberată de către medicul de familie sau medicul şcolar. (Legea nr. 69/2000, art. 54, 55)
2. Activitatea de educaţie fizică se desfăşoară în costum de protecţie specific : trening, tricou, şort şi încălţăminte de sport, curate fără să fi fost folosite în afara sălii.
3. Echiparea se face în vestiarele pentru băieţi şi fete.
4. În vestiare elevul nu are voie să acţioneze asupra comutatoarelor electrice, a robinetelor de la instalaţia de încălzire. Mobilierul trebuie protejat. Îmbrăcămintea şi încălţămintea se aranjează ordonat în cuiere.
5. Nu vor fi lăsate în vestiare obiecte de valoare : ceasuri, bijuterii,, bani, telefoane mobile, etc. Acestea vor fi depozitate în cutia specială sau la vestiarul profesorului.
6. Elevul nu poartă asupra sa ceasuri, medalioane, brăţare, cercei sau alte obiecte care pot răni.
7. Este interzisă consumarea gumei de mestecat sau a altor alimente, dulciuri, etc.
8. Elevul intră în sală încolonat la invitaţia profesorului şi se deplasează la locul destinat adunării pentru începerea lecţiei.
9. Elevul scutit medical va respecta indicaţiile medicului. (cnf. OMSP 204/02.02.2007 şi OMECT/520/06.03.2007; publicate in M.O./ 275/ 25.04. 2007, partea I)
10. Elevul cu indisponibilităţi temporare, va participa la lecţie echipat în ţinută sportivă şi va respecta indicaţiile profesorului privind desfăşurarea unei activităţi speciale.
11. Pe baza sportiva elevul nu are voie să efectueze nici o activitate fizică fără comanda sau indicaţiile profesorului.
12. Elevului îi este interzis să escaladeze aparatele sau instalaţiile sportive din baza sportiva.
13. În sală elevul nu are voie să manevreze comutatoarele lămpilor electrice şi ale instalaţiilor de încălzire aerotermă.
14. Elevul nu are voie să escaladeze structura scheletică de susţinere a pereţilor şi acoperişului sălii.
15. Mingile rămase suspendate pe structura sălii vor fi recuperate de către profesor cu ajutorul personalului de întreţinere a sălii şi în nici un caz de către elev.
16. Manipularea echipamentelor şi instalaţiilor sportive din magazie în sală şi înapoi va fi făcută de către elevi sub supravegherea profesorului.
17. Instalaţiile cu panouri de baschet vor fi deplasate în sală, respectându-se normele tehnice de către elevi sub conducerea profesorului.
18. Elevul nu are voie să se agaţe, atârne sau escaladeze porţile de handbal, fotbal.
19. Elevul nu va executa lovituri puternice cu mingea asupra pereţilor sălii.
20. Elevul nu are voie să acţioneze asupra covorului sintetic al pardoselii cu chibrituri, brichete sau alte surse de foc.
21. Este interzisă agăţarea cu mâinile de ochiurile plaselor de protecţie.
22. Dacă elevul observă defecţiuni sau alte nereguli la aparatele şi instalaţiile sportive este obligat să anunţe imediat profesorul.
23. Expectorarea fluidelor (scuiparea) se face numai în sectorul grupului social.
24. Elevul trebuie să evite producerea de accidentări printr-o activitate adecvată, respectând normele de protecţie.
25. Elevul se comporta civilizat şi responsabil atât în calitate de sportiv cât şi de spectator.
26. În timpul orelor de educaţie fizică nu se părăseşte baza sportivă.
27. La fiecare lecţie se stabileşte un elev şi o elevă de serviciu, care răspund de starea vestiarelor şi le supraveghează, pentru prevenirea unor evenimente negative (dintre cei scutiţi medical, indispoziţii).
28. Elevii nu sunt învoiţi de la ore sub nici un motiv, însă conform Regulamentului elevilor, pot întârzia în cazuri excepţionale, motivate şi vor fi primiţi la lecţie.
29. Elevul care nu are activitate de educaţie fizică şi sport la ora respectivă, (neprevăzută în orar) nu va fi primit pe baza sportivă, făcându-se cunoscută dirigintelui şi conducerii şcolii situaţia sa(absentarea de la alte ore).
30. Pentru stricăciuni provocate intenţionat sau prin nerespectarea normelor de protecţie elevul şi părintele se fac răspunzători (în conformitate cu R.I.)
31. Elevii care din motive familiale, financiare, nu se pot prezenta cu echipament sportiv, vor fi acceptaţi la activitate cu o ţinută lejeră. Dirigintele clasei este cel care confirmă situaţia elevului.
32. Elevul este obligat să cunoască configuraţia sălii şi să ştie să se orienteze spre uşile de evacuare (IEŞIRE) proiectate pentru evenimente deosebite : incendii, cutremure, etc.
33. Elevul are obligaţia să respecte indicaţiile metodice şi de protecţie recomandate de către profesor pe întreg parcursul lecţiilor şi activităţilor sportive organizate.
34. Instruirea privind normele de tehnica securităţii muncii la activitatea de educaţie fizică şi sport este efectuată de către profesor când se va încheia un proces verbal semnat de către elevi că au luat la cunoştinţă şi se obliga să le respecte întocmai fiind responsabili de nerespectarea lor.
35. Elevii care nu respectă aceste norme vor fi sancţionaţi ca atare, în conformitate cu Regulamentul elevilor şi Regulamentul intern al şcolii, după gravitatea faptei comise.
36. Elevul are datoria de a aduce la cunoştinţa părinţilor obligaţiile care le revin privind normele de tehnica securităţii muncii la activitatea de educaţie fizică şi sport.
37.Instruirea se efectueaza la inceputul anului scolar si al semestrului al II-lea.

