REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI  FUNCȚIONARE

AL LICEULUI TEORETIC „DUMITRU TĂUȚAN”

din FLOREȘTI

Anul școlar 2020-2021

Aprobat în C.A. în .09.2020

Adus la cunoştinţa Consiliului profesoral în .09.2020

TITLUL I

Dispoziţii generale 

CAPITOLUL I

Cadrul de reglementare

Art. 1. — (1) Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” din Florești, denumit în continuare Regulament, reglementează organizarea și funcționarea unității de învățământ preuniversitar, numit Liceul, în cadrul sistemului de  învățământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respective Regulamentul de  organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MENCS nr.  5079 din 31 august 2016, publicat în M. Of. nr. 720 / 19.09. 2016, modificat și completat prin  Ordinul MEN 3027/ 08.01.2018, a actelor normative și/sau administrative cu caracter normativ care reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai educației și ale personalului din unitățile  de învățământ, precum și a contractelor colective de muncă aplicabile.

Regulamentul conține reglementări specifice, respectiv: prevederi referitoare la condițiile de acces în unitatea de învățământ pentru elevi, părinți, tutori sau susținători legali, cadre didactice și vizitatori,  prevederi referitoare la instituirea zilei școlii și a unor însemne distinctive pentru elevi, a uniformei școlare pentru eleviși altele asemenea.

(2) Unitatea de învăţământ se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale prezentului regulament, ale propriului regulament de organizare şi funcţionare şi ale  regulamentului intern.

Art. 2. — (1) În baza prezentului regulament, a actelor normative şi/sau administrative cu caracter  normativ care reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale  personalului din Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan”, precum şi a contractelor colective de muncă aplicabile,  Liceul îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” conţine reglementări  cu caracter general, în funcţie de tipul acestuia, precum şi reglementări specifice Liceului, în  conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan” se elaborează de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit  prin hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai  părinţilor şi ai elevilor desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor și asociaţiei părinţilor,  respectiv de consiliul şcolar al elevilor.

(4) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan” se supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor și asociaţiei părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic. (5) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”, precum şi  modificările ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administraţie. (6) După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se înregistrează la  secretariatul unităţii. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a  elevilor, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se afişează pe site-ul unităţii de  învăţământ. Profesorii pentru învăţământul primar/Profesorii diriginţi au obligaţia de a prezenta  anual elevilor şi părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare, la începutul anuluişcolar.

(7) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan” poate fi revizuit  anual, sau ori de câte ori este nevoie. Educatoarele/Învăţătorii/Institutorii/Profesorii pentru învăţământul  preşcolar/primar/Profesorii diriginţi au obligaţia de a prezenta la începutul fiecărui an şcolar elevilor şi  părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ. 

(8) Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare al Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan” este obligatorie. Nerespectarea acestuia constituie abatere şi se sancţionează conform  prevederilor legale. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ poate fi revizuit  anual sau ori de câte ori este nevoie. 

(9) Regulamentul intern al unităţii de învăţământ conţine dispoziţiile obligatorii prevăzute la art. 242 din  Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în  contractele colective de muncă aplicabile şi se aprobă prin hotărâre a consiliului de administraţie, după  consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale care au membri în Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan”,  afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar.

CAPITOLUL II

Principii de organizare şi finalităţile învăţământului preuniversitar

Art. 3. — (1) Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan” se organizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite  în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Conducerea Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan” îşi fundamentează deciziile pe dialog şi consultare,  promovând participarea părinţilor la viaţa şcolii, respectând dreptul la opinie al elevului şi asigurând  transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 4. — Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan” se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe  politice sau religioase, în incinta acestuia fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni  politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în  pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor sau a personalului din unitate.

TITLUL II

Organizarea Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan” CAPITOLUL I

Reţeaua şcolară

Art. 5. — Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan” autorizat să funcţioneze acreditat, face parte din reţeaua şcolară  naţională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale.

Art. 6. — (1) în sistemul naţional de învăţământ, unităţile de învăţământ autorizate să funcţioneze  provizoriu/acreditate dobândesc personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în  vigoare.

(2) Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan” în calitate de instituție cu personalitate juridică (PJ) are următoarele  elemente definitorii:

a) act de înfiinţare — ordin de ministru/hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale sau  judeţene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens şi care respectă prevederile  legislaţiei în vigoare;

b) dispune de patrimoniu, în proprietate publică/privată sau prin administrare/comodat/închiriere  (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);

c) cod de identitate fiscală (CIF);

d) cont în Trezoreria Statului;

e) ştampilă cu stema României şi cu denumirea actualizată a Ministerului Educaţiei Naţionale şi  Cercetării Ştiinţifice, denumit în continuare ministerul, şi cu denumirea exactă a Liceului Teoretic 

„ Dumitru Tăuțan” corespunzătoare nivelului maxim de învăţământ şcolarizat;

f) domeniu web.

(3) Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan” cu personalitate juridică are conducere, personal şi buget proprii,  întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, de  autonomie instituţională şi decizională.

(4) O unitate de învăţământ poate avea în componenţa sa una sau mai multe structuri şcolare arondate,  fără personalitate juridică, a căror activitate se desfăşoară într-un alt imobil

Art. 7. —în vederea creşterii calităţii educaţiei şi a optimizării gestionării resurselor, unităţile de  învăţământ şi autorităţile administraţiei publice locale pot decide înfiinţarea consorţiilor şcolare, în  conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 8. — (1) Inspectoratul Școlar Județean Cluj stabilește, pentru Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan” ca unitate administrativ-teritorială, după consultarea reprezentanţilor Liceului şi a  autorităţilor administraţiei publice locale, circumscripţia şcolară a Liceului care şcolarizează clase de  nivel primar, gimnazial, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Circumscripţia şcolară este formată din totalitatea străzilor aflate în apropierea Liceului Teoretic

 „ Dumitru Tăuțan” şi arondate acestuia, în vederea şcolarizării preşcolarilor/elevilor din învăţământul  primar, gimnazial și liceal.

(3) Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan” în cadrul căruia funcţionează clase din învăţământul obligatoriu  şcolarizează în învăţământul primar şi gimnazial, cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în circumscripţia şcolară a Liceului. Înscrierea se face în urma unei solicitări  scrise din partea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal conform Ordinului MEN 3247/14.02.2017.

(4) Părintele sau reprezentantul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o altă unitate  de învăţământ decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări  scrise din partea părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal şi se aprobă de către consiliul de  administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare  aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor din circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective. Prin excepţie, înscrierea în clasa pregătitoare se face conform metodologiei specifice,  elaborate de minister.

CAPITOLUL II

Organizarea programului şcolar

Art. 9. — (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic  următor.

(2)Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor  de examene naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(3) În situaţii obiective de urgenţă, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, alte situații  excepționale, cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementarilor  aplicate;

      (4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:

a) la nivelul Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan” — la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de  administraţie al Liceului, cu aprobarea inspectorului şcolar general;

b) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ — la cererea inspectorului şcolar  general, cu aprobarea ministerului;

c) la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ca urmare a hotărârii  comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetul Naţional  pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU/CNSU), după caz. 

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare  prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. (6)În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei şi cercetării poate emite instrucţiuni şi cu alte măsuri  specifice în vederea continuării procesului educaţional.

(7) Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi a  elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor legale în  vigoare. 

(8)În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, Ministerul Educaţiei  şi Cercetării elaborează şi aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de organizare si  desfasurare a activitatilor prin intermediul tehnologiei si al internetului.

Art. 10. — (1) În Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan”, cursurile se organizează numai în forma de învăţământ cu frecvenţă.

(2) Forma de învăţământ cu frecvenţă este organizată în program de zi.

(3) învăţământul primar funcţionează, de regulă, în programul de dimineaţă.

(4) Cursurile pentru elevii din clasele primare nu vor începe înainte de ora 9:00 şi nu se vor termina  mai târziu de ora 15:00. (5) în învăţământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare şi la clasa I,  activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 30—35 de minute, restul de timp fiind destinat  activităţilor liber-alese, recreative.

(6) în situaţiile în care clasele din învăţământul primar funcţionează împreună cu alte clase din  nivelurile superioare de învăţământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute se  organizează activităţi de tip recreativ.

(7) În localităţile în care există cerere pentru forma de învăţământ în limba maternă a unei minorităţi  naţionale, formaţiunile de studiu pot funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, în  conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(8) În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, pe o  perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a  directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu informarea  inspectoratului şcolar.

Art. 11. — (1) Pentru clasele din învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi din învăţământul  postliceal, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră  de curs se poate stabili o pauză de 15-20 de minute.

(2) în situaţii speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată,  la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan”, cu informarea Inspectoratului Şcolar Județean Cluj.

CAPITOLUL III

Formaţiunile de studiu

Art. 12. — (1) în Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan”, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de  studiu şi se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administraţie, conform  prevederilor legale.

(2) în situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea consiliului de  administraţie al Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”. Liceul poate organiza formaţiuni de studiu sub  efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al Inspectoratului  Şcolar Județean Cluj. în această situaţie, consiliul de administraţie al Liceului are posibilitatea de a  consulta şi consiliul clasei, în vederea luării deciziei.

(3) Ministerul stabileşte, prin reglementări specifice, disciplinele de învăţământ/modulele la care  predarea se face individual sau pe grupe de elevi.

(4) Consiliul de administraţie poate decide constituirea de grupe pentru elevi care optează pentru aceleaşi opţionale, în conformitate cu prevederile Statutului elevului, cu încadrarea în numărul de norme aprobat.

(5) Consiliul de administraţie poate decide constituirea de grupe pentru elevi din formaţiuni de studiu  diferite care aleg să studieze aceleaşi discipline opţionale, în conformitate cu prevederile statutului  elevului, cu încadrarea în numărul de norme aprobat. 

Art. 13. Învăţământul special şi special integrat pentru preşcolarii/elevii cu deficienţe uşoare şi  moderate sau grave/profunde/severe/asociate se organizează individual, pe grupe sau clase cu efective  stabilite prin lege, în funcţie de tipul şi de gradul deficienţei.

Art. 14. — (1) La înscrierea în învăţământul gimnazial și liceal se asigură, de regulă, continuitatea  studiului limbilor moderne, ţinând cont de oferta educaţională a Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”. (2) Conducerea Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”, constituie, de regulă, formaţiunile de studiu astfel  încât elevii din aceeaşi formaţiune de studiu să studieze aceleaşi limbi străine.

(3) în cazul în care constituirea formaţiunilor de studiu nu se poate face cu respectarea prevederilor  alin. (2), conducerea Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”, asigură în program un interval orar care să  permită cuplarea mai multor clase la studiul limbilor moderne.

(4) în situaţii temeinic motivate, la solicitarea scrisă a părinţilor sau a elevilor majori, consiliul de  administraţie poate hotărî inversarea ordinii de studiere a limbilor moderne sau schimbarea lor. (5) în cazurile menţionate la alin. (4), conducerea Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”, în interesul superior al elevului, poate să asigure un program de sprijin al elevilor care nu au studiat limba modernă  respectivă sau nu se află la acelaşi nivel de studiu cu ceilalţi elevi din clasă/grupă, cu încadrarea în  bugetul Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”.

TITLUL III

Managementul Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan” 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 15. — (1) Managementul Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”, cu personalitate juridică este asigurat în  conformitate cu prevederile legale.

(2) Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan”, cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administraţie, de  director şi, după caz, de directori adjuncţi.

(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan” se consultă,  după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar,  care au membri în Liceu, consiliul reprezentativ al părinților și asociaţia părinţilor, autorităţile administraţiei publice locale.

Art. 16. — Consultanţa şi asistenţa juridică pentru Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan”, se asigură, la cererea  directorului, de către Inspectoratul Şcolar Județean Cluj, prin consilierul juridic.

CAPITOLUL II

Consiliul de administraţie

Art. 17. — (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”.

(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare  şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al  ministrului educaţiei naţionale.

(3) Directorul Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”, este preşedintele consiliului de administraţie. (4) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca membri  reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu excepţia situaţiei în  care consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există, nu pot desemna alţi reprezentanţi.

(5) În cazurile menţionate la alin. (4), conducerea unităţii de învăţământ, în interesul superior al  elevului, poate să asigure un program de sprijin al elevilor care nu au studiat limba modernă respectivă  sau nu se află la acelaşi nivel de studiu cu ceilalţi elevi din clasă/grupă, cu încadrarea în bugetul unităţii  de învăţământ.

(6) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale,  şedinţele consiliului de administraţie se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare,  în sistem de videoconferinţă. 

Art. 18. — (1) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori,  reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ  preuniversitar din Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan”.

(2) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele  consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul consiliului şcolar al elevilor, care  are statut de observator.

(3) Reprezentantul elevilor din Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan”, participă la toate şedinţele consiliului  de administraţie, având statut permanent, cu drept de vot, conform procedurii de alegere a elevului reprezentant în consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”, aprobată prin ordin al  ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

CAPITOLUL III

Directorul

Art. 19. — (1) Directorul exercită conducerea executivă a Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”, în  conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Funcţia de director în unităţile de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management  educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform metodologiei  aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(3) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare, după  promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu  primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan”. Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este anexă la metodologia  prevăzută la alin. (2). Contractul de management administrativ- financiar poate fi modificat exclusiv  prin act adiţional, cu acordul părţilor semnatare. 

(4) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general. Modelul cadru al contractului de management educaţional este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2). Contractul de management educaţional poate fi modificat exclusiv prin act adiţional, cu acordul  părţilor semnatare.

(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de preşedinte  sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. (6) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a  consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar Județean Cluj, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan” sau la propunerea consiliului profesoral,  cu votul a 2/3 dintremembri.

În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar.  Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de  hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia  de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ.

(7) în cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anuluişcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, în baza avizului consiliului de administraţie al inspectoratului  şcolar, cu posibilitatea consultării consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelor solicitate. Art. 20. — (1) în exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:

 a) este reprezentantul legal al Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan” şi realizează conducerea executivă a acestuia;

b) organizează întreaga activitate educaţională;

c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”;

 d) asigură corelarea obiectivelor specifice Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan” cu cele stabilite la nivel  naţional şi local;

e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării Liceului  Teoretic „ Dumitru Tăuțan”;

f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă;

 g) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan”; raportul este  prezentat în faţa consiliului de administrație, a consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor şi conducerii asociaţiei de părinţi; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei  publice locale şi a Inspectoratului Școlar Județean Cluj şi postat pe site-ul unităţii şcolare în termen de  maximum 30 de zile de la data începerii anului şcolar.

(2) în exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii:

a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”;

c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; d) răspunde de gestionarea bazei materiale a Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”.

(3) în exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:

a) angajează personalul din Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan” prin încheierea contractului individual de muncă;

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din Liceu; d) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi  angajarea personalului;

e) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic  din învăţământul preuniversitar, precum şi atribuţiile prevăzute de alte acte normative, elaborate de minister.

