REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ AL BIBLIOTECII LICEULUI TEORETIC “DUMITRU TAUTAN” FLORESTI

AN SCOLAR 2020-2021

CUPRINS CAPITOLUL

CAPITOLUL1 – Dispoziții generale

CAPITOLUL 2

                    SECŢIUNEA 1 – Cadru general

                    SECŢIUNEA 2 – Resurse materiale

                     SECŢIUNEA 3 – Resurse umane

                     SECŢIUNEA 4 – Resurse financiare

                     SECŢIUNEA 5 – Activitatea bibliotecii şcolare

                     SECŢIUNEA 6 – Evaluarea bibliotecii şcolare

 CAPITOLUL 3 – Norme interne ale bibliotecii Liceului Teoretic “Dumitru Tautan” Floresti

CAPITOLUL 4 – Îndrumarea şi controlul bibliotecii

CAPITOLUL 5 – Dispoziţii finale

CAPITOLUL 6- ORDIN privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2  și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

Regulamentul de ordine interioară al bibliotecii Liceului Teoretic “Dumitru Tautan” Floresti fost întocmit pe baza Ordin nr. 5556/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare, ţinând cont de următoarele acte normative: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Legea nr. 334/31.05.2002 privind bibliotecile, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL 1

 Dispoziții generale

Art. 1. BIBLIOTECA LICEULUI TEORETIC “DUMITRU TAUTAN” FLORESTI

Deservește, pe niveluri de competenţă, beneficiarii educaţiei: elevii, cadrele didactice şi comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional şi al învăţării pe tot parcursul scolarizarii.

Art. 2. Biblioteca susţine implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, specializări, sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând nevoilor de informare şi documentare ale tuturor beneficiarilor.

Art. 3.(1) La nivelul unităţii de învăţământ se elaborează politica documentară, integrată în politica educaţională.

CAPITOLUL 2

 SECŢIUNEA 1 – Cadru general

Art. 5. – Biblioteca liceului este compartimentul specializat al cărui scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii periodice, alte documente specifice şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora de către beneficiari în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.

 Art. 6. – Biblioteca liceului se organizează unitar pentru întreaga instituţie de învăţământ în care funcţionează, respectând normele de încadrare cu personal de specialitate conform legislaţiei în vigoare.

Art. 7. – Biblioteca liceului oferă resurse pedagogice informaţionale: carte, presă, CD, DVD necesare elevilor şi cadrelor didactice în funcţie de programele de instruire şi nevoile de perfecţionare metodică.

Art. 8. – Prin activitatea sa biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, în ansamblul său, precum şi a obiectivelor educaţionale, pe niveluri de studii şi profiluri de învăţământ.

Art. 9. – Biblioteca liceului, în conformitate cu funcţiile şi misiunile sale, răspunde nevoilor beneficiarilor de documentare şi informare.

Art. 10. – Bibliotecile şcolare sunt coordonate, la nivel local, de către directorul unităţii de învăţământ şi consiliul de administraţie. Coordonarea metodologică a bibliotecilor şcolare revine Casei Corpului Didactic, la nivel judeţean

Art. 11. – Misiunea bibliotecii  este de a asigura elevilor şi cadrelor didactice accesul la informaţie şi documentaţie, de a susţine procesul instructiv-educativ de participare la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor.

SECŢIUNEA a 2-a – Resurse materiale

Art. 12. Biblioteca Liceului Teoretic”Dumitru Tautan” Floresti include: spaţiul de lectură şi depozitul de carte.

Art. 13. În biblioteca liceului se utilizeaza mobilier modular, solid şi practice

 Art. 14. Biblioteca liceului asigură accesul la fondul documentar pentru informare şi documentare individuală în interes şcolar, profesional sau personal.

Art. 15. În biblioteca liceului sunt la dispoziţia beneficiarilor fondul activ de publicaţii, iar documentele mai puţin solicitate sunt organizate în spaţiul de depozitare.

Art. 16. Constituirea, completarea şi organizarea fondului documentar este realizat în funcţie de următoarele criterii:

a) profilul, nivelul de învăţământ şi specificul unităţii de învăţământ;

b) recomandările programelor şcolare ale disciplinelor studiate în şcoală;

c) cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor, pe baza studiului de marketing efectuat de bibliotecarul şcolar şi în baza obiectivelor unităţii de învăţământ;

d) activităţile propuse în planul de activitate anual al bibliotecii şcolare.