 CAPITOLUL  V Reguli privind disciplina muncii în unitate

 V.1 )Dispozitii generale pentru personalul școlii

 Art. 89. În general activitatea oricărui angajat al şcolii are un caracter educativ prin limbaj şi comportament.  Personalului didactic şi nedidactic din învăţământ îi este interzis :

 – Să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familia acestuia.

 – Să aplice pedepse corporale, precum şi agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor

-Să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părinţii/tutorii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sancţionează cu excluderea din învăţământ.

 Art. 90 Muncitorul de întretinere și îngrijitorii au obligația să asigure curăţenia curţii şcolii, și a trotuarelor din fața liceului iar iarna să fie curațate de zăpadă  căile de acces în unitate și cele de acces la sala de sport și cantină. Muncitorul de întretinere și îngrijitorii răspund de gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a şcolii,răspunde prompt la solicitările formulate de cadrele didactice privind repararea mobilierului şcolar, remedierea unor defecţiuni apărute în şcoală

Art. 91   Tot personalul didactic sau nedidactic intervine pentru închiderea întrerupătoarelor sau aparatelor uitate aprinse, oprirea robinetelor uitate deschise, e.t.c.şi anunţă imediat administratorului de patrimoniu orice defecţiune observată oriunde în şcoală. Administratorul de patrimoniu însoţit de muncitor au abligaţia de a verifica lunar starea dotării materiale a fiecărei săli de clasă, sală de sport, teren de sport, pentru a constata eventualele defecţiuni apărute şi a lua imediat măsuri de remediere.

 Art. 92. Un profesor poate solicita, în situaţii excepţionale, suplinirea pentru  orele  de curs de către un coleg prin cerere scrisă, semnată de toti profesorii  şi depusă cu cel puţin o zi înainte de ziua în care are loc suplinirea. Eventuala aprobare de către director este comunicată de acesta în timp util. Pentru situaţiile de concediu medical sau alte situaţii în care un profesor nu efectuează ora ,directorul desemnează suplinitor dintre profesorii care nu au ore în orar pentru perioada suplinită. Conform orarului de suplinire. In S trebuie sa fie cate 2 persoane. Suplinirile sunt scrise pe tabla dupa ce au fost aprobate.

Art. 93 Personalul didactic şi nedidactic are obligaţia de a raporta imediat directorului dispariţia de la locul obişnuit a oricărui bun material.

Art. 94 Activitatea personalului didactic auxiliar se desfăşoară în intervalul 8 – 16,30 cu exceptia zilei de vineri 8-14 cu pauza de masă de 30 minute.  Personalul nedidactic desfăşoară activitatea conform orarului şi atribuţiilor comunicate de administratorul de patrimoniu şi aprobat de director.

                                    V.2) VALORI, PRINCIPII ŞI NORME DE CONDUITĂ

Art. 95. – Personalul din unitate, responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:

 a) imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;                                                           

 b) responsabilitate morală, socială şi profesională;                                                             

 c) integritate morală şi profesională;                                                                                   

d) confidenţialitate;                                                                                                  

 e) activitate în interesul public;             

 f) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;          

 g) respectarea autonomiei personale;                                                                             

 h) onestitate şi corectitudine intelectuală;                                                                       

  i) respect şi toleranţă;                                                                                                                    

j) autoexigenţă în exercitarea profesiei;                                                    

k) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;                                           

l) implicarea în creşterea calităţii activităţii didactice şi a prestigiuluiprecum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează;

m) respingerea conduitelor didactice inadecvate.

Art. 96. – În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, persoanele responsabile cuinstruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de conduită. Acestea au în vedere:                                                                                                   

(1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin:              

a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală cât şi în cadrul celor organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni;                                                                 

 b) interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă, asupra elevilor;                                                                               

 c) asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;                           

 d) excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;                                         

 e) interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor consensuale;

 (2) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de performanţă prevăzute de documentele şcolare.

 (3) Respectarea principiilor docimologice.

4) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:                                                                

   a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii etc;                                             

b) solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obţinerii de către elevi a unor rezultate şcolare incorecte;                                                                

 c) traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare;                                                             

  d) colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de evaluare(examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare etc.).

(5) Interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de prozelitism religios, organizatespecial în acest sens de către persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor, în cadrul scolii sau în afara acesteia.

 (6) Excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea egalităţii de şanse şipromovarea principiilor educaţiei inclusive.

(7) Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.

Art.97. – În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în modparticular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

a) acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii şi susţinerearolului parental;                                                                                                               

  b) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi accesibile;          

 c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către părinţi/ tutori legali;                      

 d) informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului serviciilor educative;    

  e) informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând tendinţele deprezentare parţială sau cu tentă subiectivă;                                                                   

 f) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate individuală şi familială;persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular personalul didactic, nu vor impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaţionale oferite;                                                 

 g) consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi dezvoltare optimă acopiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a respectării interesului major al copilului.