(4) Alte atribuţii ale directorului sunt:

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul  de administraţie;

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune  spre aprobare consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de învăţământ preuniversitar care  şcolarizează elevi exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a  învăţământului dual, directorul aprobă curriculumul în dezvoltare locală cu obligativitatea consultării,  în prealabil, a reprezentanţilor operatorilor economici implicaţi în instruirea practică şi pregătirea de  specialitate a elevilor în calificarea respectivă; 

c) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi  regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”;

d)stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de administraţie;

e) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal  didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;

f) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie,  profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi  extraşcolare;

g) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic, membru  al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;

h)emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de constituire a comisiilor din cadrul Liceului  Teoretic „ Dumitru Tăuțan”;

i) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan” şi îl  propune spre aprobare consiliului de administraţie;

j) asigură, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de învăţământ, a  programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

k) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative ale Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”;

l) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;

m) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a regulamentelor de  funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din  Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”;

n) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a  tuturor activităţilor, care se desfăşoară în Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan” şi le supune spre aprobare  consiliului de administraţie;

o) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a  programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;

p) controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului instructiv educativ, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi  extraşcolare;

q)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul  Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”;

r) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare şi extraşcolare, a responsabililor  de catedră şi responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

s) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi a  salariaţilor de la programul de lucru;

t) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, rezultatele Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”;

u) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan ora”;

v) răspunde de arhivarea documentelor unitatii Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”;

 w) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea,  completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;

 aa) aprobă procedura de acces în Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan” a persoanelor din afara acestuia,  inclusiv de către reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi  funcţionare al Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în Liceului Teoretic

„ Dumitru Tăuțan”.

bb) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie.

 cc) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie.

x) propune spre aprobare consiliului de administraţie suspendarea cursurilor la nivelul unor  formaţiuni de studiu – grupe/clase sau la nivelul unităţii de învăţământ, în situaţii obiective, cum ar fi  epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale; 

(5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile.

(6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale  reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan” şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din Liceu, în conformitate cu  prevederile legale.

(7) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru  didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora.  Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. În situaţii excepţionale (accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuţiile,  directorul adjunct sau un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, desemnat anterior

pentru astfel de situaţii de către acesta, preia atribuţiile directorului.

10

Art. 21. —în exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art.  21, directorul emite decizii şi note de serviciu.

Art. 22. — (1) Drepturile şi obligaţiile directorului Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan” sunt cele prevăzute  de legislaţia în vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului Teoretic „ Dumitru Tăuțan”, de regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile. (2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general.

CAPITOLUL IV

Directorul adjunct

Art. 23. — (1) în activitatea sa, directorul este ajutat de unu, doi sau trei directori adjuncţi aflaţi în  subordinea sa directă.

(2) Numărul directorilor adjuncţi se stabileşte în conformitate cu normele metodologice elaborate de  minister şi cu alin. (1) al prezentului articol.

(4) Se numește un director adjunct pentru Liceul Teoretic „ Dumitru Tăuțan”, ca unitate de învăţământ de  nivel liceal care funcţionează cu 26 de formaţiuni de studiu. Art. 25. — (1) Funcţia de director adjunct  al unităţii de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre  didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. Concursul  pentru ocuparea funcţiei de director adjunct se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin  al ministrului educaţiei naţionale.

(2) Directorul adjunct al Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” poate fi eliberat din funcţie la propunerea  motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” sau la propunerea consiliului profesoral,  cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către  inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează de către consiliul de administraţie al  inspectoratului şcolar şi, în baza hotărârii acestuia, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare  din funcţie a directorului adjunct al Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

Art. 24. — (1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management  educaţional, anexă la metodologia prevăzută la art. 20 alin. (4), şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin  fişa postului, anexă la contractul de management educaţional, precum şi atribuţiile delegate de director  pe perioade determinate.

(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia. Art. 25. — (1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către  directorul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

(2) Rechemarea din concediu a directorului adjunct se poate realiza de către directorul unităţii de  învăţământ sau de către inspectorul şcolar general. 

CAPITOLUL V

Tipul şi conţinutul documentelor manageriale

Art. 26. — Pentru optimizarea managementului Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, conducerea acestuia  elaborează documente manageriale, astfel:

a) documente de diagnoză;

b) documente de prognoză;

c) documente de evidenţă.

Art. 27. — (1) Documentele de diagnoză ale Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”sunt: a) rapoartele anuale ale comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ; 

b) raportul anual de evaluare internă a calităţii.

(2) Conducerea Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” poate elabora şi alte documente de diagnoză privind  domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor educaţionale.

Art. 28. — (1) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se întocmesc de către director şi directorul  adjunct/directorii adjuncţi, după caz.

(2) Rapoartele anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea  directorului la începutului anului şcolar următor. 

Art. 29. — Rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice pe siteul unităţii de învăţământ sau, în  lipsa acestuia, prin orice altă formă. 

Art. 30. — Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea  şi asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului  comisiei şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral. Art. 33. — (1) Documentele de prognoză ale  Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” realizate pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare  sunt:

a) planul de dezvoltare instituţională;

b) planul operaţional al Liceului;

c) planul managerial (pe an şcolar);

d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.

(2) Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului  Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

(3) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al părinților  și asociaţiei de părinţi, fiind documente care conţin informaţii de interes public. Art. 31 – (1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza documentelor de  diagnoză ale perioadei anterioare sunt: 

a) planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii pentru învăţământul  profesional şi tehnic (PAS); 

(b)planul managerial (pe an şcolar); 

c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.

(2) Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului  unităţii de învăţământ.

(3) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al părinţilor şi  asociaţiei de părinţi, acolo unde există, fiind documente care conţin informaţii de interes public. Art. 32. — (1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung  şi se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de 4 ani. Acesta  conţine:

a) prezentarea Liceului: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, relaţia cu  comunitatea locală şi organigramă;

b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului extern (de  tip PESTE);

c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale Liceului;

d) planificarea tuturor activităţilor Liceului, respectiv activităţi manageriale, obiective, termene, stadii  de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluare. (2) Planul de acţiune al şcolii (PAS) pentru unităţile de învăţământ profesional şi tehnic corelează  oferta educaţională şi de formare profesională cu nevoile de dezvoltare socio- economică la nivel local,  judeţean şi regional, stabilite prin Planul regional de acţiune pentru învăţământ (PRAI) şi Planul local  de acţiune pentru învăţământ (PLAI).

(3) Planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii (PAS), se dezbate şi se  avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie. Planificarea  strategică, respectiv planul de acţiune al şcolii (PAS), pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cu  personalitate juridică care şcolarizează în învăţământ profesional şi tehnic este elaborat, pentru o  perioadă de 3-5 ani, de către o echipă coordonată de către director, în colaborare cu partenerii şcolii, şi  se aprobă de către consiliul de administraţie. 

Art. 33. — (1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de  către director pentru o perioadă de un an şcolar.

(2) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului şcolar  la specificul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de 12

dezvoltare instituţională la perioada anului şcolar respectiv.

(3) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către  consiliul de administraţie.

(4) Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în concordanţă cu planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională. 

Art. 34. — Planul operaţional constituie documentul de acţiune pe termen scurt, se elaborează pentru un an şcolar şi reprezintă planul de implementare a proiectului de dezvoltare instituţională. Planul operaţional se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie.

Art. 35. — Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea  şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe  activităţi. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente.

Art. 36. — Documentele manageriale de evidenţă sunt:

a) statul de funcţii;

b) organigrama Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”;

c) schema orară a Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”;

d) planul de şcolarizare;

TITLUL IV

Personalul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”

                                   CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 37. — (1) în Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar şi personal nedidactic. (2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din Liceul Teoretic  „Dumitru Tautan”se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal. (3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în Liceul Teoretic  „Dumitru Tautan” cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă  cu Liceul, prin reprezentantul său legal.

Art. 38. — (1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de legislaţia în  vigoare.

(2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru  postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.

(3) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă  cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

(4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să încurajeze acţiuni  de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului şi viaţa intimă, privată sau familială a  acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.

(5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi  să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/saucolegii.

(6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa  copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare şi  extracurriculare/extraşcolare.

(7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice  de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului  în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.

Art. 39. — (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de  funcţii şi prin proiectul de încadrare al Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

(2) Prin organigrama Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia  internă, organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structure funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.

(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul  de administraţie şi se înregistrează la secretariat.

Art. 40. — (1) Coordonarea activităţii structurilor Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” se realizează de  către un coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de  administraţie, la propunerea directorului.

Art. 41. — Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în  colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului  Teoretic „Dumitru Tautan” cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea  catedrelor, comisiilor şi colectivelor.

Art. 42. — Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama Liceului  Teoretic „Dumitru Tautan”.

Art. 43. — La nivelul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” funcţionează următoarele  compartimente/servicii de specialitate:secretariat, financiar, administrativ, precum şi alte compartimente  sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL II

Personalul didactic

Art. 44. — Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 14

contractele colective de muncă aplicabile.

Art. 45. — Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte un  certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educaţiei  naţionale şi ministruluisănătăţii.

Art. 46. — Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile  legii.

Art. 47. — în Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” se organizează, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul  pe şcoală. Atribuţiile personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi  funcţionare al Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

CAPITOLUL III

Personalul nedidactic

Art. 48. — (1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de  contractele colective de muncă aplicabile.

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din Liceul Teoretic  „Dumitru Tautan” sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.

(3) Angajarea personalului nedidactic în Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”, ca instituție cu personalitate  juridică se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului  individual de muncă.

Art. 49. — (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de  patrimoniu.

(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit  nevoilor Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al Liceului. (3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire, în funcţie  de nevoile Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu  schimbarea acestor sectoare.

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele  necesare Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului  administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor, de  verificarea periodică a elementelor bazei materiale a Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, în vederea  asigurării securităţii elevilor/personalului din Liceu.

CAPITOLUL IV

Evaluarea personalului din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”

Art. 50. — (1) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective  de muncă aplicabile.

(2) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 51. — (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la  cunoştinţă la începutul anului şcolar.

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic. (3) Conducerea Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” va comunica în scris personalului didactic/nedidactic  rezultatul evaluării conform fişei specifice.

CAPITOLUL V

Răspunderea disciplinară a personalului din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” Art. 52. — Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 53. — Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii,republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

TITLUL V

Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale cadrelor didactice 

CAPITOLUL I

Organisme funcţionale la nivelul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”

SECŢIUNEA 1

Consiliul profesoral

Art. 54. — (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de  predare şi de instruire practică din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”. Preşedintele consiliului profesoral  este directorul.

(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire practică. Data,  ora și ordinea de zi a consiliilor profesorale se anunță cu cel puțin 3 zile înainte. (3) Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire are dreptul să participe la toate şedinţele  consiliilor profesorale din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” unde îşi desfăşoară activitatea şi are  obligaţia de a participa la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde declară, în  scris, la începutul fiecărui an şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele  consiliului profesoral din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” unde are norma de bază se consideră abatere  disciplinară.

Cadrele didactice pot lipsi motivat la un număr de maximum trei consilii profesorale pe an, cu condiția  depunerii unei cereri la secretariat, cu cel puțin o zi înainte de consiliul profesoral, exceptând cazurile  speciale. Absentarea fără cerere aprobată este considerată abatere disciplinară, intrând sub incidența  sancțiunilor prevăzute de Regulament.

(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de bază în  Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”. În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte  situaţii excepţionale, şedinţele consiliului clasei se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de  comunicare în sistem de videoconferinţă. 

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total  al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în Liceu, şi sunt obligatorii pentru personalul  Liceului, precum şi pentru copii, elevi, părinţi/tutori/reprezentanţi legali. Modalitatea de vot se  stabileşte la începutulşedinţei.

(6) Directorul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral,  ales de consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale  ale şedinţelor consiliului profesoral.

(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din Liceul Teoretic

„Dumitru Tautan”, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor  administraţiei publice locale şi ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate  învăţământ preuniversitar care au membri în Liceu.

(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze  procesul-verbal de şedinţă, în prezența secretarului.

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral. Registrul  de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică  ştampila Liceului.

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.),  numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, 

ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul Liceului Teoretic „DumitruTautan”.

 Art. 55. — Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din  Liceul Teoretic „Eugen Pora”, care se face public;

b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie; c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare  instituţională al Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”

d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale completări sau  modificări ale acestora;

e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare profesor pentru  învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări,  diferenţe şi corigenţe;

f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit  prevederilor prezentului regulament și ale Statutului elevului;

g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din Liceul Teoretic  „Dumitru Tautan”, conform reglementărilor în vigoare;

h) validează notele la purtare mai mici de 7, precum şi calificativele la purtare mai mici de „bine”,  pentru elevii din învăţământul primar;

i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre aprobare  consiliului de administraţie;

j) avizează proiectul planului de şcolarizare;

k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, în baza  cărora se stabileşte calificativul anual;

l) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a  activităţii desfăşurate de acesta;

m) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională ale  cadrelor didactice;

n) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului „Profesorul anului” personalului  didactic de predare şi instruire practică cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în Liceul Teoretic  „Dumitru Tautan”; dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Teoretic  „Dumitru Tautan”;

o) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul  sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora; p) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din Liceul Teoretic „” şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia; r) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii,  în condiţiile legii;

s) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice  alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; u) propune eliberarea din funcţie a directorului Liceului, conform legii. Art. 59. — Documentele consiliului profesoral sunt:

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;

b) convocatoare ale consiliului profesoral;

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor verbale.

11) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, şedinţele  consiliului profesoral se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de  videoconferinţă 

SECŢIUNEA a 2-a Consiliul clasei

Art. 56. — (1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial, liceal, şi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al  comitetului de părinţi ai clasei şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, şi a  reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei. Preşedintele  consiliului clasei este profesorul pentru învăţământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul  învăţământului gimnazial, liceal.

(2) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la  solicitarea profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a  reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor. Programarea întâlnirilor, a întregului grafic, se aduc la  cunoștință direcțiunii Liceului.

Art. 57. — Consiliul clasei are următoarele obiective:

a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor;

b) evaluarea obiectivă a progresului educaţional al elevilor;

c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor  elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul clasei; d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare; e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe. Art. 62. — Consiliul clasei are următoarele atribuţii:

a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;

b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi  pentru elevii cu rezultate deosebite;

c) stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa şi  comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral validarea  notelor mai mici de 7,00 sau a calificativelor mai mici de „bine”, pentru învăţământul primar; d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului pentru  învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei; f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune profesorului pentru învăţământul  primar/profesorului diriginte, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu  legislaţia în vigoare.

Art. 58. — (1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă  hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesul verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei,  constituit la Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, pe fiecare nivel de învăţământ. Registrul de procese verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor  clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor, numerotate şi îndosariate pentru fiecare  şedinţă.

CAPITOLUL II

Responsabilităţi ale personalului didactic în Liceul Teoretic “Dumitru Tautan”

SECŢIUNEA 1

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

Art. 59. — (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este un  cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie, în  baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează  activitatea educativă din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi  extraşcolare la nivelul Liceului, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu  consiliul reprezentativ al părinților și asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu  consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.

(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară  activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educaţiei privind educaţia formală şi nonformală.

(4) Directorul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi  programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul Liceului.