Art.17. Utilizarea colecţiilor şi a documentelor se realizează în sala de lectură şi prin împrumut la domiciliu.

Art. 18. Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţă a documentelor distruse şi a celor lipsă la inventar, recuperarea fizică/valorică a publicaţiilor se realizează conform prevederilor Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 3-a – Resurse umane

Art. 20.(1) În biblioteca Liceului Teoretic “Dumitru Tautan” Floresti este încadrat un bibliotecar şcolar, cu statut de cadru didactic auxiliar.

Art. 21. Norma de muncă a bibliotecarului şcolar este de 40 de ore săptămânal.

 Art. 22. (1) Atribuţiile bibliotecarului şcolar sunt:

 a) organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit nomelor legale;

 b) asigură funcţionarea bibliotecii; elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, planul de activitate, orarul acesteia

 c) constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice;

d) ţine evidenţa fondului de publicaţii;

e) răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor;

f) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din programe, precum şi a particularităţilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor;

 g) gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere şi siguranţă existente în unitatea de învăţământ;

 h) iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii de învăţământ, culturale, organizaţii diverse din ţară sau străinătate, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţii elevilor; organizează şi derulează activităţi în bibliotecă;

i) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ.

SECŢIUNEA a 4-a – Resurse financiare

Art. 23. (1) Biblioteca liceului, ca parte integrantă a unităţii de învăţământ, beneficiază de finanţare conform legii.

(2) Alte surse de finanţare ale bibliotecii şcolare pot fi obţinute de unitatea de învăţământ din sponsorizări din partea unor organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii, societăţi sau unor instituţii cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 24. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ va aproba sumele necesare pentru dotarea bibliotecii şcolare, pentru dezvoltarea şi actualizarea fondului de publicaţii, în baza referatelor de necesitate, cu încadrare în bugetul unităţii de învăţământ.

SECŢIUNEA a 5-a – Activitatea bibliotecii şcolare

Art. 25.Biblioteca liceului achiziţionează/colecţionează, prelucrează, organizează colecţiile şi conservă publicaţiile, bazele de date şi alte documente specifice, care se constituie într-un fond cu caracter enciclopedic.

 Art.26. (1) Operaţiunile de gestionare şi comunicare a fondului documentar vor fi efectuate conform reglementărilor biblioteconomice în vigoare, cu prelucrare în sistem informatizat, acolo unde sunt îndeplinite condiţiile tehnice, sau în sistem tradiţional, astfel:

a) dezvoltarea colecţiilor: achiziţia, selecţia, de selecţia;

b) prelucrarea documentelor: evidenţa primară a documentelor, evidenţa globală prin completarea registrului de mişcare a fondurilor şi individuală prin completarea registrului inventar şi evidenţa analitică pentru bunurile culturale constituite în gestiuni care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, catalogare, clasificare şi indexare;

 c) informatizarea fondului.

 (2) Clasificarea, cotarea şi ordonarea colecţiilor se realizează utilizând clasificarea zecimală universală. Indexarea şi ordonarea fondului documentar se fac în funcţie de clasele principale de la 0 la 9, extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unităţii de învăţământ.

Art.27. Completarea fondului de publicaţii şi a altor categorii de documente se realizează prin:

 a) achiziţii de carte de la unităţile specializate;

 b) abonamente la publicaţii periodice;

c) transfer de publicaţii sau alte categorii de documente potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) donaţii de la instituţii, asociaţii, fundaţii, de la persoane juridice sau persoane fizice; e) împrumut inter-bibliotecar.

Art.28. Criteriile care trebuie avute în vedere pentru completarea colecţiilor sunt următoarele: a)profilul, nivelul şi specificul unităţii şcolare în care funcţionează biblioteca;

b) recomandările programelor şcolare la disciplinele studiate în şcoală, urmărindu-se constituirea unui fond de carte echilibrat;

c) componenţa fondului existent în bibliotecă atât sub aspectul titlurilor, cât şi al numărului de exemplare din fiecare titlu;

d) cerinţele de informare şi documentare ale cadrelor didactice, atât în probleme de pedagogie generală şi de metodica predării, cât şi în probleme de specialitate ale disciplinelor predate.