 Art. 98. – Personalul  responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială:

 a) relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a plagiatului; 

  b) orice membru al personalului didactic va evita lezarea libertăţii de opinie, vizând convingerile politice şi religioase;                                            

c) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi;                                                                                           

  d) între persoanele din colegiu responsabile cu instruirea şi educaţia se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare;                                                                               

    e) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanţa şi rezultatele profesionale;                                                                                         

  f) încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitatea didactică;                                                                                   

g) orice cadru didactic trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să afecteze imaginea profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în vigoare ( evaluările anuale, comisia de disciplină etc.);                             

   h) întreaga activitate a persoanelor din colegiu, responsabile cu instruirea şi educaţia, trebuie să permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare, posibilii candidaţi, instituţiile cu care entitatea colaborează şi publicul larg, asigurând astfel o informare corectă şi facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la resursele şcolare şi ale sistemului de învăţământ;                                       

   i) reacţia publică – prin drept la replică, discurs public, întrunire etc. -, atunci când o anumită situaţie creată de către membrii comunităţii educaţionale, sau de către oricine altcineva din afara acesteia afectează imaginea scoli sistemului de învăţământ preuniversitar românesc, oricărei persoane, membră a comunităţii educaţionale.

 Art. 99. – Personalul din colegiu responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare şi control sau care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită managerială:

a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;                                                  

b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;                                                    

 c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;             

  d) evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;                                                              

e) selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate, conform legislaţiei în vigoare;                                                                                                                         

   f) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din perspectiva funcţiei deţinute;                               

    g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii;                                                     

h) interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de statutul şi funcţia persoanei hărţuitoare;                                                                                                      

   i) exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării, controlului,îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective.

 Art. 100. – În exercitarea activităţilor didactice, şcolare şi extraşcolare, membrilor personalului didactic şi nedidactic le sunt interzise: a) consumul de substanţe psihotrope sau alcool;                                                                    

 b) organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc;                                                                               

c) folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ ale colegiului în vederea obţinerii de beneficii financiare personale;                                                                             

 d) distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ ;                

e) distribuirea materialelor pornografice;                                                                                        

  f) utilizarea de materiale informative interzise prin lege;                                                                 

g) organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ.

 Art. 101. – În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită: a) colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor avea în vedereasigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate; b) colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale ce au ca obiect de activitateeducaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate; c) responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de stat în protejareadrepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a copilului impun acest lucru; d) parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate; e) în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale, organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se vor angaja activităţi care să conducă la prozelitism religios şi partizanat politic, acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală a elevilor sau care permit exploatarea prin muncă a acestora.

CAPITOLUL  VI   

  CODUL DE CONDUITĂ AL ELEVILOR

. Art102 . DREPTURILE ELEVILOR Elevii au următoarele drepturi: (1) să participe la toate activităţile de predare-învăţare; (2) să fie activi şi să contribuie cu idei, întrebări şi completări la desfăşurarea orelor; (3) să-şi dezvolte motivaţii şi competenţe intelectuale, sociale şi profesionale pentru studiu; (4) sa fie reprezentaţi în Consiliul elevilor, Consiliul clasei, Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral; (5) să transmită observaţiile, sugestiile, precum şi nemulţumirile lor întemeiate dirigintelui clasei sau, prin reprezentanţii lor, Consiliului elevilor sau conducerii c; (6) să beneficieze de un tratament elegant şi exemplar din partea cadrelor didactice; (7) să amenajeze frumos sala de clasă în care învață, în acord cu  dirigintele lor; (8) să folosească baza materială şi sportivă a şcolii în activităţile curriculare şi extracurriculare; (9) să solicite consultaţii în cazul în care întâmpină greutăţi în asimilarea cunoştinţelor sau în formarea de deprinderi şi competenţe; (10) să beneficieze de asistenţă medicală gratuită în cadrul cabinetelor medicale ale; (11) să asculte muzică decentă şi să danseze într-un cadru organizat după terminarea orelor de curs, în cadrul unor reuniuni organizate în cadrul colegiului, supravegheaţi de către profesorul-diriginte cu aprobarea directorului. (12) să beneficieze de dreptul la odihnă în pauze; (13) să solicite consultaţii în domeniul orientării şcolare şi profesionale în cadrul cabinetului de consiliere din; (14) să participe cu articole şi să facă parte din colectivul redacţional al revistei  (15) să fie evidenţiaţi şi recompensaţi pentru rezultate deosebite obţinute în activităţile curriculare şi extracurriculare;