(5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi remunerat  suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 60. — Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele  atribuţii:

a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din Liceul Teoretic  „Dumitru Tautan”;

b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei/grupei;

 c) elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale  Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile  stabilite de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al  părinților, asociației de părinți şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie;

d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenție și prevenire a  absenteismului, a abandonului școlar, a violenței, a delincvenței juvenile, precum și programe pentru  dezvoltarea abilităților de viață, de educație civică, promovarea sănătății, programe culturale, ecologice, sportive și turistice, educație rutieră, protecție civilă;

e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi  posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinților și  asociaţiei de părinţi;

f) prezintă directorului și consiliului de administraţie rapoarte semestriale privind activitatea  educativă şi rezultatele acesteia;

g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”;

h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinților, asociaţiei de părinţi şi a partenerilor  educaţionali în activităţile educative;

i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau  susţinătorii legali pe teme educative;

j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la  nivelul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”;

k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional;

l) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul Liceului Teoretic „Eugen Pora”,  situația disciplinară a elevilor și situația frecvenței acestora la orele de curs;

m) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.

Art. 61. — Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare  conţine:

a) oferta educaţională a Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” în domeniul activităţii educative extraşcolare;

b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare, inclusiv în perioada vacanțelor școlare;

c) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;

d) programe educative de prevenţie şi intervenţie;

e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare;

f) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;

g) rapoarte de activitate semestriale şi anuale;

h) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de  inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară. 

Art. 62. — (1) Inspectoratul şcolar stabileşte o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi  programe educative şcolare şi extraşcolare.

(2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare  se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. Activitatea educativă  şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

SECŢIUNEA a 2-a

Profesorul diriginte

Art. 63. — (1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”. (2) La numirea profesorilor diriginţi se are în vedere, în măsura posibilităţilor, principiul continuităţii, astfel  încât 

clasa să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ. 

(3) În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin profesorului pentru învăţământul  primar.

Art. 64. — (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”,  în baza hotărârii consiliului de administraţie, după consultarea consiliului profesoral. (2) La numirea profesorilor diriginţi se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o formaţiune  de studiu să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ.

(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o jumătate din norma didactică în Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” şi care predă la clasa respectivă. (4) Pot fi numiţi ca profesori diriginţi şi cadrele didactice din centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică.

Art. 65. — (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului  didactic.

(2) Profesorul diriginte realizează, semestrial şi anual, planificarea activităţilor conform proiectului de  dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează.  Planificarea se avizează de către directorul Liceului Teoretic „Dumitru Taut”.

(3) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi sunt  desfăşurate de profesorul diriginte astfel: 

a. în cadrul orelor din aria curriculară consiliere şi orientare; 

b. în afara orelor de curs, în situaţia în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de consiliere şi  orientare. În această situaţie, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care se vor desfăşura activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, care va  fi adus la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate  acestor activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă se  consemnează în condica de prezenţă .

(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională  pentru elevii clasei. Activităţile se referă la:

a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza  programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”;

b) teme de educaţie pentru sănătate și de promovare a unui stil de viață sănătos, educație rutieră, educație civică, educația și pregătirea antiinfracțională a elevilor, protecție civilă, educație antiseismică,  antidrog, prevenirea și combaterea traficului de persoane, teme de prevenire a violenței etc., în  conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza  parteneriatelor încheiate de ministerul educaţiei cu alte ministere, instituţii şi organizaţii. (5) Orele destinate activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice conform planificării aprobate de directorul  Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

(6) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după  consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru  colectivul de elevi.

Art. 66. — (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii sau reprezentanţii legali,  profesorul diriginte stabileşte, în acord cu aceştia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situaţiei şcolare  a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora. În  situaţii obiective cum ar fi: calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, aceste  întâlniri se pot desfăşura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.  (2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau reprezentanţii legali de la fiecare  formaţiune de studiu se comunică elevilor şi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora şi se  afişează la avizier sau pe site-ul unităţii de învăţământ. 

(3) Întâlnirea cu părinţii sau reprezentanţii legali se recomandă a fi individuală, în conformitate cu o  programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal sau  a dirigintelui, poate participa şi elevul.

Art. 67. — Profesorul diriginte are următoarele atribuţii: 

1. organizează şi coordonează: 

a) activitatea colectivului de elevi; 

b) activitatea consiliului clasei; 

c) întâlniri cu părinţii sau reprezentanţii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte ori este cazul;  d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei; 

e) activităţi educative şi de consiliere; 

f) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, inclusiv activităţile  realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului 

1. monitorizează:

a) situaţia la învăţătură a elevilor;

b) frecvenţa la ore a elevilor;

c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;

d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare; e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat; 2. colaborează cu:

a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare  pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unorsituaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ,  care-i implică pe elevi;

b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;

 c) directorul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de  elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme  administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei  materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;

d) asociaţia şi comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanţii legali pentru toate aspectele care  vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri  implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;

f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor  clasei;

g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor  referitoare la elevi;

3. informează:

a) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre prevederile regulamentului Liceului Teoretic  „Dumitru Tautan”.;

b) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul  şcolar al elevilor;

c) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor,  despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, tutorii sau  susţinătorii legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;

d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează un număr de cel puțin 10  absenţe nemotivate; informarea se face în scris;

e) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările  disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;

4. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, în  conformitate cu legislaţia în vigoare sau fişa postului.

Art. 68. — Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii: 

a) completează catalogul clasei cu datele de identificare şcolară ale elevilor (nume, iniţiala tatălui,  prenume, număr matricol); 

b) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale  regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

c) propune, în cadrul consiliului clasei şi în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui elev, în  conformitate cu reglementările prezentului regulament; 

d) aduce la cunoştinţa consiliului profesoral, pentru aprobare, sancţiunile elevilor propuse de către  consiliul clasei, precum şi propunerea de ridicare a sancţiunilor privind scăderea notei la purtare;

 e) pune în aplicare sancţiunile elevilor decise de consiliul profesoral în conformitate cu prezentul  regulament şi statutul elevului; 

f) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în  catalog şi în carnetul de elev; 

g) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;

 h) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în  vigoare; 

i) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea portofoliului  educaţional al elevilor; 

j) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei. 

Art. 69. — Dispoziţiile art. 66, 67 şi 68 se aplică în mod corespunzător și personalului didactic din  învăţământul primar.

CAPITOLUL III

Comisiile din Liceului Teoretic Dumitru Tautan”

Art.70. — (1) La nivelul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” funcţionează următoarele comisii (conform  anexei):

1. cu caracter permanent;

2. cu caracter temporar;

3. cu caracter ocazional.

a) Comisia pentru curriculum

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

c) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă

d) Comisia pentru controlul managerial intern

e) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în  mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii

(f1) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul  şcolar şi promovarea interculturalităţii elaborează propriul Plan operațional al Liceului Teoretic  „Dumitru Tautan” privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar, în conformitate cu prevederile  legislației în vigoare, respectiv cu prevederile Planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de  siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele  adiacente Liceului. Asigurarea unui mediu securizat în Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” se realizează de  către administrația publică locală, instituții specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratuluișcolar, respectiv Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”.

(f2) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul  şcolar şi promovarea interculturalităţii este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul Liceului  Teoretic „Dumitru Tautan”, a prevederilor Planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente Liceului. În acest sens, Comisia are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu  reprezentanții poliției și ai jandarmeriei pentru a crește siguranța în Liceu; de a elabora rapoarte privind securitatea elevilor din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”; de a propune conducerii Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc și a situației specifice, care să aibă drept  consecință creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului din Liceu și de a preveni  delincvența juvenilă în incinta și în zonele adiacente Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”. (f3) În cadrul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, se stabilesc condițiile de acces în școală ale personalului Liceului, ale elevilor și ale vizitatorilor, acestea fiind incluse în Regulamentul de organizare și  funcționare al Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

(f4) În urma consultării Consiliului reprezentativ al părinților și a Consiliului reprezentativ al elevilor,  Consiliul profesoral din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” stabilește pentru elevi un semn distinctiv– uniformă cu ecuson, clasele primare și gimnaziale, respectiv ecuson pe cămașa albastră sau albă  la liceu –, în conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ,  cu modificările și completările ulterioare. Semnele distinctive prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate  inspectoratului de poliție județean și inspectoratului de jandarmi județean.

(f5) La nivelul Liceului Teoreti „Dumitru Tautan”, prin decizia directorului, data în baza hotărârii  consiliului de administrație, Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi  discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii are drept scop și promovarea, în cadrul  Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, a principiilor școlii incluzive. Școala incluzivă este o școală  prietenoasă și democratică, care valorifică diversitatea culturală, o școală în care toți copiii sunt  respectați și integrați fără discriminare și excludere generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecția HIV, apartenența la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancționat de legislația  pentru prevenirea și combaterea discriminării din România. Prevenirea și eliminarea fenomenului de  segregare școlară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiție imperativă  pentru implementarea principiilor școlii incluzive. La nivelul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” comisia este formată din cadre didactice, un reprezentant al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali și un  reprezentant al elevilor. La ședințele de lucru ale comisiei sunt invitați să participe, acolo unde este  posibil, în calitate de observatori, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale cu activitate în  domeniul drepturilor omului.

Principalele responsabilități ale Comisiei sunt următoarele:

– elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilorșcolii incluzive, în unitatea de învățământ; – colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, Consiliul elevilor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, organizații nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și alți factori interesați în  scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și a promovării interculturalității; – propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al Liceului, care să contribuie la  cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității;

– elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele  nondiscriminatorii la nivelul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”. Politica Liceului, în acest sens, și  procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate și să presupună atât sancțiuni,  cât și o abordare constructivă;

– identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de soluționare a acestora, consiliului de administrație, directorului Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” sau consiliului profesoral, după caz;

– prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea  principiilor școlii incluzive;

– sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; – monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminării și  promovarea interculturalității;

– elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul; – elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru prevenirea  discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare și/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a activității desfășurate de Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”.

Inspectoratele școlare monitorizează activitatea Comisiei.

(e) La nivelul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotărârii  Consiliului de administrație, Comisia pentru control managerial intern, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946 / 2005 pentru aprobarea codului controlului intern  /managerial, cuprinzând standardele de control intern / managerial la entitățile publice și pentru  dezvoltarea sistemelor de control intern / managerial, cu modificările și completările ulterioare.  Componența, modul de organizare și de lucru, precum și alte elemente privind această comisie se  stabilesc, în funcție de complexitatea și de volumul activităților din Liceului, de către director. Comisia  se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Comisia de control managerial intern are  următoarele atribuții:

– asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale entității publice; – organizează, când necesitățile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în  activitatea de coordonare;

– coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii dintre salariați în cadrul raporturilor profesionale;

– conștientizează salariații asupra consecințelor deciziilor și ale acțiunilor lor asupra întregii entități publice;

– organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât  și între structurile Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

a) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile  cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile  cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru  rezolvarea unor probleme specifice apărute la Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

b) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional se stabilesc în Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”, prin  regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului.

Art. 71. — (1) Comisiile de la nivelul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” îşi desfăşoară activitatea pe baza  deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art.  70 alin. (2) lit. b) şi e) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor sau ai reprezentanţilor  legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor şi  asociaţia de părinţi, acolo unde există.

(2) Activitatea comisiilor din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” şi documentele elaborate de membrii  comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”. (3) Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea comisiilor în funcţie  de nevoile proprii.

TITLUL VI

Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic CAPITOLUL I

Compartimentul secretariat

Art. 72. — (1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-şef, secretar şi  informatician.

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.

(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau  alte persoane interesate din afara Liceului, aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de administraţie.

Art. 73. — Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii:

a) transmiterea informaţiilor la nivelul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”;

b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;

c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de  către autorităţi, precum şi a corespondenţei Liceului;

d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea  permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea elevilor, în baza hotărârilor  consiliului de administraţie;

e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării evaluărilor, conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia  în vigoare sau de fişa postului;

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare la  situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;

g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în  conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al  documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului  educaţiei naţionale;

h) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de  păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei  naţionale;

i) păstrarea şi aplicarea ştampilei Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens;

 j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei în  vigoare sau fişei postului;

k) întocmirea statelor de personal;

l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”;

 m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;

n) gestionarea corespondenţei Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”;

o) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în  conformitate cu legislaţia în vigoare;

p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele  colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, regulamentul intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în  sarcina sa.

Art. 74. — (1) Secretarul-şef/Secretarul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” pune la dispoziţia personalului  condicile de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acestora.

(2) Secretarul-şef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor şi verifică, la sfârşitul orelor de curs, împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor încheind un proces-verbal în acest sens.

(3) în perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet securizat, iar în perioada  vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă.

(4) în situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de  sarcini, şi de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, cu acordul prealabil al personaluluisolicitat.

(5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror  acte de studii sau documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale.

CAPITOLUL II

Serviciul financiar

SECŢIUNEA 1

Organizare şi responsabilităţi

Art. 75. — (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul Liceului Teoretic  „Dumitru Tautan” în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă,  întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi  contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă  aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern.

(2) Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum şi ceilalţi angajaţi  asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic„contabil”. (3) Serviciul financiar este subordonat directorului Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.  Art. 76. — Serviciul financiar are următoarele atribuţii:

a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”;

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al Liceului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de administraţie;

c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în vigoare şi  contractelor colective de muncă aplicabile;

d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară; e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul Liceului  Teoretic „Dumitru Tautan” şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;

g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;

h) valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori  de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;

j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” faţă de bugetul de stat,  bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;

k) implementarea procedurilor de contabilitate;

l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administraţie,  prin care se angajează fondurile Liceului;

m) asigurarea şi gestionarea documentelorşi a instrumentelor financiare cu regim special;

 n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea,  lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de normele  legale în materie;

o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile consiliului de  administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

SECŢIUNEA a 2-a

Management financiar

Art. 77. — (1) întreaga activitate financiară a Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” se organizează şi se desfăşoară  cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(2) Activitatea financiară a Liceului se desfăşoară pe baza bugetului propriu.

(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat. Art. 87. — Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul anual de achiziţii  publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de  cheltuieli în limitele fondurilor alocate.

Art. 78. — (1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare. (2) Resursele extrabugetare ale Liceului pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii consiliului  de administraţie.

CAPITOLUL III

Compartimentul administrativ

SECŢIUNEA 1

Organizare şi responsabilităţi

Art. 79. — (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi  cuprinde personalul nedidactic al Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

(2)Compartimentul administrativ este subordonat directorului Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”. Art. 80. — Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:

a) gestionarea bazei materiale;

b) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare,  curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ;

c) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;

d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a Liceului; e) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul  compartimentului;

f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din  gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar;

g) evidenţa consumului de materiale;

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea Liceului privind sănătatea şi securitatea  în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.;

i) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor; j) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile  consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

SECŢIUNEA a 2-a

Management administrativ

Art. 81. — Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor  financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a Liceului Teoretic  „Dumitru Tautan” se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Art. 82. — (1) Inventarierea bunurilor Liceului se realizează de către comisia de inventariere, numită  prin decizia directorului.