Art.29. Operaţiile de intrare sau ieşire a publicaţiilor se fac numai pe baza unui act doveditor: factură, specificaţie, proces-verbal sau act de donaţie.

Art. 30.Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţă a documentelor uzate fizic, distruse în cazuri de forţă majoră şi a celor lipsă la inventar, recuperarea fizică/valorică a publicaţiilor se realizează conform prevederilor Legii nr. 334/2002,republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 31. Exploatarea colecţiilor şi a documentelor se realizează prin consultarea în sala de lectură şi prin împrumutul la domiciliu.

Art. 32. Bibliotecarul şcolii organizează, împreună cu cadrele didactice, activităţi de pregătire a elevilor din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, contribuind la formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie.

 Art. 33. Bibliotecarul şcolii sprijină personalul didactic al şcolii în îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ, asigurând lucrări de referinţă, alte publicaţii, periodice pe suport hârtie sau magnetic, precum şi materiale documentare şi de studiu.

Art.34. (1) Bibliotecarul şcolii iniţiază şi coordonează proiecte şcolare şi extraşcolare, activităţi de lectură, proiecte culturale dedicate marilor scriitori, oamenilor de cultură, unor evenimente, organizează expoziţii, târguri de carte, lansări de carte şi participă cu elevii la acţiuni culturale desfăşurate în comunitatea locală/naţională/internaţională.

(2) Bibliotecarul şcolii promovează fondul documentar şi resursele bibliotecii prin: alcătuirea de mape documentare, pliante şi filme de prezentare, liste de publicaţii, bloguri etc.

Art.35. Activitatea bibliotecii este cuprinsă în planul anual/semestrial de activitate, care cuprinde: obiectivele generale, obiectivele specifice, respectiv denumirea activităţilor, obiectiv/activitate, responsabil, parteneri, dată/perioadă, mijloace şi itemi de evaluare. Acestea vor fi structurate pe tipuri şi categorii, în funcţie de domeniile de competenţă ale bibliotecarului şcolar şi de misiunile bibliotecii şcolare.

SECŢIUNEA a 6-a – Evaluarea bibliotecii/CDI şcolii

Art.36. Evaluarea bibliotecii se face pe baza unei fişe de evaluare realizate în concordanţă cu Hotărârea Guvernului nr. 1.534/2008 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL 3 – NORME INTERNE ALE BIBLIOTECII LICEULUI TEORETIC “DUMITRU TAUTAN” FLORESTI

Art.37. Biblioteca şcolii întocmeşte şi afişează norme interne, spre a face cunoscute cititorilor săi următoarele:

  1. ORARUL DE FUNCTIONARE :

In perioada anului școlar 2020-2021: Luni – Vineri 7.30-15.30

2. CONDITIILE DE INSCRIERE LA BIBLIOTECA:

 (1) La bibliotecă LICEULUI TEORETIC “DUMITRU TAUTAN” FLORESTI

se pot înscrie toţi elevii, cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare, personalul nedidactic angajat în cadrul scolii

(2) Pentru folosirea colecţiilor bibliotecii, utilizatorul/cititorul trebuie să fie înscris la bibliotecă.

(3) Înscrierea se face cu prilejul solicitării primului împrumut de carte, când se întocmeşte FIŞA CONTRACT DE ÎMPRUMUT LA BIBLIOTECĂ.

(4) Pentru completarea corecta si completă a fişei de înscriere, utilizatorul/ cititorul, trebuie să prezinte bibliotecarului carnetul de elev şi Buletinul de Identitate sau Cartea de identitate.

 (5) Prin semnarea fişei cititorul se obliga să respecte prezentul regulament al bibliotecii.

3. DREPTURILR CITITORILOR:

(1) Să beneficieze gratuit de colecţiile şi serviciile bibliotecii cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe;

 (2) Să fie stimulaţi pentru rezultate deosebite obţinute în activităţile organizate/desfăşurate în bibliotecă;

 (3) Să consulte cărţile şi periodicele bibliotecii în cadrul spaţiilor de lectură;

 4 ) Să se informeze, pe baza materialelor scrise disponibile, despre toate facilităţile oferite de bibliotecă;

(5) Să aibă acces la informaţiile referitoare la cărţile bibliotecii, stocate în cataloage sau în bazele de date, în limita unui timp rezonabil/cititor;

(6) Să împrumute la domiciliu oricare carte cu regim de împrumut disponibile;

(7) Să aibă acces la informaţiile stocate pe CD-ROM, DVD-ROM sau la INTERNET;

(8) Să participe la manifestările culturale desfăşurate în bibliotecă;

(9) Să vină cu sugestii privind manifestările culturale desfăşurate în bibliotecă.