 Art103 .  RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR

 • Elevii trebuie să cunoască şi să respecte legile statului,ROFUIP,  Regulamentul intern, regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii, normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă şi normele de protecţie a mediului. (2) Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare. (3) Elevii trebuie să poarte asupra lor carnetul de elev, pe care au obligaţia să îl prezinte  dirigintelui pentru consemnarea notelor, a mediilor şi a observaţiilor, părinţilor (pentru informare şi semnare),personalului de ordine şi pază (pentru legitimare). (4) Calitatea de elev al obligă la un comportament caracterizat prin politeţe, limbaj civilizat, respect datorat profesorilor, atitudine de colegialitate şi toleranţă în relaţiile cu colegii, indiferent de clasa din care aceştia fac parte atât în şcoală, cât şi în afara ei. (5) Elevii trebuie să aştepte în linişte profesorul în sala de clasă. (6) Elevii vor saluta cadrul didactic la intrarea în sala de clasă.Au un comportament corespunzător activității de instruire în timpul orei de curs, nu mănâncă, nu beau ceai , cafea,e.t.c. în timpul orei de curs. (7) Elevii trebuie să respecte în pauze dreptul la odihnă al celorlalţi elevi. (8) Elevii trebuie să respecte personalul administrativ si să se adreseze politicos membrilor acestuia. (9) Elevii trebuie să aducă la cunoştinţa dirigintelui orice situaţie care lezează statutul de elev. (10) Elevii trebuie să manifeste faţă de colegi un comportament non-violent şi să aibă un limbaj decent. (11) Elevii au datoria să respecte dreptul celorlalţi colegi de a participa la desfăşurarea orelor şi de a obţine rezultatele meritate. (12) Elevii trebuie să respecte bunurile personale, ale colegilor şi ale celorlalţi elevi ai şcolii, să utilizeze manualele primite gratuit şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului şcolar. (13) Elevii au obligaţia de a prezenta dirigintelui clasei, în termenul prevăzut de regulament, acte pe baza cărora se face motivarea absenţelor. (14) Elevii au obligaţia unei ţinute vestimentare decente şi îngrijite; (15) Responsabilul clasei are datoria de a realiza şi afişa în clasă, lista cu elevii de serviciu pe clasă; (16) Responsabilul clasei are obligaţia de a urmări rezolvarea acestor sarcini de către colegii lui. (19) Ţinuta elevilor:  Având în vedere că ținuta elevilor trebuie să promoveze sănătatea şi siguranţa, să· contribuie la un climat educativ propice şi să proiecteze o imagine pozitivă în comunitate, PURTAREA UNIFORMEI ŞCOLARE ESTE OBLIGATORIE , CHIAR ȘI ÎN ZILELE CÂND ELEVII AU EDUCAȚIE FIZICĂ. (20)   Presedintele Consiliului Elevilor poate participa la sedintele CA si CP cand este invitat .
 •  Art104. CURĂŢENIA ÎN ŞCOALĂ (1) Având în vedere că la intrarea în sala de clasă, elevii găsesc clasa curată, ei au datoria de a o păstra astfel. Sunt responsabili pentru acest lucru elevii de serviciu ai clasei respective. Elevii de serviciu trebuie să observe comportamentul colegilor şi în cazul în care aceştia au un comportament neadecvat le vor atrage atenţia celor în culpă pentru a remedia situaţia. Dacă aceştia refuză, elevii de serviciu au obligaţia de a aduce la cunoştinţă dirigintelui situaţia, pentru ca acesta să poată lua măsurile cuvenite; (2) Pentru a păstra curăţenia în sălile de clasă este necesar: (2.1) Afişarea si respectarea orarului în fiecare sală de clasă; (2.2) Stabilirea listei cu elevii de serviciu din fiecare clasă; elevii sunt obligaţi să păstreze în stare corespunzătoare bunurile materiale pe care le folosesc.  (3) Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia în şcoală, în clasă, în banca lor şi în jurul acesteia; elevii de serviciu pe clasă şi reprezentantul clasei vor urmări respectarea acestei dispoziţii şi vor răspunde de aceasta. 
 • Art105 . MOTIVAREA ABSENŢELOR Actele prin care se pot motiva absenţele sunt următoarele: (1) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie al elevei/elevului;
 •    (2) adeverinţă sau certificat medical eliberat de o unitate sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital; (3) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului şcolii şi aprobată de acesta.  (4) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevei/elevului şi vor fi păstrate de către diriginte pe tot parcursul anului şcolar. (8) Nerespectarea termenului de prezentare a actelor pe baza cărora se face motivarea absenţelor atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate. (9) Absentarea nemotivată de la cursuri atrage după sine sancţiuni prevăzute de regulament.
 • Art106 . REZOLVAREA CONFLICTELOR (1) În cazul apariţiei conflictelor de orice natură, niciun elev şi niciun părinte nu au voie să recurgă la un comportament agresiv / violent. Este obligatoriu ca situaţia conflictuală să fie adusă la cunoştinţa dirigintelui, profesorului de serviciu, consilierului psihopedagogic şcolar sau directorului colegiului, singurii abilitaţi să rezolve conflictul.
 •  Art107 . INTERDICŢII