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea Liceului se supun  aprobării consiliului de administraţie de către director, la propunerea administratorului de patrimoniu,  în baza solicitării compartimentelor funcţionale.

Art. 83. — (1) Bunurile aflate în proprietatea Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” sunt administrate de  către consiliul de administraţie.

Art. 84. — Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau administrarea  Liceului, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administraţie.

CAPITOLUL IV

Biblioteca şcolară sau Centrul de documentare şi informare

 Art. 85. — (1) În Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” se organizează şi funcţionează biblioteca şcolară sau centrul  de documentare şi informare. 

(2) Acestea se organizează şi funcţionează în baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare, şi a regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi  cercetării. 

(3)Biblioteca școlară sau Centrul de documentare și informare se subordonează directorului.  (4) Centrele de documentare şi informare se pot înfiinţa şi pot funcţiona în orice unitate de învăţământ din  învăţământul de stat, particular și confesional prin decizia directorului Casei Corpului Didactic, pe baza  criteriilor stabilite de ministerul educaţiei, la propunerea consiliului de administrație al unităţii de învăţământ  cu avizul inspectoratului școlar. 

(5) Într-un centru de documentare şi informare pot activa, în condiţiile legii, atât profesorul documentarist, cât  şi bibliotecarul şcolar. 

(6) În unităţile de învăţământ se asigură accesul gratuit al elevilor şi al personalului la Biblioteca Şcolară  Virtuală şi la Platforma şcolară de e-learning. 

(7) Platforma şcolară de e-learning este utilizată de către Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”, pentru a acorda  asistenţă elevilor în timpul sau în afara programului şcolar, în perioada în care sunt suspendate cursurile  şcolare, precum şi elevilor care nu pot frecventa temporar cursurile, din motive medicale.

TITLUL VII

Elevii

CAPITOLUL I

Dobândirea si exercitarea calităţii de elevi

Art. 86. — Beneficiarii primari ai educaţiei sunt elevii.

Art. 87. — (1) Dobândirea calităţii de elev se obţine prin înscrierea în Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”. (2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a  prezentului regulament şi a regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, ca urmare a solicitării scrise a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.

Art. 88. — 1) Înscrierea în învăţământul primar se face conform metodologiei aprobate prin ordin al  ministrului educaţiei naţionale.

(2) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe ca urmare a unor  probleme medicale sau se observă manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, părinţii sau  reprezentanţii legali pot depune la unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a elevului în vederea  reînscrierii în anul şcolar următor, în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras; la cererea motivată a  părintelui, reînscrierea se poate face şi în anul şcolar în care s-a solicitat retragerea, în clasa anterioară  nivelului din care s-a retras elevul. 

(3) În situaţia solicitării de retragere menţionată la alin. (2), unităţile de învăţământ vor consilia părinţii sau  reprezentanţii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al elevului şi îi vor informa că  solicitarea nu poate fi soluţionată decât în situaţia în care evaluarea nivelului dezvoltării atestă necesitatea  reînscrierii în clasa anterioară sau în clasa corespunzătoare nivelului din care s-a retras. 

Art. 89. — Înscrierea în clasa a IX-a din învăţământul liceal se face în conformitate cu metodologia aprobată  prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 90. — Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice de  admitere în clasa respectivă, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

Art. 91. — (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile  existente în programul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către  secretariatul Liceului la care este înscris elevul.

(3) Beneficiarii primari ai educației trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în cadrul Liceului Teoretic „Eugen Pora”, cât și în afara lui. Beneficiarii primari ai educației, în funcție  de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora, vor fi stimulați să  cunoască și încurajați să respecte:

− prezentul Regulament;

− regulile de circulație;

− normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor; − normele de protecție civilă;

− normele de protecție a mediului.

(4) Elevii din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” au următoarele îndatoriri:

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi  competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programeleşcolare;

b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă  şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu  regulamentele şi deciziile Liceului;

d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;

e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale;

f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a  activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;

g) de a sesiza reprezentanţii Liceului cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa  elevilor şi a cadrelor didactice;

h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au  acces;

i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrulşcolar;

j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile  de învăţământ preuniversitar;

k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către  instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale;

l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea  notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare  la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;

m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar; n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul Liceului;

o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi  funcţionare a Liceului, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale  ale acestora;

p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile de circulaţie;

q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi  individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere  a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului; r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor,  tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările  medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a  personalului din unitate.

(5) Elevilor din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” le este interzis:

a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul Liceului;

b) să introducă şi să difuzeze, în Liceu, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează  imaginea publică a unei persoane; să introducă, creeze și să difuzeze materiale audio, video sau audio video cu limbaj licențios și comportament obscen și materiale audio care depășesc pragul fonic maxim  admis de 55 decibeli, conform Legii nr. 61/1991 republicată în 2014 art. 2 alin. 25 și a Ordinului  119/04.02.2014, art. 15.

c) să blocheze căile de acces în Liceu;

d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe  etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc;

e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte  produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene,  paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor  şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu

prevederile legale;

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în

incinta Liceului;

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin  excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs,  numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de  urgenţă;

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă  în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul Liceului;

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în Liceu şi în afara lui;

k) să părăsească perimetrul Liceului în timpul programului şcolar fără avizul profesorului de serviciu  sau a profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte, cu excepţia elevilor majori;

 l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrulşcolar;

m) să invite/faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor;

n) să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă înregistrarea,  doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea  procesului instructiv-educativ;

o) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și / sau a  personalului Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”;

p) să fotografieze sau să filmeze în incinta şcolii, fără aprobarea directorului;

r) să arunce cu obiecte, apă sau bulgări de zăpadă pe fereastră, în incinta şcolii sau în spaţiile anexă  (curtea, aleile de acces, sala de sport);

s) să circule pe scara profesorilor;

t) să deranjeze personalul de la secretariat, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.

(6) Elevii din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” vor fi sancţionaţi pentru abaterile săvârşite, în funcție de gravitatea acestora conformprevederilor din Anexa 3 a prezentului regulament.

(7) Alte abateri, care nu sunt prezentate în Anexa 3, vor fi soluţionate de dirigintele/învăţătorul  fiecărei clase sau, după caz, de Consiliul profesoral al clasei sau Consiliul profesoral al şcolii.

Art. 92. — (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care  consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. Întârzierile de peste 15 minute NU se  motivează.

(2) Motivarea absenţelor se face de către profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte  în ziua prezentării actelor justificative.

(3) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal  profesorului pentru învăţământul primar/ profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele  copilului său.

(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată  de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat  medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost  internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în  evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale  părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate profesorului  pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de către directorul  Liceului în termen de 7 zile de la revenirea elevului în școală pentru fiecare zi/oră în care s-a absentat.

(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea  activităţii elevului şi sunt păstrate de către profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte,  pe tot parcursul anului şcolar.

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. (8) În cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor statutului elevului.

(9) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o  disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

(10) Elevii din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile  legale în vigoare, inclusive regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. (11) Pentru faptele petrecute în perimetrul Liceului sau în cadrul activităţilor extraşcolare, elevii sunt  sancționați conform prevederilor prezentului Regulament. Pentru faptele petrecute în afara Liceului sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de Liceu, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare. (12) Elevii au dreptul la apărare, conform legii.

(13) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilorsunt:

a) observaţie individuală;

b) mustrare scrisă;

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu;

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;

e) preavizul de exmatriculare;

f) exmatriculare.

(14) Abaterile disciplinare se consemnează în fișe de observație.

(15) Fișele de observație se păstrează într-un registru special de către profesorul diriginte, după ce le-au  fost aduse la cunoștință elevilor și părinților.

(16) Abaterile disciplinare vor fi aduse la cunoștința dirigintelui de către profesorul constatator în  maximum 24 de ore de la săvârșirea acestora.

(17) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor  sau susţinătorilor legali.

(18) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în  orice context.

(19) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. (20) Mustrarea scrisă este considerată conform Statutul Elevului abatere disciplinară gravă, care  atrage după sine scăderea notei la purtare, conform Art. 18 din Statut după cum urmează: (20.1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul  primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. (20.2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către  învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului.

(20.3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/  tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este  posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.

(20.4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul  documentului.

(20.5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în  învăţământul primar.

(21) Alte sancțiuni conform art. 19, 20, 21 din Statutul Elevului pot fi aplicate, după cum urmează: (21.1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului  clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral și C.A. (21.2) Sancţiunea este însoţită de scăderea  notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar, aprobată de consiliul  profesoral al unităţii de invaţamant.

(22.1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într un document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul  primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al  elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.

(22.2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.

(22.3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la  propunerea consiliului clasei.

(24.1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care  absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o  singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director. Acesta

se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. (24.2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se  menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar. (24.3) Sancţiunea,  însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului  clasei.

(25) Sancţiunile prevăzute la paragrafele 13.1, 14.1 și exmatricularea, nu se pot aplica în învăţământul  primar.

(26) Sancţiunile prevăzute la punctul 14.1 și exmatricularea nu se pot aplica în învăţământul  obligatoriu.

(27) Anularea sancţiunii

(27.1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte.  Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă  de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea  privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.

(27.2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea  care a aplicat sancţiunea.

(28) Contestarea sancțiunii

(28.1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, se adresează, de către elev sau, după caz, de  către părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului, Consiliului de administraţie al Liceului, în termen  de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.

(28.2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul  Liceului. Hotărârea Consiliului de administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa  de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii. (28.3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei Naţionale în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.

Art. 93. — (1) La cererea scrisă a profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv  integrat, a directorilor cluburilor sportive şcolare/asociaţiilor sportive şcolare sau a conducerilor  structurilor naţionale sportive, directorul Liceului aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la

cantonamente şi la competiţii de nivel local, judeţean, regional, naţional şi internaţional. (2) Directorul Liceului aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele şi  concursurile şcolare şi profesionale organizate la nivel local, judeţean/interjudeţean, regional, naţional  şi internaţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori.

Art. 94. — Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la începutul  anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, cu susţinerea, după caz, a  examenelor de diferenţă, redobândind astfel calitatea de elev.

CAPITOLUL II

Activitatea educativă extraşcolară

Art. 95. —Activitatea educativă extraşcolară din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” este concepută ca  mijloc de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a Liceului  şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a  unor probleme comportamentale ale elevilor.

Art. 96. — (1) Activitatea educativă extraşcolară din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” se desfăşoară în afara  orelor de curs.

(2) Activitatea educativă extraşcolară din Liceu se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ,

fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de  agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.

Art. 97. — (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în Liceu pot fi: culturale, civice, artistice,  tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie  civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat.

(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri,  festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi  caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de elevi, de către profesor pentru învăţământul preşcolar/primar/profesor diriginte, cât şi la nivelul Liceului, de către  coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.

(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al Liceului, împreună cu  consiliul elevilor, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale consiliului reprezentativ al părinţilorşi ale asociaţiilor părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune  unitatea de învăţământ.

(5) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate cu  regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(6) Activităţile extraşcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din localitate, precum şi activităţile  extracurriculare şi extraşcolare organizate în incinta unităţii de învăţământ se derulează conform  prevederilor prezentului regulament şi, după caz, cu acordul de principiu al părintelui sau reprezentantului  legal al copilului/elevului, exprimat la începutul anului şcolar.

Art. 98. — Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” este parte a  evaluării instituţionale a respectivei unităţi de învăţământ.

CAPITOLUL III

Evaluarea copiilor/elevilor 

SECŢIUNEA 1

Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare

Art. 99. — Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment învăţarea,  orientarea şi optimizarea acesteia.

Art. 100. — (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează la nivel de  disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.

(2) În sistemul de învăţământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feedback real  elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice şi stă la baza planurilorindividuale de învăţare. (3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc de  coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conformprevederilor legale.

Art. 101. — (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului  şcolar.

(2) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale copilului, realizată pe  parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil,  în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 

Art. 102. — (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile psihopedagogice ale  beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt: 

a) evaluări orale; 

b) teste, lucrări scrise; 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării/inspectoratele şcolare.  

c) experimente şi activităţi practice; 

d) referate; 

e) proiecte; 

f) probe practice; 

g) alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum şi aprobate de director sau elaborate de către  Ministerul Educaţiei şi Cercetării/inspectoratele şcolare. .

(2) În învăţământul primar, la clasele I—IV și în cel secundar elevii vor avea la fiecare disciplină/modul,  cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru. Art. 103. — Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise (teze) se  elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a  Curriculumului naţional.

În cazul evaluării scrise, cadrele didactice elaborează o dată pe semestru, în catedre, subiecte cu grad de  dificultate asemănător, în vederea susținerii unei evaluări unitare. Astfel, fiecare cadru didactic  propune un set de itemi pentru competențele vizate în concordanță cu programele școlare. La clasele a  VIII-a, respectiv a XII-a, la disciplinele la care se susțin examene naționale și Bacalaureat, se susțin teze unice de tip simulare.

Art. 104. — (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:

a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului — la nivelul clasei pregătitoare; b) calificative la clasele I—IV şi în învăţământul special care şcolarizează elevi cu deficienţe grave,  severe, profunde sau asociate;

c) note de la 1 la 10 în învăţământul secundar;

d) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după  caz, calificativul insuficient.

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: „Calificativul/data” sau „Nota/data”, cu excepţia celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul  anual de evaluare.

(3)Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor/concursurilor  organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1 sau, după caz,  calificativul insuficient.

Art. 105. — (1) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în  catalog şi în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă. Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în  termen de 5 zile de la comunicare. În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt  considerate satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris,  directorului unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor  orale sau practice. Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”  va desemna două cadre didactice de specialitate, din şcoală, care nu predau la clasa respectivă și care  vor reevalua lucrarea scrisă. Media notelor acordate separat de cadrele didactice este nota rezultată în  urma reevaluării. În cazul învățământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele  două cadre didactice. În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota  acordată inițial rămâne neschimbată. În cazul în care diferența dintre nota inițială și nota acordată în  urma reevaluării este de cel puțin de un punct, contestația este acceptată. În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale. Directorul trece nota acordată  în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și aplică ștampila Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

Calificativul sau notele obținute în urma contestației, rămân definitive. În situația în care în Liceul  Teoretic „Dumitru Tautan” nu există alți învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar sau  profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnați, de către inspectoratul  școlar, cadre didactice din învățământul primar sau profesori de specialitate din alte unități de învățământ.

(2) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu,  exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puţin egal cu numărul  săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două.

(3) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de  numărul de calificative/note prevăzute la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de  regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.

(4) Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele de desfăşurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

(5) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată  acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea de  învăţământ până la sfârşitul anului şcolar.