4. OBLIGAŢIILE CITITORILOR

(1) Cititorii sunt obligaţi să respecte termenul de restituire a publicaţiilor împrumutate;

(2) Să păstreze, să nu deterioreze sau să rupă pagini din cărţile împrumutate;

(3) Să evite pierderea cărţilor împrumutate;

(4) Să restituie toate cărţile, manualele împrumutate atunci când părăsesc şcoala (se transferă la alta scoala sau termină un nivel de pregătire).

(5) Intrarea in biblioteca se face in liniste si fara mancare sau alte bagaje. In cazul in care exista acestea vor fii depuse in spatiu special amenajate .

(6) Nu se consulta CD-uri sau dischete personale.

(7)Elevii nu sunt autorizati sa opreasca sau sa puna in functiune aparatele existente in biblioteca.

8) Dupa consultarea unui document trebuie pus corect la locul sau. Daca se intampla dificultati la reordonarea documentelor consultate se solicita ajutorul bibliotecarului.

9) La terminare activitatilor mesele de lucru raman curate si scaunele corect aranjate

10) Utilizare carculatorului in biblioteca este interzis : – accesul la calculator pe care este instalat baza de date din biblioteca- modificari configuratie sistemului sau a fisierelor ; – nu se modifica sau nu se sterg fisierele existente; – nu sunt permise jocuri pe calculator ; – nu se incarca ecranul si nu se editeaza documente cu caracter rasist, extremist sau pornografic ; – nu se imprima fara acordul bibliotecarului ; – in cazul unor probleme tehnice se anunta bibliotecarul ;

5. CONDIŢII DE ÎMPRUMUT LA DOMICILIU A CĂRŢILOR

(1) Cititorii pot împrumuta maxim 3 cărţi o data, pe un termen de 2 săptămâni, cu posibilitate de prelungire până la 30 de zile.

(2) Cititorii nu pot împrumuta la domiciliu dicţionare, atlase, albume, cărţi rare sau într-un singur exemplar, reviste, hărţi, enciclopedii, colecţii electronice (documente digitale, cd-uri, dvd-uri. Acestea se pot studia şi folosi numai la sala de lectură, în bibliotecă.

(3) Nu se pot împrumuta cărţi în perioadele de inventar, concediul legal de odihna sau concediu medical.

(4) La sfârşitul fiecărui an şcolar, în perioada 15 mai -15 iunie, nu se mai împrumută cărţi de la bibliotecă, aceasta fiind perioada de recuperare a cărţilor împrumutate şi de studiu la sala de lectură. Elevii din anii terminali (clasele a VIII-a) se vor prezenta în această perioadă la bibliotecă pentru a li se completa FISA DE LICHIDARE necesară la eliberarea actelor de studii.

 6. SANCŢIUNI APLICATE UTILIZATORILOR BIBLIOTECII

(1) Distrugerea sau pierderea documentelor de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea indicelui de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de 1-5 ori faţă de preţul calculat (Legea Bibliotecilor 334/2002, art. 67, lit.b).

 7. NORME DE STUDIU LA SALA DE LECTURĂ

(1) Pot studia la sala de lectură elevii și cadrele didactice ale scolii.

(2) Materialele care se pot consulta în sala de lectură a bibliotecii sunt: – Materialele de referinţă (ENCICLOPEDII, DICŢIONARE, ATLASE, GHIDURI, ALBUME ETC.) – Ziare, reviste şi broşuri informative; – Lucrări aflate într-un singur exemplar; – Materialele pe suport electronic (CD-uri, DVD-uri, INTERNET

3) Obligaţiile utilizatorilor în spaţiile de lectură:

 – Utilizatorii nu au voie să rupă pagini, să decupeze imagini sau să deterioreze în vreun fel materialul studiat.

– Utilizatorii trebuie să fie respectuoşi şi să păstreze liniştea în spaţiul de Studiu/bibliotecă.