 •  I. Pentru respectarea dreptului fundamental la învăţătură, se interzic: – (1) absentarea nemotivată de la ore; – (2) instigarea la absentare de la ora/orele de curs (chiulul); – (3) întârzierile repetate la orele de curs fără motive întemeiate; – (4) staţionarea în curtea şcolii a elevilor din clasele de dimineaţa după terminarea programului şi staţionarea elevilor în faţa porţilor şcolii; – (5) prezenţa elevilor pe holuri, după ce s-a sunat de intrare la oră; – (6) staţionarea în curtea şcolii, lângă ferestre, în timpul orelor de curs; – (7) consumarea de alimente, băuturi răcoritoare sau a gumei de mestecat, în timpul orelor. – (8) consumarea de seminţe/popcorn/pufuleţi/chipsuri în timpul orelor de curs. – (9) folosirea telefoanelor mobile/iphonuri/ipaduri/tabletelor în timpul orelor, examenelor, concursurilor sau altor activităţi şcolare. În timpul orelor de curs, telefoanele mobile/iphonurile/ipadurile/tabletele etc. trebuie păstrate închise în ghiozdane . – (10) deranjarea orei de curs.
 •  II. Pentru protejarea bunurilor care se află în proprietatea şcolii, se interzic: (1) distrugerea manualelor primite gratuit; (2) murdărirea şi inscripţionarea pereţilor, uşilor, mobilierului şcolar sau a altor bunuri/deteriorarea bunurilor din patrimoniul scolii aceste fapte se consideră vandalism); (3) substituirea şi distrugerea documentelor şcolare, precum şi însuşirea oricărui bun al şcolii sau al colegilor; (4) stropitul cu apă sau alte lichide între elevi; (5) bătaia cu bulgări de zăpadă în sala de clasă şi pe holurile colegiului sau aruncarea cu bulgări în ferestre.
 •  III. Pentru asigurarea ordinii şi disciplinei, necesare desfăşurării activităţii şcolare, sunt interzise: (1) A. pentru băieţi: – părul vopsit, frizuri provocatoare, ostentative, părul lung neîngrijit,; – barbă / mustaţă, cercei, piercinguri; – pantaloni scurţi tip şort sau extravaganţi la elevi; – tatuajele; – tricouri cu înscrisuri / mesaje / desene discriminatorii; B. pentru fete: – părul vopsit în culori stridente, frizurile provocatoare, părul lung neîngrijit, neprins la spate, lăsat pe umeri, pe faţă, bretonul lung, care acoperă ochii; – machiajul exagerat, bijuteriile ostentative; – tatuajele; – purtarea bluzelor foarte decoltate, transparente sau scurte; a fustelor cu talie joasă şi/sau mulate şi/ sau foarte scurte precum şi a pantalonilor scurţi sau a colanţilor fără fustă sau sarafan; Uniforma scolara specifica este semul distinctiv al liceului si a fost stabilita prin hotatarea Comitetului de parinti (2) accesul elevilor în cancelarie şi folosirea scării destinate cadrelor didactice. ( 3) lansarea unor anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul şcolii;
 •  IV. Pentru asigurarea securităţii elevilor, respectiv – pentru evitarea accidentelor, este interzis elevelor/elevilor: (1) să părăsească şcoala în timpul programului fără aprobare scrisă de la diriginte, profesorul deserviciu, sau directorul şcolii; (2) să faciliteze pătrunderea în şcoală a unor persoane străine; (3) să introducă/să folosească în şcoală petarde, artificii, obiecte contondente, arme albe sau spray-uri lacrimogene; (4) să arunce orice fel de obiecte pe fereastră; (5) să aducă jigniri colegilor, profesorilor sau personalului auxiliar; (6) să manifeste agresivitate şi violenţă în limbaj şi/sau un comportament intimidant, discriminatoriu sau jignitor; (7) în caz de conflict, să-şi facă singuri dreptate, în mod agresiv; (8) să se joace în clădirea şcolii cu mingea, palete de ping-pong, rachete de tenis/badminton sau să practice jocuri care pot provoca accidente sau distrugeri de bunuri; (9) să joace fotbal, atât în pauze, cât şi în timpul orelor de curs; excepţie face jocul de fotbal organizat şi supravegheat de un cadru didactic; (10) să se introducă în clădirea şcolii patine cu rotile, trotinete, skateboarduri, motorete, mopede sau să se parcheze autoturismele personale în curtea şcolii; (11) elevii care vin cu biciclete, trotinete, skateboarduri etc nu au voie să se plimbe cu acestea în curtea şcolii, pe holurile şcolii sau în sălile de clasă.
 •  V. Pentru protejarea dreptului la sănătate fizică şi psihică, se interzic: (1) accesul în şcoală sub influenţa drogurilor/a substanţelor etnobotanice, consumul sau distribuirea de droguri/substanţe etnobotanice în şcoală sau în afara acesteia; (2) accesul în şcoală sub influenţa băuturilor alcoolice, consumul acestora în şcoală sau consumarea lor în afara şcolii; (3) comportamentul şi atitudinile ostentative şi provocatoare, precum şi comentariile nepoliticoase pe orice temă la adresa profesorilor, a colegilor sau a personalului auxiliar; (4) staţionarea pe coridoare în poziţii sau atitudini care încalcă regulile bunului simţ; (5) deţinerea şi popularizarea de materiale sau însemne cu caracter obscen sau pornografic, satanist, extremist, discriminatoriu; (6) practicarea jocurilor de noroc; (7) fumatul în clădirea, în curtea sau în faţa porţilor şcolii.
 • VI. Pentru respectarea dreptului la o evaluare corectă, se interzic: (1) fraudarea evaluării constând în copiatul răspunsurilor la orice tip de evaluare (scrisă/orală/practică); (2) comunicarea între elevi în timpul evaluărilor (scrise/orale/practice).
 • VII. În cazul absenţei profesorului de la oră: Este interzisă părăsirea clasei în cazul în care profesorul întârzie sau absentează de la oră.
 • VIII. Pentru protejarea dreptului la intimitate, se interzice: (1) pătrunderea băieţilor în toaleta fetelor şi invers; atingerile nejustificate între elevi.