Art. 105^1 În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi naturale, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale care impun suspendarea cursurilor pentru o perioadă de timp care nu  permite încheierea situaţiei şcolare pe semestrul al IIlea, în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) – (8),  aceasta se poate încheia după cum urmează:

a) nu se vor mai susţine lucrările scrise pentru semestrul al II-lea (teze), iar mediile vor fi încheiate cu  minimum două calificative/note;

b) pentru învăţământul primar:

1. dacă elevul are cel puţin două calificative pe semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea on-line,  atunci situaţia şcolară semestrială se poate încheia doar cu aceste două calificative;

2. dacă elevul are cel puţin două calificative pe semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea on-line,  atunci situaţia şcolară semestrială se poate încheia şi cu mai mult de două calificative;

 3. dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea desfăşurată on line, atunci al doilea calificativ va fi considerat calificativul care reprezintă media elevului din primul  semestru;

4. dacă elevul are doar un calificativ pe semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea desfăşurată on-line,  atunci situaţia şcolară semestrială se poate încheia cu cel puţin două calificative;

5. dacă elevul nu are niciun calificativ în semestrul al II-lea şi nu se poate valorifica activitatea on-line, atunci  media semestrului I devine media anuală;

6. dacă elevul nu are nicio notă în semestrul al II-lea şi se poate valorifica activitatea on-line, atunci situaţia  şcolară semestrială se poate încheia cu cel puţin două note;

(7) Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele pentru desfăşurare a  acestora se stabilesc de către direcţia de specialitate din Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 8. dacă media primului semestru este mai mică decât 5 şi se poate valorifica activitatea on-line, atunci media  semestrului al II-lea poate fi încheiată cu cel puţin două note;

d) valorificarea activităţii on-line prin calificativ/notă se face cu acordul elevului sau cu acordul  părintelui/susţinătorului legal;

e) pentru elevii din învăţământul profesional şi tehnic, încheierea situaţiei şcolare la modulele studiate doar în  semestrul al II-lea, pentru care nu poate fi valorificată activitatea on-line, se desfăşoară astfel: cadrul didactic  decide împreună cu elevul/părintele/susţinătorul legal data la care acesta poate susţine o lucrare scrisă/un  proiect prin care să fie notat, iar nota de la această evaluare devine medie anuală.”

Art. 106. — (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au  obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului regulament.

(2) La sfârşitul fiecărui semestru, profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consultă  consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportarea  elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de liceu.

(3) La sfârşitul fiecărui semestru profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consultă  consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.

(4) Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin  comportament exemplar pot primi următoarele recompense:

− evidențiere în fața colegilor clasei;

− evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral; − comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru  care elevul este evidențiat;

− burse de merit, de studiu și de performanță pentru elevii de la cursurile cu frecvență din  învățământul preuniversitar de stat;

− alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” ori de agenți economici sau de sponsori;

− premii, diplome, medalii;

− recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din țară și din străinătate.

(5) Performanța elevilor la olimpiadele și concursurile pe discipline, la olimpiadele sau concursurile  de creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele și concursurile sportive pot fi recompensate financiar, în conformitate cu reglementările stabilite de Minister.

(6) La sfârșitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiați prin acordarea de  diplome pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute. Acordarea premiilor se face la nivelul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, la propunerea învățătorului/institutorului/profesorului pentru 

învățământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei sau a directorului școlii. Diplomele se pot acorda:

− pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului  profesoral al liceului; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care  primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectați numai dintre aceia care au obținut media  10 anuală sau calificativul „Foarte bine” la disciplina/modulul respectivă/respectiv;

− pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu colegii,  pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate.

Elevii pot obține premii dacă:

− au obținut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9,00; pentru  următoarele trei medii se pot acorda mențiuni;

− s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;

− au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare  desfășurate la nivel local, județean, național sau internațional;

− s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică;

− au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anuluișcolar. − pot fi acordate premii și pentru alte situații stabilite de Consiliul deadministrație.

 (7) Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” poate stimula activitățile de performanță înaltă ale elevilor la nivel  local, național și internațional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al părinților, a agenților economici, a fundațiilorștiințifice și culturale, a comunității locale etc. Art. 107. — (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note  prevăzut de prezentul regulament.

(2) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50  de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei  de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

 (4) La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se  calculează astfel: „media semestrială = (3M+T)/4”, unde „M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar„T” reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obţinută se rotunjeşte la  cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. (5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. în cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educaţie fizică şi sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu fost scutit devine calificativul/media anuală.

(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează în  catalog cu cerneală roşie.

(7) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la  toate disciplinele/modulele şi de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe  module, se calculează similar mediei generale a unei discipline.

Art. 108. — (1) La clasele I—IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de  studiu.

(2) Pentru aceste clase, calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabileşte astfel: se  aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare  sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative.

(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniul de studiu este dat de unul dintre  calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii: a) progresul sau regresul elevului;

b) raportul efort-performanţă realizată;

c) creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul  didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. Art. 109. — (1) în învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină se  consemnează în catalog de către profesorul pentru învăţământul primar/profesorul de specialitate.  Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către profesorii pentru învăţământul primar. (2) În învăţământul secundar inferior şi secundar superior mediile semestriale şi anuale pe disciplină se  consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina. Mediile la purtare se  consemnează în catalog de profesorii diriginţi ai claselor.

Art. 110. — (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi  sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în  semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical.

(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog, la  rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul.” sau „scutit medical în anul şcolar.”, specificând  totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la  dosarul personal al elevului, aflat la secretariat.

(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la  aceste ore se consemnează în catalog.

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport,  cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc. (5) În orele de educație fizică, se vor respecta normele și regulile specifice activității după ce acestea li se aduc elevilor la cunoștință și lise prelucrează de către profesorii de educație fizică și sport. Art. 111. — Şcolarizarea elevilor sportivi nominalizaţi de federaţiile naţionale sportive pentru centrele  naţionale olimpice/de excelenţă se realizează în unităţi de învăţământ situate în apropierea acestor  structuri sportive şi respectă dinamica selecţiei loturilor. Situaţia şcolară, înregistrată în perioadele în care elevii se pregătesc în aceste centre, se transmite unităţilor de învăţământ de care aceştia aparţin. În  cazul în care şcolarizarea se realizează în unităţi de învăţământ care nu pot asigura pregătirea elevilor  la unele discipline de învăţământ, situaţia şcolară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele  respective, la unităţile de învăţământ de care elevii aparţin, după întoarcerea acestora, conform  prezentului regulament.

Art. 112 Participarea la ora de religie se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  Art. 113. Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de  studiu/modul cel puţin media anuală 5,00/calificativul „Suficient”, iar la purtare, media anuală  6,00/calificativul „Suficient”.

Art. 114. — Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu din următoarele motive:

a) au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un  semestru la disciplinele/modulele respective;

b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” în urma unor  solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice  şi sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată;

c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de minister;

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări;

e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au  calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog  de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.

Art. 115. — (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în primele patru  săptămâni de la revenirea la şcoală.

(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor  consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentulevaluării.

(3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi amânaţi pe semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin.

(1) şi (2) sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administraţie. Elevii amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline/module de  studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe. Elevii declaraţi amânaţi anual din clasa pregătitoare, respectiv din clasa I, care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscrişi în clasa pentru care nu s-a încheiat  situaţia şcolară.

Art. 116. — (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificative „Insuficient”/medii anuale sub  5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de  încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu.

(2) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o  perioadă stabilită de minister.

Art. 117. — (1) Sunt declaraţi repetenţi:

a) elevii care au obţinut calificativul „Insuficienf/medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline  de învăţământ/module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar. Prevederile se aplică şi elevilor care  nu au promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigenţă în sesiunea specială,  organizată în conformitate cu art. 119 alin. (4);

b) elevii care au obţinut la purtare calificativul anual „Insuficient’, media anuală mai mică de 6,00; c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea specială  prevăzută la art. 119 alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la care  se află în situaţie de corigenţă;

d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o  disciplină/un modul;

e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare „Repetent  prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în altă unitate de  învăţământ”, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ pentru o perioadă de 3 ani”.

(2) La sfârşitul clasei pregătitoare şi al clasei I elevii nu pot fi lăsaţi repetenţi. Elevii care, pe parcursul  anului şcolar, au manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare a dezvoltării  fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi  atitudinilor faţă de învăţare, rămân în colectivele în care au învăţat şi intră, pe parcursul anului şcolar  următor, într-un program de remediere/recuperare şcolară, realizat de un învăţător/institutor/profesor  pentru învăţământul primar împreună cu un specialist de la centrul judeţean de resurse şi asistenţă  educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională.

Art. 118. — (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de  lege, sau se pot transfera la altă unitate de învăţământ.

(2) Pentru elevii din învăţământul secundar superior şi din învăţământul postliceal declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an de studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare aprobată. (3) în ciclul superior al liceului şi în învăţământul postliceal cu frecvenţă, elevii se pot afla în situaţia de repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată. (4) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului care repetă a doua oară un an şcolar sau care se află în stare de repetenţie pentru a treia oară se poate realiza în învăţământul cu  frecvenţă redusă.

Art. 119. — (1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de  către director, în cazuri justificate, o singură dată pe an şcolar.

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de  la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.

(3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de  data începerii cursurilor noului an şcolar.

(4) Comisia de reexaminare se numeşte prin decizia directorului şi este formată din alte cadre  didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară.

Art. 120. — (1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată materia  studiată în anul şcolar, conform programei şcolare.

(2) Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situaţiei se face numai  din materia acelui semestru.

(3) Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din toată materia studiată în  anul şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie.

(4) Disciplinele/Modulele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul comun  şi în curriculumul diferenţiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se face transferul şi  care nu au fost studiate de candidat. Se susţine examen separat pentru fiecare clasă/an de studiu. Notele  obţinute la examenele de diferenţă din curriculumul diferenţiat se consemnează în registrul matricol,  fără a fi luate în calcul pentru media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu încheiat.

(5) În situaţia transferării elevului după semestrul I, secretarul şcolii înscrie în catalogul clasei la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiază la specializarea/calificarea la care s-a transferat. Notele obţinute la examenele de diferenţe susţinute la disciplinele/modulele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculumul diferenţiat al 

specializării/calificării profesionale a clasei la care se transferă şi care nu au fost studiate de candidat anterior transferului reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele/modulele respective. (6) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii. (7) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă. În  situaţia transferului elevului la începutul semestrului al ll-lea sau în cursul acestuia, mediile semestriale  obţinute la disciplinele opţionale ale clasei, la sfârşitul semestrului al ll-lea, devin medii anuale pentru  disciplina respectivă.

(8) În cazul transferului pe parcursul anului şcolar, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al  elevului/elevul major îşi asumă în scris responsabilitatea însuşirii de către elev a conţinutului  programei şcolare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opţionale din unitatea de  învăţământ primitoare.

(9) În situaţia menţionată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute atât disciplinele opţionale pe  care le-a parcurs elevul la unitatea de învăţământ de la care se transferă, la care are situaţia şcolară încheiată pe primul semestru, cât şi cele ale clasei din unitatea de învăţământ la care se transferă. În 

acest caz, media semestrială la fiecare din aceste discipline opţionale devine medie anuală. (10) În cazul transferului elevilor corigenţi la cel mult două discipline/module, cu schimbarea  profilului/specializării/calificării profesionale, şi care nu vor mai studia la unitatea de învăţământ  primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susţine doar examenele de diferenţă. Prevederea se aplică şi în cazul elevilor declaraţi amânaţi.

Art. 121. — (1) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma cu frecvenţă încetează la  vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi care  au depăşit cu mai mult de trei ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la cerere şi la forma de  învăţământ cu frecvenţă, cursuri serale sau la forma cu frecvenţă redusă.

(2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu  au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu şi-au finalizat învăţământul secundar  inferior, gimnazial pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în programul «A doua şansă»,  conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Art. 122. — (1) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de  învăţământ din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe  teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi  calitatea de elev în România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către Inspectoratul Şcolar  Judeţean Cluj, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea  examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.

(2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare,  indiferent de momentul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai acestora solicită şcolarizarea. (3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a  echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă. (4) Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie  luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din cadre didactice care predau la  nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care  fac parte şi directorul/directorul adjunct şi un psiholog/consilier şcolar.

(5) Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de: vârsta şi nivelul  dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în urma  unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţieşcolară.

(6) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei  privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care optează  părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.

(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului la  unitatea de învăţământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învăţământ transmite dosarul  către inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului ca audient. Dosarul este transmis, în maximum 5 zile de la înregistrare, de către inspectoratul şcolar către compartimentul de  specialitate din minister, numai în cazul echivalării claselor a XI-a şi a XII-a, pentru recunoaşterea şi  echivalarea celorlalte clase aplicându-se normele legale în vigoare. Ministerul Educaţiei Naţionale  emite documentul de echivalare în termen de 30 de zile de la primirea dosarului.

(8) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de  la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în  România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin.(4).

(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor şcolare  judeţene, Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv al ministerului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei şi i se transferă din  catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la activitatea desfăşurată — note, absenţe etc.

(10) În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care  organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale  din alte ţări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial de către inspectoratele şcolare judeţene,  Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister, iar între ultima clasă  echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului şcolar, în scris, în

termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anii  neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi ori promovaţi.

(11) În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare formată  din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar/profesor metodist, care evaluează elevul, în termen  de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate disciplinele/modulele din  planul-cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate.  După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate,  fie prin recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. (10). Modul de desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de  învăţământ în care elevul urmează să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul persoanelor, indiferent de cetăţenie sau statut, care solicită continuarea studiilor şi înscrierea în sistemul  românesc, fără a prezenta documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii  furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare  unor sisteme educaţionale din alte ţări, care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenţiei Române  pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

(12) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei discipline din  fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de studiu. Dacă elevul nu  promovează examenele prevăzute la alin. (10) la 3 sau mai multe discipline/module, acesta este  evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează examenul de diferenţă la cel  mult două discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afişate rezultatele  evaluării. Dacă părintele, tutorele sau susţinătorul legal, respectiv elevul major solicită reexaminarea în  termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor primei examinări, se aprobă reexaminarea. în cazul în care nu promovează nici în urma reexaminării, elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru care a  promovat examenele la toate disciplinele.

(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea şi participarea la cursul de iniţiere în  limba română se fac conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Pentru persoanele care solicită sau beneficiază de o forma de protecţie internaţională, înscrierea în învăţământul românesc, la oricare din formele de învăţământ, se poate face, în cazul elevilor majori, la 

solicitarea acestor persoane sau, în cazul elevilor minori, la solicitarea părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Înscrierea în învăţământul românesc se poate face, în condiţiile participării la  cursul de iniţiere în limba română şi, după caz, fie după primirea avizului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor de către instituţiile abilitate, fie după parcurgerea procedurilor prevăzute la alin.  (10), (11) şi (12). Persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie internaţională pot  opta pentru continuarea studiilor inclusiv în cadrul programului «A doua şansă», conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, simultan cu participarea la cursul de iniţiere în  limba română.

(14) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la  învăţământul obligatoriu din România.