– Utilizatorii nu au voie să deterioreze sau să distrugă obiectele şi materialele prezente în sala de lectură/bibliotecă.

8. ATRIBUŢIILE PROFESORILOR DIRIGINŢI ÎN LEGĂTURĂ CU BIBLIOTECA

(1) La începutul fiecărui an şcolar, diriginţii/invatatorii claselor a II-VIII preiau manualele gratuite pe baza unui proces-verbal de la bibliotecă şi le repartizează elevilor, care semnează pentru primirea acestora şi răspund de ele pe întreg anul şcolar;

(2) La sfârşitul fiecărui an şcolar, diriginţii/invatatorii claselor II-VIII adună manualele primite de la elevi şi le predau la bibliotecă pe baza procesului verbal.

(3) SĂ ANUNŢE ORI DE CÂTE ORI UN ELEV DIN CLASĂ INTENŢIONEAZĂ SĂ SE TRANSFERE LA ALTĂ ŞCOALĂ SAU ESTE EXMATRICULAT, PENTRU RECUPERAREA CĂRŢILOR ÎMPRUMUTATE DE ACESTA;

(4) Să sprijine bibliotecarul în acţiunea de recuperare a cărţilor de la elevi;

(5) Să verifice periodic fişele elevilor.

9. NORME DE RECUPERARE A CĂRŢILOR ÎMPRUMUTATE

(1) Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al bibliotecilor şcolare şi Legii Bibliotecii 334/2002, recuperarea valorilor cărţilor pierdute se face împreună cu Departamentul Contabilitate si Directorul instituţiei şcolare.

(2) Bibliotecarul şcolii verifică periodic fişele cititorilor şi îi înştiinţează pe restanţieri prin intermediul diriginţilor sau elevilor responsabili pe clasă cu biblioteca.

 (3) În situaţia în care, după înştiinţare cărţile nu sunt restituite, li se trimite părinţilor elevilor, precum şi cititorilor adulţi (inclusiv cadre didactice)  înştiinţări scrise.

(4) Dacă nici după avizările scrise cărţile nu sunt restituite, restanţierii vor fi penalizaţi conform art. 4.6.1. din prezentul regulament (extras din Legea Bibliotecii 334/2002, art. 67, al.1).

(5) Distrugerea sau pierderea documentelor de către utilizatori se sancţionează conform art. 51 al. (2) din prezentul regulament (extras din Legea Bibliotecilor 334/2002, art. 67, al. 2).

(6) Sancţiunile menţionate mai sus se stabilesc şi se fac publice la începutul anului şcolar de către conducerea bibliotecii (Legea Bibliotecilor 334/2002, art. 67, al. 3.).

(7) Fondurile constituite din aplicarea acestor sancţiuni nu se impozitează şi se evidenţiază ca surse extrabugetare, fiind folosite pentru dezvoltarea colecţiilor (Legea Bibliotecilor 334/2002, art. 67, al. 4.).

(8) După recuperarea valorii cărţilor pierdute, nerestituite sau deteriorate, acestea se scot din gestiunea bibliotecii, pe baza procesului verbal de scădere aprobat de conducerea şcolii si contabilul şef.

 (9) Publicaţiile care nu mai pot fi recuperate de la cititori din motive obiective (decese, calamităţi, incendii, plecări definitive fără fişe de lichidare etc.) pot fi scăzute din registrele de evidenţă ale bibliotecii, pe baza procesului verbal de scădere aprobat de conducerea şcolii si contabilul şef.

(10) Eliminarea documentelor din colecţiile bibliotecii, se aplică bunurilor culturale comune, uzate fizic si moral, după o perioada de minim 6 luni de la achiziţie prin hotărârea conducerii bibliotecii şi conform cu prevederile Legii Bibliotecii, nr. 334 /2002, art.40, al.2.

 (11) Conform Legii Bibliotecilor 334/2002, bibliotecarul şcolar ce are în responsabilitate colecţii cu acces liber la raft şi/sau destinate împrumutului la domiciliu, beneficiază conform prezentei legi, de un coeficient de 0,3% scădere din fondul total inventariat, reprezentând pierdere naturală datorată unor cauze care nu puteau fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri în care pagubele au fost provocate din riscul minimal normal al serviciului.

CAPITOLUL 4 ÎNDRUMAREA ŞI CONTROLUL BIBLIOTECII/CDI

Art.37. Bibliotecarul este subordonat direct directorului şcolii.