 IX. Respectarea dreptului la propria imagine Fără aprobarea Consiliului de administraţie sau Consiliul profesoral sunt interzise: (1) înregistrările audio/video în incinta/în curtea şcolii/în faţa şcolii; (2) postarea şi difuzarea de înregistrări audio/video cu elevii/cadrele didactice/personalul auxiliar din colegiu pe internet; (3) întrebuinţarea dispozitivelor de înregistrare şi redare audio-video de folosinţă individuală în timpul orelor de curs.

 • Art108 .  DISPOZIŢII FINALE În prima oră de dirigenţie a fiecărui an şcolar/ semestru, elevii vor fi informaţi de învăţător/diriginte despre prevederile regulamentului intern al scolii. În prima şedinţă cu părinţii din primul semestru al anului şcolar în curs, părinţii sau susţinătorii legali ai tuturor elevilor au obligaţia să ateste prin semnătură de luare la cunoştinţă, de prevederile Regulamentului Intern și de cele ale Regulamentului de Organizare  și Funcționare al Liceului.  
 • Art109 . NORME DE SECURITATE PENTRU ELEVI ÎN ACTIVITATEA ŞCOLARĂ Elevii au obligaţia să respecte normele de securitate prezentate de către profesorul diriginte în prima oră din semestru, la disciplinele de învăţământ a căror activitate presupune un risc sporit de pericol, accidentare şi în timpul orelor de curs sau al pauzelor, în timpul orelor de educaţie fizică. Respectarea cu stricteţe a regulilor de prevenire a accidentelor şi de securitate în activităţile de laborator: chimie, fizică, biologie, informatică, la sala de sport sau pe terenurile de sport prevăzute cu coşuri de baschet sau porţi de fotbal. În sala de curs elevii au următoarele obligaţii: • să nu se urce pe mese, scaune, pe pervazul geamului, să nu se aplece pe geam, periclitându-şi viaţa; • să nu pună mâna pe firele unor întrerupătoare sau lămpi dacă acestea nu sunt în bună stare; • să nu se implice în dezafectarea geamurilor sparte; • să închidă geamurile în cazul în care sunt în pericol de a se sparge (curent sau vânt puternic); În situaţiile de mai sus elevii se vor adresa personalului de întreţinere al şcolii, care are obligaţia să remedieze defecţiunea în cel mai scurt timp. Pe coridoare trebuie să respecte următoarele reguli de securitate: • elevii se vor deplasa fără să alerge, nu îşi vor împinge colegii, nu le vor pune piedică; • elevii nu au acces la tabloul electric sau la hidrant, nu umblă la întrerupătoarele electrice defecte, ci sunt obligati să anunţe orice defecţiune sesizată mecanicului şcolii; • pe scările de acces, elevii vor urca/coborî în mod civilizat, nu se vor împinge şi nu vor pune piedică celorlalţi colegi (pentru că pot provoca accidentări) şi nu se vor apleca peste balustradă; • în curtea şcolii, elevii au obligaţia de a se comporta civilizat: nu îmbrâncesc colegii mai mici sau mai mari, nu se urcă pe porţile de fotbal, pe panoul de baschet, pe mesele de ping-pong, pe garduri sau în pomi; • este interzis accesul elevilor în subsolul clădirii, la centrala electrică sau în încăperea cu centrala termică.
 • Art110 . PĂSTRAREA DOTĂRILOR ŞI A SĂLII DE CLASĂ La fiecare început de an şcolar, elevii scolii sunt întâmpinaţi în săli de clasă renovate şi igienizate. Considerăm că este de datoria noastră, elevi şi profesori, ca cei care folosim aceste săli de clasă zilnic, să avem grijă să păstrăm locul în care ne desfăşuram activitatea în aşa fel încât să ne facă plăcere să stam în acest loc. Cadrele didactice au şi rolul de a oferi elevilor un model de ordine, de organizare a locului de muncă în calitatea lor de educatori. Având în vedere cele de mai sus, dorim să responsabilizăm colectivele de elevi, profesorii diriginţi şi profesorii clasei în depistarea şi remedierea tuturor deteriorărilor survenite în sala de clasă, precum şi a prevenirii acestora.

 Zilnic, profesorii vor anunţa dirigintelui clasei, stricăciunile pe care le observă la începutul orei, identificând cu ajutorul elevilor cine a provocat acea problemă. Elevii de serviciu din acea zi au, de asemenea, datoria de a supraveghea bunurile din sala de clasă, de a încuia uşa sălii, de a stinge lumina, ori de câte ori elevii îşi desfăşoară ora în altă sală, şi, în colaborare cu profesorul orei următoare sau cu profesorul diriginte, de a stabili cine este responsabil pentru stricăciunile apărute. Avem în vedere ca: • scaunele şi mesele să fie în bună stare, să nu fie inscripţionate, deteriorate; • dulapurile şi catedra din sală să fie în stare bună, să nu fie inscripţionate; • întrerupătoarele şi dispozitivele de iluminat din sală să funcţioneze, caloriferele din sală să fie în bună stare; • ferestrele să nu fie deteriorate; • uşa sălii de clasă şi încuietoarea să nu fie deteriorate. Elevii care au produs stricăciunile au obligaţia să le remedieze în cel mult o săptămână de la constatare.