(15) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se aplică prevederile  elaborate de minister privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar din România. (16) Prin excepţie de la prevederile alin (1) – (12), în temeiul Legii nr. 356/2007 pentru aderarea României la  Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994, elevilor  români înscrişi în sistemul şcolilor europene, reintegraţi în sistemul educaţional naţional, li se recunosc şi li se  echivalează în procedură simplificată, pe baza cererii avizate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin  direcţia cu atribuţii în domeniul şcolilor europene, notele/calificativele obţinute, cu încadrarea în clasa  corespunzătoare, 

Art. 123. — (1) Elevilor dintr-o unitate de învăţământ de stat, particular sau confesional din România,  care urmează să continue studiile în alte ţări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul  în unitatea de învăţământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau susţinătorului  legal.

(2) În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită înscrierea în sistemul de  învăţământ românesc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura referitoare la

recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu i se poate  echivala anul şcolar parcurs în străinătate.

Ari. 124. — (1) Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ de stat, particular sau confesional  validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar  secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele  elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai  mici de 7,00, respectiv 8,00 pentru profilul pedagogic şi unităţile de învăţământ teologic şi  militar/calificative mai puţin de „Bine”.

(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor, tutorilor  sau susţinătorilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către profesorul pentru învăţământul  primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar. (3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte  comunică în scris părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal programul de desfăşurare a examenelor  de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau al  elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea nr.  272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 2-a

Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ

Art. 125. — (1) Examenele organizate de Liceul Teoretic “Dumitru Tautan” sunt:

a) examen de corigenţă;

b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi;

c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în Liceului Teoretic 

“Dumitru Tautan” este condiţionată de promovarea unor astfel de examene;

(2) Organizarea, în Liceul Teoretic “Dumitru Tautan”, a examenelor de admitere în învăţământul liceal,  precum şi a examenelor şi evaluărilor naţionale se va face conform metodologiilor aprobate prin ordin al  ministrului educaţiei naţionale.

(3) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a învăţământului  primar. În situaţia în care părintele, tutorele sau reprezentantul legal decide înscrierea copilului în clasa  pregătitoare înainte de vârsta stabilită prin lege, după caz, conform normelor în vigoare, cadrul didactic de la  grupa de învăţământ preşcolar pe care a frecventat-o copilul sau centrul judeţean de resurse şi asistenţă  educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, pentru copiii care se întorc  din străinătate, realizează evaluarea nivelului de dezvoltare al acestora. 

(4) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă în  următoarele situaţii:

a) pentru unităţile de învăţământ care nu au clase de învăţământ primar, iar numărul cererilor de  înscriere în clasa a V-a depăşeşte numărul locurilor oferite;

b) pentru unităţile de învăţământ cu profil artistic şi cu profil sportiv, în vederea testării aptitudinilor specifice;

c) pentru unităţile de învăţământ care urmăresc formarea unor clase cu predare în regim intensiv a  unei limbi de circulaţie internaţională, în vederea verificării nivelului de cunoaştere a limbii respective. (7) Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională au susţinut examene de competenţă lingvistică într- o limbă de circulaţie  internaţională şi au obţinut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admişi fără a mai susţine proba  de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă, numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională, în cazul în care numărul total al  elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională  este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de clase, toţi elevii susţin examenul  pentru evaluarea nivelului de cunoştinţe a limbii respective.

(8) În situaţii excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea, de către instituţia/organizaţia  care administrează examenul respectiv, a diplomei menţionate la alin. (7), părintele/reprezentantul  legal al candidatului poate depune o adeverinţă care să ateste promovarea examenului, eliberată de  respectiva instituţie/organizaţie. 

Art. 126. — Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare. Art. 127. — La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învăţământ  la alta nu se acordă reexaminare.

Art. 128. — (1) Pentru desfăşurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale şi practice, după caz. La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe — proba scrisă şi proba orală.

(2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării/calificării  profesionale, este necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia, precum şi cea de-a doua probă de examen sunt stabilite de directorul unităţii de învăţământ împreună cu membrii comisiei  de curriculum.

(3) Directorul Liceului Teoretic “Dumitru Tautan” stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de  administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Comisia de corigenţe are  în componenţă un preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.

(4) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau, după  caz, specialităţi înrudite/din aceeaşi arie curriculară.

(5) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului disciplina în timpul anului şcolar. În mod excepţional, în situaţia în care între elev şi profesor există un  conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examen este numit un alt cadru didactic 

de aceeaşi specialitate sau, după caz, de specialităţi înrudite din aceeaşi arie curriculară. Art. 129. — (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învăţământul primar şi  de 90 de minute pentru învăţământul secundar, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al  primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.

(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de  examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin  examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate  schimba biletul de examen cel mult o dată.

(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de acesta.  Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi fracţionare.  Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai  apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în  favoarea elevului.

(4) Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. între notele finale acordate de cei doi  examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. în caz contrar, medierea o face  preşedintele comisiei de examen.

(5) La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative se procedează astfel: după  corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea examenului oral fiecare examinator acordă calificativul  său global; calificativul final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de comun acord între cei  doi examinatori.

Art. 130. — (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă obţine  cel puţin calificativul „Suficient’/media 5,00.

(2) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care susţin  examenul de corigenţă, cel puţin calificativul „Suficient”/media 5,00.

(3) Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii  amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de un an  şcolar constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anual.

(4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al doilea sau la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obţinută  constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.

Art. 131. — (1) Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice,  dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an şcolar.

(2) În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratulşcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar. Art. 132. — (1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele pentru  elevii amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în  catalogul de examen de către cadrele didactice examinatoare şi se trec în catalogul clasei de către  secretarul-şef/secretarul unităţii de învăţământ, în termen de maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 134 alin. (2), când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de cinci zile de la afişare. (2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de examen, de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei de către secretarul şef/secretarul unităţii de învăţământ.

(3) În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum şi media obţinută de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori şi de către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului.

(4) Preşedintele comisiei de examen predă secretarului Liceului toate documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor  noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 145 alin. (2).

(5) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva  Liceului timp de un an.

(6) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii amânaţi,  precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea sesiunii de examen şise consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a consiliului profesoral. Art. 133. — După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de reexaminare, profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consemnează în catalog  situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene.

CAPITOLUL IV

Transferul copiilor şi elevilor

Art. 134. — Copiii şi elevii au dreptul să se transfere de la o formaţiune de studiu la alta, de la o unitate  de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare  profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

Art. 135. — Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al Liceului  Teoretic „Dumitru Tautan” la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al consiliului de  administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.

Art. 136. — (1) În învăţământul primar şi gimnazial, precum şi în învăţământul liceal elevii se pot  transfera de la o clasa/formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la clasa/formaţiune de studiu și numai în perioada stabilită pentru aceasta ( începutul anului școlar sau vacanță intersemetrială).

  (2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de elevi la  grupă/formaţiune de studiu, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul  efectuării transferului.

Art. 137. — (1)Elevii din învăţământul liceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, cu  respectarea următoarelor condiţii:

a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru,

dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se  solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene, acolo  unde există, sau a documentelor medicale justificative şi în situaţiile excepţionale prevăzute la art. 155  alin. (4), elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, cu respectarea condiţiei de medie menţionate anterior. În situaţii  medicale excepţionale, ISJ, cu avizul MEN, poate aproba realizarea transferului şi fără respectarea  condiţiei de medie;

b) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele X—XII se pot transfera, de regulă, dacă media lor  din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul și  media 10 la purtare;

(2)Disciplinele/Modulele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea celor  două planuri- cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se stabilesc de către consiliul de  administraţie al unităţii de învăţământ şi la propunerea membrilor comisiei pentru curriculum. Art. 138 (1) Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal  se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii: 

a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru,  dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a  municipiului Bucureşti, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative şi în situaţiile  excepţionale prevăzute la art. 137 alin. (4), elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi  transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, cu respectarea condiţiei de medie menţionate anterior şi în limita efectivelor maxime la clasă, stabilite de lege; Art. 139. — Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal  se pot transfera de la o formă de învăţământ la alta astfel:

a) elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă,  după susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7,00 la fiecare  disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit criteriilor prevăzute  în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; transferul se face, de regulă în  aceeaşi clasă, cu excepţia elevilor din clasa terminală de la învăţământul cu frecvenţă redusă, pentru  care durata studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din învăţământul  cu frecvenţă;

b) elevii de la învăţământul cu frecvenţă se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă,  în limita efectivelor maxime de elevi la clasă;

c) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu frecvenţă  la învăţământul cu frecvenţă redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I şi după susţinerea,  dacă este cazul, a examenelor de diferenţă. Elevii din învăţământul profesional şi tehnic dual se pot  transfera în învăţământul care nu are caracteristicile acestei forme de organizare, după susţinerea, dacă  este cazul, a examenelor de diferenţă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit  criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; elevii din  învăţământul liceal, profesional şi postliceal se pot transfera în învăţământul profesional şi tehnic dual, după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă, cu respectarea prevederilor legale privind  efectivele de elevi la clasă.

Art. 140. — (1) Transferul elevilor de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de circulaţie  internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu predare intensivă, respectiv bilingvă, a unei  limbi de circulaţie internaţională se realizează astfel:

a) la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se pot transfera de la o unitate de învăţământ  la alta, de la o formaţiune de studiu cu predarea unei limbi de circulaţie internaţională în regim normal la o formaţiune de studiu cu predare intensivă a unei limbi de circulaţie internaţională vor susţine un test de aptitudinişi cunoştinţe la limba modernă;

b) testul de aptitudini şi cunoştinţe va fi elaborat la Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, de către o comisie  desemnată în acest sens de directorul Liceului;

c) la nivel liceal, începând cu clasa a IX-a, elevii care se transferă la clasele cu predare intensivă, respectiv bilingvă a unei limbi de circulaţie internaţională vor susţine examene de diferenţă (după caz)

şi un test de verificare a competenţelor lingvistice în Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”. (2) Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” de  către o comisie desemnată în acest sens de directorul Liceului. 

Art. 141. — (1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/sau specializarea se  efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară.

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade:

a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, de regulă în perioada intersemestrială  sau a vacanţei de vară;

b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în perioada vacanţei de vară. (3) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului şi/sau specializării  se efectuează, de regulă, în perioada vacanţei de vară.

(4) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea  prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:

a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de  sănătate publică;

c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;

d) la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar;

e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv  la celelalte clase;

f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

Art. 142. — Gemenii, tripleţii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea  părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceştia sunt majori, cu  aprobarea consiliului de administraţie al Liceului.

Art. 143. — (1) În mod excepţional, elevii din unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din sistemul  de apărare, ordine publică şi securitate naţională declaraţi «Inapt»/«Necorespunzător» pentru cariera  militară, cei care comit abateri grave sau cei care nu doresc să mai urmeze cursurile respectivelor  unităţi de învăţământ se transferă în unităţi de învăţământ din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale,  în timpul anului şcolar. Transferul se efectuează cu respectarea prevederilor prezentului regulament,  precum şi a reglementărilor specifice ministerelor de care aparţin unităţile de învăţământ unde este  înmatriculat elevul.

(2) Copiii personalului în activitate, decedat, rănit sau încadrat în grad de invaliditate conform legii,  din următoarele categorii: cadre militare, militari angajaţi pe bază de contract, funcţionari publici cu  statut special, în timpul sau din cauza serviciului militar, personal civil, se pot transfera, la cerere, din  unităţile de învăţământ liceal sau postliceal din reţeaua Ministerului Educaţiei Naţionale în unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă  îndeplinesc criteriile de recrutare şi au fost declaraţi «Admis» la probele de selecţie, în baza dosarului  de candidat, conform reglementărilor specifice ministerului respectiv.

Art. 141. — (1) Elevii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la  unităţi de învăţământ de stat, în condiţiile prezentului regulament.

(2) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat se pot transfera în învăţământul particular, cu acordul  unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de propriul regulament de organizare şi funcţionare. (3) Elevii din învăţământul liceal preuniversitar cu profil pedagogic se pot transfera în condiţiile  stabilite de prezentul regulament, precum şi de regulamentul specific de organizare şi funcţionare.  Art. 145. — (1) Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora se pot face propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de masă şi invers.

(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului şi de către consilierul pedagog şcolar. Decizia de  reorientare se ia de către comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul centrului judeţean de  resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă  

Educaţională, cu acordul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali.

Art. 146. — După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă  elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea 

de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.

TITLUL VIII

Evaluarea unităţilor de învăţământ

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 147. — Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme  fundamentale:

a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ;

b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.

Art. 148. — (1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate de  evaluare generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare  explicită la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele  asumate în funcţionarea acestora.

(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, prin  inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului de  inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat deminister.

(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare: a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare—învăţare— evaluare; b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de învăţământ.

(4) Conducerea unităţilor de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu  excepţia situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceştia nu îşi pot desfăşura  activităţile profesionale curente.

CAPITOLUL II

Evaluarea internă a calităţii educaţiei

Art. 149. — (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” şi  este centrată preponderent pe rezultatele învăţării.

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul  preuniversitar.

Art. 150. — (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se  înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” elaborează şi adoptă propria strategie şi  propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. (3) Conducerea Liceului este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate. Art. 151. — (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea  calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.

(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu  respectarea legislaţiei în vigoare.

(3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în  învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a  activităţii din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”.

CAPITOLUL III

Evaluarea externă a calităţii educaţiei

Art. 152. — (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de  învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice  a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în  Învăţământul Preuniversitar.

(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în conformitate cu  prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. (3) Liceul Teoretic ” Dumitru Tautan” se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii. (4) Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform  prevederilor legale.

(5) În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizate de către Agenţia Română de  Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de  către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar pentru această activitate.

TITLUL IX

Partenerii educaţionali

CAPITOLUL I

Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali

Art. 153. — (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului sunt parteneri educaţionali principali  ai Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate de  sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor.

(3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de  învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţi aptitudinile ca parteneri în relaţia familie—şcoală. Art. 154. — (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.

(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii  referitoare numai la situaţia propriului copil.

Art. 155. — (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” în concordanţă cu procedura de acces, dacă:

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul  adjunct al Liceului;

b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;

c) depune o cerere/alt document la secretariatul Liceului;

d) participă la întâlnirile programate cu profesorul pentru învăţământ primar/profesorul diriginte; e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi.

(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau  susţinătorilor legali în Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”.

Art. 156. — Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu  personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 157. — (1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susţinătorul legal al  copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul  Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” implicat, profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte.  Părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuţii să  participe şi reprezentantul părinţilor. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea

conflictului, părintele/tutorele/susţinătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.

(2) În cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost  rezolvată la nivelul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, acesta are dreptul de a se adresa, în scris,  inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală.

CAPITOLUL II

Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali

Art. 158. — (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a  asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea  elevului, până la finalizarea studiilor.

(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului în perioada  învăţământului obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100  lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.

(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de  administraţie al Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”,  părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în  vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru evitarea  degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi din Liceu.

(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, minimum o dată pelună, să ia legătura cu  învăţătorul /profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia  elevului, prin mijloace stabilite de comun acord. Prezenţa părintelui, tutorelui sau a susţinătorului legal  va fi consemnată în caietul învăţătorului/profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, profesorului  diriginte, cu nume, dată şi semnătură.