 Art. 38. Planul managerial, rapoartele anuale şi situaţiile statistice sunt supuse aprobării Consiliului de administraţie al Liceului Teoretic “Dumitru Tautan” Floresti.

Art.39. Conducerea, îndrumarea şi controlul bibliotecii şcolare se face, pe plan central de către M.E.N.care emite ordine cu caracter obligatoriu pentru toate bibliotecile şcolare.

Art.40. Pe plan local biblioteca şcolară este îndrumată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj , care antrenează în acest scop, şi personal de specialitate (bibliotecari) de la Casa Corpului Didactic, precum şi bibliotecari metodişti. În probleme de bibliotecii, inspectoratului şcolar îi revin următoarele îndatoriri:

(1) să informeze operativ conducerile şcolilor şi pe bibliotecari asupra normelor şi instrucţiunilor ministerului privind activitatea bibliotecilor şi să urmărească respectarea acestora;

(2) să urmărească şi să orienteze completarea fondurilor de publicaţii ale bibliotecilor şcolare, astfel încât acestea să răspundă cerinţelor de învăţământ şi intereselor de lectură ale cititorilor; (3) să asigure, potrivit prevederilor legale, încadrarea bibliotecilor şcolare cu personalul necesar bunei lor funcţionări;

(4) să asigure pregătirea şi perfecţionarea profesională a bibliotecarilor şcolari prin cursuri, schimburi de experienţă, întâlnire pe probleme de specialitate etc.

Art.41. Biblioteca şcolară primeşte asistenţă metodologică din partea CCD-ului, în conformitate cu instrucţiunile compartimentului de resort Ministerul Educaţiei Naționale.

 CAPITOLUL 5 DISPOZIŢII FINALE

 Art.42. Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile legale prevăzute de regulamentele specifice elaborate de M.E.N. Art.43. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa angajaţilor, a elevilor, a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora.

CAPITOLUL 5. ORDIN privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2  și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii

1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații vor respecta măsurile de precauție universal valabile:

a) portul obligatoriu al măștii (medicală / nonmedicală), care, pentru o protecție eficace, trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;

b) se vor izola la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2;

c) nu trebuie să se prezinte la muncă dacă au simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);

d) își vor informa fără întârziere superiorii în cazul în care află că o persoană cu care a avut contact în perioada desfășurării activității este infectată / suspectă că ar fi infectată cu viorusul SARS-CoV-2, precum și în cazul în care află că au fost infectați ei înșiși;

e) spălatul pe mâini ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.

2. Masuri care privesc accesul și contactul cu publicul:

a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;

b) deschiderea graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul / regiunea în care se află biblioteca;

c) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces;

d) limitarea accesului astfel să fie asigurată o distanță de minimum 2 m între persoane, se vor monta marcaje;

e) au obligația de a termometriza noncontact publicul / beneficiarii. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în incinta clădirii;

f) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtarii măștii (medicală / nonmedicală) pe toată durata activității desfășurate în bibliotecă;

g) publicul / beneficiarii își va / vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool avizat de Ministerul Sănătății care va fi pus la dispoziție la intrare;

h) publicul / beneficiarii va / vor utiliza covoarele cu dezinfectant pentru încălțăminte aflate la intrare;

i) se va efectua un triaj observațional și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree);

j) plasarea de paravane despărțitoare la ghișee / casierii;

k) încurajarea utilizării plății cu cardul contactless sau telefonul;

l) dezinfecția regulată a suprafețelor;

m) aerisirea periodică a încăperilor;

n) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămâniiși se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului;

o) limitarea accesului în sălile de lectură cu suprafețe mici;

p) accesul în cafeneaua / bistroul bibliotecii, acolo unde acestea există, se va face respectând normele prevăzute de art. 6 din Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

q) evenimentele publice și / sau private se vor organiza doar cu respectarea regulilor stabilite de anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

r) activitățile culturale și de educare în biblioteci se vor organiza doar cu respectarea regulilor stabilite de anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

s) asigurarea amenajării biroului de la recepție astfel încât să existe mai multe stații de lucru separate, aflate la cel puțin 1,5 m una de alta, și fiecare angajat să aibă locul său;

t) recepția și birourile de împrumut vor trebui să aibă instalate paravane despărțitoare de protecție;