Art111 . MĂSURI DE PĂSTRARE A IGIENEI ŞI DE UTILIZARE A GRUPURILOR SANITARE În fiecare an se efectuează igienizarea şi renovarea grupurilor sanitare din şcoală. În anii şcolari anteriori, contrar eforturilor făcute de conducerea şi administraţia şcolii, aspectul grupurilor sanitare lăsa mult de dorit, ca urmare a nerespectării de către elevi a unor norme minime de conduită civilizată. De aceea, considerăm necesar să amintim regulile pe care elevii trebuie să le respecte. Normele privind utilizarea grupurilor sanitare sunt: • elevii vor păstra în bună stare vasele de toaletă, chiuvetele, rezervoarele, alte dotări existente; • deşeurile se vor depune în coşurile aflate în fiecare cabină şi nu în vasele de toaletă sau chiuvete, pentru a nu le înfunda şi pentru a nu provoca altedaune (inundaţii, de ex.); • este interzisă inscripţionarea pereţilor, a uşilor cabinelor W.C., a vaselor sanitare etc.; • robinetele trebuie folosite cu grijă pentru a nu se defecta, iar apa trebuie oprită după utilizare.

REGULI PENTRU ELEVI, PROFESORI, PĂRINȚI

ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII CURSURILOR ONLINE

 • Durata unei lecții online este de  30 minute pentru elevii din clasele CP, a-I-a , a-II-a- și 40 de minute pentru clasele a-III-a, a-IV-a și gimnaziu. Pauza va fi de 20 minute. La toate clasele se respectă orarul aprobat. Programul de desfășurare a activităților la preșcolari și la elevii din ciclul primar este flexibil și se stabilește împreună cu părinții
 •  Se va folosi platforma Google classroom, dar și altele forme de comunicare Zoom, WhatsApp astfel încât elevii și preșcolarii să beneficieze de cele mai bune interacțiuni  didactice.
 • Elevii au obligația de a participa zilnic la activitățile/lecțiile online, respectând orarul fiecărei grupe/clase;
 • În situația în care elevii întârzie în mod repetat la cursurile online, cadrul didactic poate sancționa comportamentul acestora;
 • Spațiul de lucru în care elevul participă la activitățile/lecțiile online va fi luminat, aerisit, fără alți factori perturbatori în jur;
 • Ținuta va fi decentă, adecvată unei activități școlare;
 • Elevii vor folosi un limbaj politicos, respectând normele de conduită civilizată;
 • Nu se vor consuma alimente în timpul activităților/orelor de curs online;
 • Microfonul va fi ținut închis, exceptând situația în care elevul are o intervenție la lecție;
 • Camera video va fi deschisă pe toată durata desfășurării cursurilor și va fi poziționată în așa fel încât elevul să poată fi văzut de ceilalți colegi și de către cadrul didactic;
 • Persoanele care nu fac parte din grupul clasei nu au voie să participe la lecțiile  on-line, fără acordul scris al profesorului/celorlalți elevi;
 • Activitățile/lecțiile online nu pot fi înregistrate decât de către cadrul didactic;
 • Este interzisă vizionarea secvenței de lecție filmată de către orice altă persoană care nu face parte din grupul clasei;
 • Este interzisă postarea pe rețelele de socializare a secvenței de lecție filmată;
 • Elevii pot folosi meniul Chat doar pentru a solicita lămuriri legate de lecție și nu pot scrie pe Jamboard decât cu acordul cadrului didactic;
 • Elevii încarcă temele (fișele, materialele, proiectele, etc) pe platformă, respectând termenul limită pentru fiecare disciplină;
 • Cadrele didactice răspund de proiectarea, pregătirea și desfășurarea predării, învățării și evaluării în context online;
 • Cadrele didactice parcurg programa  și adaptează conținuturile încât să poată fi însușite în context online și adaptează modalitatea de predare la învățarea asistată de tehnologie;
 • Cadrele didactice organizează activitățile/lecțiile online atât sincron cât și asincron, monitorizând în permanență activitățile de învățare desfășurate de elevi;
 • Cadrele didactice oferă feedback personalizat elevilor (recomandări, observații, adnotări, calificative/note, etc), atât pentru implicarea din timpul lecțiilor online cât și pentru rezolvarea temelor/sarcinilor primite;
 • NU se cere în nicio situație acordul elevilor/părinților pentru a trece o notă în catalog;
 • Doar profesorii pot filma secvențe de predare și pot transmite elevilor lecțiile filmate (în situația scenariului galben sau în situații speciale: boli cronice, COVID-19);
 • Evaluarea elevilor poate fi integrată (prin proiect – se poate acorda notă la discipline diferite) sau utilizând metode/instrumente de evaluare specifice învățării online (teste online, chestionare, portofolii etc.)
 • Pentru elevii care prezintă deficiențe de învățare, în special elevii defavorizați sau cei care au suferit o perturbare mai mare a învățării, profesorii creează planuri pentru învățare accelerată și educație remedială. În acest sens, elevii vor fi direcționați spre studiu individual, lectură suplimentară, sub îndrumarea cadrului didactic și a părinților;
 • Părinții sprijină desfășurarea cursurilor online, asigurând atât suport emoțional cât și suport tehnic;
 • Participarea și intervenția părinților la cursurile online este interzisă;
 • Părinții monitorizează elevii în vederea siguranței navigării pe internet.  