(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, cauzate de elev.

(7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl  însoţească până la intrarea în Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”, iar la terminarea activităţilor  educative/orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.

(8) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar, gimnazial şi ciclul  inferior al liceului are obligaţia de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia  într-o unitate de învăţământ din străinătate.

(9) Dispoziţiile alin. (7) nu se aplică în situaţiile în care transportul copiilor la şi de la unitatea de  învăţământ se realizează cu microbuzele şcolare. Asigurarea securităţii şi siguranţei în incinta unităţii  de învăţământ la venirea şi părăsirea acesteia, în special pentru elevii din clasa pregătitoare, se  stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

(10) Părintele sau reprezentantul legal al antepreşcolarului/ preşcolarului sau al elevului din  învăţământul obligatoriu are obligaţia de a-l susţine pe acesta în activitatea de învăţare desfăşurată,  inclusiv în activitatea de învăţare realizată prin intermediul tehnologiei şi al internetului, şi de a  colabora cu personalul unităţii de învăţământ pentru desfăşurarea în condiţii optime a acestei activităţi.

Art. 159. — Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi a  personalului Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

Art. 160. — (1) Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a Liceului  Teoretic „Dumitru Tautan”este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor/elevilor. (2) Nerespectarea dispoziţiilor art. 158 alin. (6), art. 159 atrage răspunderea persoanelor vinovate  conform dreptului comun.

CAPITOLUL III

Adunarea generală a părinţilor

Art. 161. — (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii  legali ai copiilor/elevilor de la grupă/formaţiune de studiu.

(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a echipei  manageriale a Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” privind activităţile şi auxiliarele didactice şi mijloacele  de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor. (3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi şi nu  situaţia concretă a unui copil/elev. Situaţia unui copil/elev se discută individual, numai în prezenţa  părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al copilului/elevului respectiv.

Art. 162. — (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către profesorul pentru învăţământul  primar/profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din  numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.

(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil  întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai  elevilor din grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi. În  caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta  hotărâri, indiferent de numărul celor prezenţi, cu votul a jumătate plus unu din aceştia.

CAPITOLUL IV

Comitetul de părinţi

Art. 163. — (1) În Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi  funcţionează comitetul de părinţi.

(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală  a părinţilor, convocată de profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte care prezidează şedinţa.

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.

(4) Comitetul de părinţi pe grupă/clasa se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri. În  prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică  profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte.

(5) Comitetul de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor sau ale reprezentanţilor legali ai  copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor sau reprezentanţilor legali, în consiliul  profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.

Art. 164. — Comitetul de părinţi pe grupă/clasă are următoarele atribuţii:

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se  iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali prezenţi; b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la  nivelul grupei/clasei şi a Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”;

c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combaterea violenţei, asigurarea  siguranţei şi securităţii, combaterea discriminării şi reducerea absenteismului în mediul şcolar; d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei/clasei şi unităţii  de învăţământ, atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin  asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar;  e) sprijină conducerea Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” şi profesorul pentru învăţământ primar/profesorul  diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei  şi a Liceului, conform hotărârii adunării generale;

f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale;

g) se implică în asigurarea securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare;

h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă  acestea există.

Art. 165. — Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor, tutorilor  sau susţinătorilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi şi, prin  acesta/aceasta, în relaţie cu conducerea Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” şi alte foruri, organisme şi  organizaţii.

Art. 166. — (1) În baza hotărârii adunării generale, comitetul de părinţi poate decide să susţină,  inclusiv financiar prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale  în domeniul financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de  învăţământ şi a grupei/clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie. 

(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru  copii/elevi/părinţi, tutori sau susţinători legali.

(3) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din  Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor.

CAPITOLUL V

Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi

Art. 167. — (1) La nivelul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” funcţionează Consiliul reprezentativ al  părinţilor.

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” este compus din  preşedinţii comitetelor de părinţi.

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor  de părinţi pe grupă/clasă din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu 

caracter logistic – voluntariat.

(4) La nivelul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” s-a constituit Asociaţia de părinţi în conformitate cu  legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi interesele părinţilor  Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, membri ai acesteia.

Art. 168. — (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale  căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în  procesul-verbal al şedinţei.

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de  unul dintre vicepreşedinţi.

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor  legali în organismele de conducere şi comisiile Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”. (4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. În  situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă pentru o dată ulterioară, fiind statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor.

(5) Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi  juridice.

(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinţilor. (7) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale,  şedinţele consiliului reprezentativ al părinţilor se pot desfăşura online, prin mijloace electronice de  comunicare, în sistem de videoconferinţă.

Art. 169. — Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:

a) propune Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la  decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională;

b) sprijină parteneriatele educaţionale între Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” şi instituţiile/organizaţiile  cu rol educativ din comunitatea locală;

c) susţine Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” în derularea programelor de prevenire şi de combatere a  absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;

d) promovează imaginea Liceului în comunitatea locală;

e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în  plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialoguluicultural;

f) susţine Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; g) susţine conducerea Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale;

h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală  de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile  nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;

i) susţine Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau  de integrare socială a absolvenţilor;

j) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a  absolvenţilor;

k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Liceul  Teoretic „Dumitru Tautan”, la solicitarea cadrelor didactice;

l) sprijină conducerea Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor; m) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în  internate şi în cantine;

n) susţine conducerea Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” în organizarea şi desfăşurarea programului  „Şcoala după şcoală”.

Art. 170. — (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” poate face  demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către şcoală constând în  contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din  străinătate, care vor fi utilizate pentru:

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, a bazei materiale şi sportive;

b) acordarea de premii şi de burse elevilor;

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;

e) alte activităţi care privesc bunul mers al Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” sau care sunt aprobate prin  hotărâre de către adunarea generală a părinţilor pe care îireprezintă.

(2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, regional şi naţional.

CAPITOLUL VI

Contractul educaţional

Art. 171. — (1) Liceul Teoretic “Dumitru Tautan” încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în  momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise  drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.

(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezentul  regulament. Acesta este particularizat la nivelul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” prin decizia consiliului de administraţie, după consultarea Consiliului de părinţi al Liceului. Art. 172. — (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul Liceului  Teoretic „Dumitru Tautan”.

(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educaţional se pot realiza printr-un act  adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional.

Art. 173. — (1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale  părţilor semnatare — respectiv Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”, beneficiarul primar al educaţiei,  părintele, tutorele sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile  părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze.

(2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau  susţinător legal, altul pentru Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” şi îşi produce efectele de la data semnării. (3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul educaţional.

(4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul  educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care se impun în  cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.

CAPITOLUL VII

Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/Protocoale între Liceului Teoretic Dumitru Tautan” si alţi  parteneri educaţionali

Art. 174. —Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale  colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor Liceului  Teoretic „Dumitru Tautan”.

Art. 175. — Liceului Teoretic „Dumitru Tautan” poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii  de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau  alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

Art. 176. — Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”, de sine stătător sau în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură, furnizori  de formare continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale şi altele asemenea pot organiza  la nivel local centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaţionale  adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă interesate.

Art. 177. — Liceul Teoretic „Dumitru Tautan”, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile  prezentului regulament, poate iniţia, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu  organizaţiile de părinţi, în baza hotărârii consiliului de administraţie, activităţi educative, recreative, de  timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi  activităţi de învăţare remedială cu elevii, prin programul de semi-internat.

Art. 178. — (1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor  activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de Liceul  Teoretic „Dumitru Tautan”.

(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de  prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilorstatului.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru implementarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii  copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”. Art. 179. — (1) Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii  nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale,  alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare  instituţională/planul de acţiune al unităţii de învăţământ.

(2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la asigurarea

securităţii elevilor şi a personalului şcolii, respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă,  asigurarea transportului la şi de la operatorul economic, durata activităţilor, drepturile şi îndatoririle  elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”, în protocol  se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii copiilor/elevilor. (4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul Liceului, pe site-ul şcolii, prin  comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare.

(5) Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” poate încheia protocoale de parteneriat şi poate derula activităţi  comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii  copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care provin instituţiile respective.

(6) Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Liceului Teoretic „Dumitru Tautan”.

TITLUL X

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 180. — Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării  examenelor/evaluărilor naţionale.

Art. 181. — (1) În Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei  în vigoare.

(2) În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs,  numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de  clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

Art. 182. — (1) În Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este  interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. (2) În Liceul Teoretic „Dumitru Tautan” sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al  elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea  participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau  altele asemenea.

Art. 183. — La întocmirea prezentului regulament s-au luat în considerare şi prevederile din Statutul  elevului aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016. Art. 184. — Anexele fac parte integrantă din prezentul regulament.

(1) În termen de 45 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al  României, Partea I, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ sunt obligate ca, pe baza  acestuia şi a dispoziţiilor legale în vigoare, să aprobe propriile regulamente de organizare şi funcţionare.  (2) La elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern se respectă  şi prevederile din Statutul elevului, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

NR. 373 din 19.10.2020

               Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEN nr. 5079/ 31.08.2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicat si actualizat în 2016,

                     Se încheie prezentul:

                                                                   CONTRACT EDUCAȚIONAL

I. Părțile semnatare

1. LICEUL TEORETIC „DUMITRU TĂUȚAN” FLOREŞTI, cu sediul în Com. Floreşti, Str. Carpați, Nr.10, Jud. Cluj, reprezentată prin director, prof. FENEȘAN MIRELA-DANA.

2. Beneficiarul indirect, d-na/dl. _____________________________________ părinte/tutore/susținător legal al elevului, cu domiciliul în ______________________________________________________,

3.Beneficiarul direct al educației,_______________________________________elev, clasa ______.

II. Scopul contractului: asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ  prin implicarea și responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor direcți ai educației.

III. Drepturile părților:  drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare și funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar și în Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ.

IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații:*)

1. Unitatea de învățământ se obligă:

a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ;

b) să răspundă de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ;

c) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul unității de învățământ, în limita prevederilor legale în vigoare;

d) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de elevi, în limita prevederilor legale în vigoare;

e) personalul din învățământ trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile educaționale pe care le transmite elevilor și un comportament responsabil;

f) personalul din învățământ are obligația să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență socială /educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legatură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a elevului/copilului;

g) personalul din învățământ trebuie să dovedească respect și considerație în relațiile cu elevii și cu parinții/reprezentanții legali ai acestora;

h) personalului din învățământ îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

i) personalului din învățământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal sau fizic elevii și/sau colegii.

j) se interzice personalului didactic să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la parinții/aparținătorii/reprezentanții legali ai acestora.

k) sunt interzise activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și activitățile de natură politică și prozelitismul religios.

2. Beneficiarul indirect – părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului are urmatoarele obligații:

a) obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor;

b) la înscrierea elevului în unitatea de învățământ, părintele/tutorele/susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți elevi din unitatea de învățământ;

c) are obligatia de a trimite copilul  în colectivitate numai dacă nu prezintă simtome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios ( febră, tuse , dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație , diaree, vărsături, rinoree, etc)

d) părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul  primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția elevului;

e) părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev;

f) să respecte prevederile regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ;

g) părintelui/tutorelui/susținătorului prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unității de învățământ.

3. Beneficiarul direct are urmatoarele obligații:

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare;

b) de a frecventata cursurile și de a purta uniforma școlii pe toată durata acestora;

c) de a se prezenta la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizat de unitatea de învățământ, în cazul elevilor din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență redusă;

d) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei;

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, regulile de circulație, normele de securitate și de sănătate în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție a mediului;

f) de a nu distruge documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educațional etc.;

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.);

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța;

i) de a nu organiza/participa la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar;

j) de a nu deține/consuma/comercializa, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări;

k) de a nu introduce și/sau face uz în perimetrul unității de învățământ orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de învățământ;

l) de a nu poseda și/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;

m) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;

n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violență în unitate și în afara ei;

o) de a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau dupa începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte.

V. Durata contractului: prezentul contract se încheie pe durata școlarizării elevului în unitatea de învățământ. Prezentul acord  încetează de drept și în următoarele cazuri:

a. părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou contract cu celălalt părinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia;

b. în cazul transferului elevului la o altă unitate de învăţământ;

c. în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ;

d. alte situaţii prevăzute de lege.

VI. Alte clauze: vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.272/ 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.    

Nerespectarea prevederilor prezentului contract educațional de către oricare dintre părțile semnatare atrage după sine sancțiuni în conformitate cu legislația în vigoare.

Încheiat azi, _______________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.

LICEUL TEORETIC ”DUMITRU TĂUȚAN” FLOREȘTI                                DIRECTOR,                Prof. FENEȘAN MIRELA-DANA  Parintele/tutorele/sustinatorul legal, 
     
Am luat la cunoștință, Beneficiar direct, elevul, (in varsta de cel putin 14 ani)_______________________                        _______________________ 

Anexa 2

59

Anexa 3

TABEL CU SANCŢIUNI APLICATE ELEVILOR PENTRU DIFERITE ABATERI

Nr.  crt.

Abatere Sancţiune la prima  abatere

Sancţiuni la abateri  repetate

Observaţii

Absenţe în catalog, 

mustrare în faţa 

clasei.

Scăderea notei la purtare cu 1 punct.

Scăderea notei la purtare cu 1 punct.

Scăderea notei la purtare cu 0,5 puncte.

Mustrare scrisă;

Scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

Retragerea temporară sau definitivă a bursei.

Scăderea notei la purtare cu 4 puncte.

Mustrare scrisă.

Scăderea notei la purtare cu 2 – 6 puncte în funcţie de

gravitate.1

Mustrare scrisă.

Scăderea notei la purtare cu 4 puncte.

Mustrare scrisă.

Scăderea notei la purtare cu 4 puncte.

Scăderea notei la purtare cu 0,5

puncte.

1. Intarziere la ora (mai  mult de 15 minute, la  prima ora!!!)

2. Nerespectarea normelor şi  instrucţiunilor de utilizare a laboratoarelor

3. Părăsirea incintei  școlii în timpul orelor  de curs fără aprobarea  conducerii sau profesorului de serviciu (de ex. săritul  gardului)

4. Deranjarea profesorilor sau colegilor în timpul orelor

5. Introducerea şi deţinerea petardelor şi pocnitorilor în incinta  şcolii

6. Utilizarea petardelor  şi pocnitorilor în  incinta şcolii

7. Fotografiatul sau filmatul în timpul programului şcolar 

(orele de curs şi pauze)

8. Introducerea în incinta  scolii a persoanelor străine, care pot

tulbura activitatea şcolii

9. Scuipatul personalului școlii, colegilor sau  vizitatorilor

10. Circulaţia pe scara  profesorilor sau pe uşa  destinată cadrelor

Observaţie individuală  (menționată în fișa pentru  monitorizarea 

comportamentului). Observaţie individuală  (menționată în fișa pentru  monitorizarea comportamentului).

Observaţie individuală  (menționată în fișa pentru  monitorizarea 

comportamentului).

Mustrare scrisă;

Scăderea notei la purtare cu 1 punct.