u) se vor monta marcaje în apropierea biroului pentru a impune respectarea unei distanțe de cel puțin 1 metru între utilizatori;

v) se va stabili și implementa un plan de trafic pentru a limita aglomerările și pentru respectarea distanțării impuse;

w) organizarea rezervărilor documentelor se va puitea face prin telefon, e-mail, site etc. cu stabilirea unor intervale orare de ridicare a cărților, pentru a elimina formarea de aglomerări de cititori;

x) în vederea limitării numărului de persoane care ating un obiect, personalul bibliotecii va merge la rafturi pentru a procura documentul cerut de utilizator;

y) accesul în sălile de lectură va fi redus, cu respectarea prevederilor referitoare la distanțarea socială, astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 m între oricare 2 persoane sau 4m2 pentru fiecare beneficial / participant;

z) accesul la calculatoare în bibliotecă va fi limitat, cu respectarea normelor de distanțare socială, iar în lipsa unui protocol de dezinfectare se recoamndă anularea acestui serviciu;

aa) se recomandă o perioadă de carantină a documentelor, în cazul în care dezinfecția acestora nu este posibilă;

bb) restituirea documentelor împrumutate și împrumutul de documente se vor face cu respectarea următoarelor reguli:

(i) documente (cărți, reviste etc.) pe hârtie fără elemente de plastic: minimum 3 zile de carantină;

(ii) documente pe hârtie (monografii sau periodice) cu coperte laminate: 10 zile de carantină; sau dezinfectarea copertelor cu material îmbibat cu produse biocide autorizate, respectând timpul de uscare, urmat de o cantinare de 3 zile, înainte de a intra din nou în circulație, pentru a se asigura că virusul nu mai este viabil pe suprafața de hârtie;

(iii) documente din plastic (CD, DVD etc.): 10 zile de carantină sau dezinfecție cu material îmbibat cu produse biocide autorizate, respectând timpul de uscare, urmat de carantinare de 3 zile, dacă sunt documente din hârtie în acel CD sau DVD (broșuri, cutii din carton etc.), apoi pot fi puse la raft;

cc) documentele care au rămas în bibliotecă și care nu au fost manipulate în timpul izolării pot fi manipulate în continuare fără a mai fi dezinfectate în vederea reluării operațiunilor;

dd) în absența unei camere de carantină se va aranja un spațiu specific (o parte din depozit sau din sala de lectură care poate fi ușor adaptat și izolat), cu rafturi și / sau mese disponibile pe care să se stocheze documente, asigurându-se faptul că acel spațiu nu este accesibil pentru public;

ee) toate operațiunile de manipulare, carantină, dezinfecție și curățenie vor trebui să fie executate de personalul din bibliotecă echipat cu echipament de protecție.

3. Măsuri care privesc angajatorii:

a) vor efectua triajul observațional al angajaților și nu vor permite prezența la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);

b) termometrizarea zilnică, la intrarea în serviciu – angajații cu temperatura peste 37,3oC vor fi trimiși acasă;

c) angajaților li se vor asigura măști (medicală / nonmedicală);

d) nu vor obliga angajații să se prezinte la muncă dacă aceștia prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată);

e) se va asigura distanța fizică între angajați de minimum 2 m;

f) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței sociale de minimum 1,5 m;

g) decalarea programului de lucru pentru a evita aglomerările la intrarea / ieșirea din incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți în același timp în incintă.

4. Măsuri pentru personalul care lucrează în birouri:

a) asigurarea distanței de minimum 1,5 m între angajații care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate;

b) pentru birourile deschise orientate față-față, asigurarea separării acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu soluții dezinfectante pe bază de alcool avizate de Ministerul Sănătății;

c) dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea serviciului și apoi o dată la 4 ore;

d) acordarea pauzelor de masă eșalonat, cu respectarea distanței fizice de minimum 1,5 m;

e) aerisirea periodică a încăperilor;

f) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se efectuează nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârșitul săptămâniiși se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului.

5. a) Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 locuitori pot decide restricționarea sau închiderea activității bibliotecilor dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, trece peste pragul de 1,5/1.000 locuitori.

b) Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori pot decide reluarea activității bibliotecilor dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp, este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.

Bibliotecar,

Prof. Marcu Hajnal