Notă:

 • Cursurile ONLINE sunt obligatorii pentru elevi și profesori și vor fi monitorizate în baza unei proceduri de prezență online.
 • Absența unui copil/elev de la activitățile/lecțiile online va fi anunțată prin completarea, de către unul dintre părinți, a unei cereri de învoire în care se specifică motivul. În cazul în care motivul absenței este de natură medicală, se va atașa și documentul justificativ de la medicul de familie/specialist. Documentele prin care se solicită învoirea elevului se trimit pe e-mail-ul cadrului didactic(educatoare, învățător, diriginte).
 • Fiecare elev poate fi învoit de către părinți conform legislației în vigoare.
 • În cazul în care elevul lipsește de la o lecție online din motive tehnice (conexiune slabă la internet, defectarea computerului, etc), părinții acestuia trebuie să anunțe cadrul didactic. Profesorul încarcă materialele lucrate cu ceilalți colegi la sfârșitul zilei, pe platforma educațională.

CAPITOLUL  VII Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor:

  Art112 .  Orice cerere sau reclamaţie venită din partea unui salariat are caracter confidenţial şi trebuie transmisă în scris .Cererile sau reclamaţiile verbale sunt nule.

 Art113 .Cererile sunt adresate fie direct directorului şi sunt înregistrate la secretariat, fie cele pentru dotări materiale prin intermediul administratorului de patrimoniu, care la cuprinde în referate centralizatoare.

 Art114 . Reclamaţiile sunt înregistrate în registrul special destinat acestui scop. Persoana care a făcut rec1amaţie beneficiază de protecţie conform Legii 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unitäti care semnalează încălcări ale legii.

 Art11 5. Directorul unităţii poate dispune, cu consultarea Consiliului de Administraţie dacă este cazul, declanşarea unei anchete interne sau să solicite salariatului lămuriri suplimentare, fără ca aceasta să determine o amânare corespunzătoare a termenului de răspuns.

 Art11 6.  Persoana sau comisiile sesizate au obligaţia de a verifica veridicitatea sesizării, de a lua măsuri pentru soluţionare şi de a comunica persoanei care a făcut sesizarea, modul de rezolvare a acesteia.Comunicarea este semnată şi de către director şi se dă în maximum 30 zile de la depunerea reclamaţiei

 CAPITOLUL  VIII .Abateri disciplinatre şi sancţiuni aplicabile

 ART. 117 (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar,nedidactic, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar răspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform legii. (2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la alin. (1), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt: a) observaţie scrisă; b) avertisment; c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere,   de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 – 6 luni; d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control; e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ; f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. (3) Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la registratura unităţii de învăţământ. (4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic, personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisiile de cercetare disciplinară se constituie după cum urmează: a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3 – 5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea; b) pentru personalul de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar, comisii formate din 3 – 5 membri, dintre care un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. Din comisie face parte şi un inspector din cadrul inspectoratului şcolar judeţean; c) pentru personalul nedidactic comisia este constituită după caz, de consiliul de administraţie.  (5) Comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru personalul nedidactic, didactic şi personalul de conducere al acesteia;

 (6) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă probe în apărare. (7) Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii deînvăţământ preuniversitar/instituţiei. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată.

(8) Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de învăţământ au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar. Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi din Ministerul Educaţiei și Cercetării, care a fost sancţionat, are dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la Colegiul central de disciplină al Ministerului Educaţiei și Cercetării.  (10) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat. 

 ART. 118 (1) Pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie. Sancţiunile aprobate de consiliul de administraţie sunt puse în aplicare şi comunicate prin decizie a directorului unităţii de învăţământ preuniversitar. (2) Pentru personalul de conducere al unităţii de învăţământ preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar şi se comunică prin decizie a inspectorului şcolar general.

ART. 119 Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit această comisie şi se comunică celui în cauză, prin decizie scrisă, după caz, de către directorul unităţii de învăţământ, inspectorul şcolar 

ART. 120 Răspunderea patrimonială a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum şi a celui de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Decizia de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de conducerea unităţii sau a instituţiei al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel.

    CAPITOLUL  IX Evaluarea profesională a angajaţilor

ART. 121 Evaluarea   profesională a personalului didactic se face conform Ordinul ministrului educației naționale nr.3597/18.06.2014, cu  indicatorii de performanţă din fişele de autoevaluare avizaţi de către consiliul profesoral şi aprobaţi de către consiliului de administraţie şi în etapele : autoevaluare, avizarea punctajului în consiliul profesoral, punctaj acordat în catedră şi calificativ şi punctaj stabilit de consiliul de administraţie. Decizia consiliul de administraţie poate fi contestată conform legislaţiei în vigoare.  ART. 122 Evaluarea profesională a personalului nedidactic se face anual (calendaristic) confrm O.M.6143/ 10.03.2011  completata cu OMEN 3597/ 2014.                                                                            

  Director,

Prof. Feneșan Dana-Mirela