Mustrare scrisă;

Scăderea notei la purtare cu 2 – 3 puncte.

Scăderea notei la purtare cu 1 punct.

Scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

Scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

Observaţie individuală  (menționată în fișa pentru  monitorizarea 

Anunțarea părinților. Pentru abaterile repetate

sancţiunea se aplică de fiecare dată.

Consiliere  psihologică.

Pentru abaterile repetate sancţiunea se

aplică de fiecare dată.

Anunțarea părinților.

Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată.

Anunțarea părinților.

1Publicarea fotografiilor pe rețelele de socializare reprezintă abatere gravă și se sancționează cu scăderea notei la purtare cu 4  puncte.

didactice şi vizitatorilor.

11. Aruncarea hârtiilor, a  resturilor alimentare,  sau a diverselor 

obiecte în sala de clasă, pe holuri, în grupurile sanitare şi în  curtea şcolii

12. Folosirea de scutiri  medicale false pentru  motivarea absenţelor

13. Introducerea, crearea și difuzarea unor materiale audio, video  sau audio-video cu limbaj licențios și comportament obscen  și materiale audio care  depășesc pragul fonic maxim admis de 55  decibeli

14. Folosirea telefoanelor, tabletelor, laptopurilor  fără acceptul cadrului  didactic. Refuzul de a  preda/pună într-o cutie  telefoanele mobile la  solicitarea profesorului.

15. Fumatul în clădirea şi în curtea şcolii

16. Ţinute provocatoare, accesorii în exces, unghii şi păr vopsite  în

culori stridente, piercinguri.

17. Aruncarea cu obiecte,apă, alimente  (lapte, cornuri) sau 

bulgări de zăpadă pe  fereastră în stradă sau  în școală

18. Aruncarea cu obiecte,  apă, alimente (lapte,cornuri) sau bulgări de zăpadă pentru personalul școlii, colegi sau vizitatori

19. Deteriorarea saupierderea manualelor comportamentului).

Scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

Observaţie individuală  (menționată în fișa pentru  monitorizarea 

comportamentului).

Scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

Observaţie individuală  (menționată în fișa pentru  monitorizarea 

comportamentului).

Scăderea notei la purtare cu 1 punct.

Scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

Înlocuirea lor cu altele  noi

Mustrare scrisă. Scăderea notei la purtare cu 2 puncte. Scăderea notei la purtare cu 1 punct.

Scăderea notei la purtare cu un punct.

Mustrare scrisă. Scăderea notei la purtare cu 4 puncte. Scăderea notei la purtare cu 1 punct.

Mustrare scrisă. Scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

Mustrare scrisă. Scăderea notei la purtare cu 4 puncte.

Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată.

Anunțarea părinților.

Manuale şcolare primite gratuit

20. Deteriorarea sau pierderea cărţilor sau a  altor materiale 

împrumutate de la biblioteca şcolii 21. Tăinuirea adevărului  şi complicitate în cazul unor abateri

22. Deteriorarea sau distrugerea mobilierului şi bunurilor din patrimoniul şcolii

23. Distrugerea cu intenţie a documentelor  şcolare: cataloage, foi  matricole, documente din portofoliul educaţional

24. Insulte şi agresivitate  în limbaj faţă de  colegi

25. Insulte şi agresivitate  în limbaj faţă de  personalul şcolii

26. Violenţă fizică la adresa colegilor în incinta şcolii

27. Instigarea la violenţă fizică împotriva colegilor

28. Incidente petrecute în  școală: injurii, agresivitate, 

discriminare, hărțuire  (sexuală sau de orice  natură) violenţă, furt, distrugere de bunuri, deţinerea şi consumul de droguri, substanţe etnobotanice

29. Deţinerea, consumul sau comercializarea drogurilor şi

substanţelor etnobotanice în incinta  unităţii şcolare

Înlocuirea lor cu altele  noi sau contravaloarea lor x 5 la preţul pieţei.

Scăderea notei la purtare cu 1 punct.

Repararea distrugerilor de către părinţi.

Scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

În funcție de gravitate de  la mustrare scrisă la  retragerea temporară sau  definitivă a bursei.

Scăderea notei la purtare cu 6 puncte. Scăderea notei la purtare  cu 1 punct

Mustrare scrisă.

Scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

Mustrare scrisă;

Scăderea  notei la purtare cu 2 puncte.

Scăderea notei la purtare cu 1 punct.

Retragerea temporară sau  definitivă a bursei;

În funcție de gravitate: de  la mutarea disciplinară la  o altă clasă paralelă – la  preaviz de exmatriculare  și exmatriculare.

Scăderea notei la purtare cu 2-8 puncte.

În funcție de gravitate: de  la retragerea temporară  sau definitivă a bursei la  mutarea disciplinară la o  altă clasă paralelă. 

Scăderea notei la purtare cu 4 puncte.

Mustrare scrisă.

Scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

Mustrare scrisă;  Scăderea notei la  purtare cu 2-6 puncte Retragerea 

temporară sau  definitivă a bursei; Scăderea notei la purtare cu 4 puncte Retragerea temporară sau definitivă a bursei; Scăderea notei la purtare cu 4 puncte Mustrare scrisă; Scăderea notei la purtare cu 2 puncte.

În funcție de gravitate: de la mutarea disciplinară  la o altă clasă 

paralelă – la preaviz  de exmatriculare și  exmatriculare.

Pentru abaterile repetate sancţiunea se aplică de fiecare dată.

Anunțarea părinților.

Se recomandă  consiliere pshihologică.

Anunțarea părinților.

Anunțarea părinților;  Se recomandă consiliere 

pshihologică.

Anunțarea organelor  de ordine.

30. Deţinerea, consumul sau comercializarea băuturilor alcoolice în incinta unităţii şcolare 31. Lansarea de anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul şcolii

32. Furtul obiectelor din  patrimoniul şcolii, a  banilor şi a obiectelor care aparţin elevilor sau personalului şcolii 33. Introducerea şi difuzarea în şcoală de materiale care, prin  conţinutul lor, atentează la independenţa,

suveranitatea şi integritatea naţională a  ţării, care cultivă  violenţa şi intoleranţa  sau care au caracter obscen sau pornografic

34. Introducerea sau deţinerea armelor albe sau de foc şi muniţie în incinta şcoii

35. Utilizarea armelor  albe sau de foc şi muniţie în incinta şcoii

Retragerea temporară sau  definitivă a bursei

Scăderea notei la purtare cu 3 puncte. Retragerea temporară sau  definitivă a bursei

Scăderea notei la purtare cu 4 puncte.

Retragerea temporară sau  definitivă a bursei.

Scăderea notei la purtare cu 4 puncte.

Retragerea temporară sau  definitivă a bursei

În funcție de gravitate: de  la mutarea disciplinară la  o altă clasă paralelă – la  preaviz de exmatriculare  și exmatriculare.

Scăderea notei la purtare cu 4-8 puncte. În funcție de gravitate: de  la mutarea disciplinară la  o altă clasă paralelă – la  preaviz de exmatriculare  și exmatriculare.

Scăderea notei la purtare cu 9 puncte.

Scăderea notei la purtare cu 4-8 puncte.

În funcție de  gravitate: de la mutarea disciplinară  la o altă clasă 

paralelă – la preaviz  de exmatriculare și  exmatriculare.

Scăderea notei la purtare cu 2-8 puncte.

10. Introducerea în  incinta scolii a persoanelor  străine, care pot tulbura activitatea  şcolii

11. Scuipatul personalului  școlii, colegilor sau vizitatorilor

Scăderea notei la  purtare cu 2 puncte.

Scăderea notei la  purtare cu 2 puncte. gravitate.1

Mustrare scrisă;  Scăderea notei la  purtare cu 4 puncte.

Mustrare scrisă;  Scăderea notei la  purtare cu 4 puncte

Pentru abaterile  repetate sancţiunea  se aplică de fiecare  dată

12. Circulaţia pe Anunțarea părinților; scara profesorilor  sau pe uşa 

destinată cadrelor  didactice şi  vizitatorilor cu excepţia elevilor de serviciu

13. Aruncarea hârtiilor, a resturilor alimentare, sau a diverselor obiecte  în sala de clasă, pe holuri, în grupurile sanitare şi în curtea şcolii

14. Folosirea de  scutiri medicale false pentru motivarea absenţelor

15. Introducerea,  crearea și difuzarea unor materiale audio, video sau audio video cu limbaj licențios și comportament obscen și materiale audio care depășesc pragul fonic maxim admis de 55 decibeli

16. Folosirea telefoanelor, tabletelor,laptopurilor fără

Observaţie individuală (menționată în fișa  pentru monitorizarea  comportamentului)

Scăderea notei la  purtare cu 2 puncte.

Observaţie individuală (menționată în fișa  pentru monitorizarea  comportamentului)

Scăderea notei la  purtare cu 1 punct.

Mustrare scrisă;  Scăderea notei la  purtare cu 2 puncte.

Scăderea notei la  purtare cu 1 punct.

Scăderea notei la  purtare cu un punct;

1Publicarea fotografiilor pe rețelele de socializare reprezintă abatere gravă și se sancționează cu scăderea notei la purtare cu 6  puncte

acceptul cadrului didactic. Refuzul de a preda/pună într-o cutie telefoanele mobile la solicitarea profesorului.

17. Fumatul în clădirea şi încurtea şcolii

18. Ţinute provocatoare, accesorii în exces,  unghii şi păr vopsite în culori stridente, piercinguri.

19. Aruncarea cu  obiecte,apă, alimente (lapte, cornuri) sau bulgări de zăpadă  pe fereastră în stradă sau în școală

20. Aruncarea cu  obiecte, apă, alimente (lapte,cornuri) sau bulgări de zăpadă pentru personalul școlii, colegi sau vizitatori

21. Deteriorarea sau  pierderea manualelor şcolare primite gratuit

22. Deteriorarea sau  pierderea cărţilor sau a altor materiale 

împrumutatede la biblioteca şcolii

23. Tăinuirea adevărului şi complicitate în cazul unor abateri

24. Deteriorarea sau distrugerea

Scăderea notei la  purtare cu 2 puncte.

Observaţie individuală (menționată în fișa  pentru monitorizarea  comportamentului)

Scăderea notei la  purtare cu 1 punct.

Scăderea notei la  purtare cu 2 puncte.

Înlocuirea lor cu  altele noi

Înlocuirea lor cu  altele noi sau contravaloarea lor x 5 la preţul pieţei

Scăderea notei la  purtare cu 1 punct.

Repararea distrugerilor

Mustrare scrisă;  Scăderea notei la purtare cu 4 puncte. Scăderea notei la  purtare cu 1 punct

Mustrare scrisă;  Scăderea notei la  purtare cu 2 puncte.

Mustrare scrisă;  Scăderea notei la  purtare cu 4 puncte

Mustrare scrisă;  Scăderea notei la  purtare cu 2 puncte.

Pentru abaterile repetate sancţiunea se  aplică de fiecare dată Anunțarea părinților;

Pentru abaterile repetate sancţiunea se  aplică de fiecare dată mobilierului şi bunurilor din patrimoniul şcolii 25. Distrugerea cu  intenţie a documentelor şcolare: cataloage, foi matricole, documente din portofoliul educaţional

26. Insulte şi agresivitate în limbaj faţă decolegi

27. Insulte şi agresivitate în limbaj faţă de personalul şcolii

28. Violenţă fizică la  adresa colegilor în incinta şcolii

29. Instigarea la  violenţăfizică împotriva colegilor

30. Incidente petrecute în școală: injurii, agresivitate, discriminare,hărțuire (sexuală sau de orice natură) violenţă, furt, distrugere de  bunuri, deţinerea  şi consumul de droguri, substanţe etnobotanice

31. Deţinerea, consumul saucomercializarea drogurilor şi substanţelor

de către părinţi;  Scăderea notei la purtare cu 2 puncte. În funcție de 

gravitate de la mustrare scrisă la  retragerea temporară  sau definitivă a bursei;

Scăderea notei la  purtare cu 6 puncte.

Scăderea notei la  purtare cu 1 punct

Mustrare scrisă;  Scăderea notei la  purtare cu 2 puncte.

Mustrare scrisă;  Scăderea notei la  purtare cu 2 puncte.

Scăderea notei la  purtare cu 1 punct.

Retragerea temporară sau definitivă a bursei;  În funcție de gravitate: de la mutarea disciplinară  la o altă clasă paralelă – la preaviz  de exmatriculare și  exmatriculare.

Scăderea notei la  purtare cu 2-8 puncte.

În funcție de gravitate: de la retragerea temporară  sau definitivă a 

bursei la mutarea  disciplinară la o altă  clasă paralelă.

Scăderea notei Mustrare scrisă;  Scăderea notei la  purtare cu 2-6 puncte

Retragerea temporară sau definitivă a bursei;  Scăderea notei la purtare cu 4 puncte Retragerea temporară sau definitivă a bursei;  Scăderea notei la purtare cu 4 puncte Mustrare scrisă;  Scăderea notei la  purtare cu 2 puncte.

În funcție de gravitate: de la  mutarea disciplinară la o  altă clasă paralelă – la preaviz de exmatriculare și  exmatriculare.

Anunțarea părinților;

Se recomandă consiliere pshihologică. 

Anunțarea părinților;

Anunțarea părinților; Se recomandă consiliere pshihologică. 

Anunțarea organelor de ordine.

Consumarea etnobotanice în incinta unităţiişcolare

32. Deţinerea, consumul sau comercializarea băuturilor alcoolice în incinta unităţii şcolare

33. Lansarea de  anunţurifalse cu privire la  amplasarea unor materiale explozibileîn perimetrul şcolii

34. Furtul obiectelor  din patrimoniul şcolii, a banilor şi  a obiectelorcare aparţin elevilorsau personalului şcolii purtare cu 4 puncte. Scăderea notei la  purtare cu 4-8 puncte.

Retragerea temporară sau definitivă a bursei 

Scăderea notei la purtare cu 3 puncte.

Retragerea temporară sau definitivă a bursei 

Scăderea notei la purtare cu 4 puncte.

35. Introducerea şi  difuzarea în şcoală de materiale care, prin conţinutul lor,atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa sau care au caracterobscen sau pornografic

36. Introducerea sau  deţinerea armelor  albesau de foc şi muniţieîn incinta şcoii

Retragerea temporară sau definitivă a bursei

Scăderea notei la  purtare cu 4 puncte.

Retragerea temporară sau 

efinitivă a bursei  În funcție de gravitate: de la  mutarea disciplinară la o altă clasă paralelă – la preaviz

În funcție de gravitate: de la  mutarea disciplinară la o  altă clasă paralelă – la preaviz de exmatriculare și  exmatriculare.

Scăderea notei la  purtare cu 2-8 puncte.

Preaviz de exmatriculare șiexmatriculare.

Scăderea notei la purtare cu 4-8 puncte.

37. Utilizarea armelor În funcție de albe gravitate: de la sau de foc şi mutarea disciplinară muniţie la o altă clasă în incinta şcoii paralelă – la preaviz de exmatriculare și exmatriculare.

Scăderea notei la purtare cu 9 puncte.